Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

tekalifi milliye nedir?kısa ve öz şekilde yazın lütfen

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
9 yıl önce sorulmuş , son cevap 8 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor 1 kişi değerlendirmiş

4 cevap verilmiş

kısaca ifade etmek gerekirse

Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük Emirleridir". 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup 10 maddelik bir içeriği vardı..(kısaca ordunun ihiyaclarını karşılmak denebilir)..Aksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

Bi nevi "milli yükümlülük"Aksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ Arapça teklif sözünün çoğulu olan "tekalif", "mükellef olma", "külfet yüklenme", sorumluluk anlamındadır. Çoğunlukla da vergi sözcüğü karşılığı kullanıl-maktadır. Osmanlılar döneminde Tekalif-i Emriye (Hükümdar Vergisi), Tekalif-i Harbiye (Savaş Vergisi), Tekalif-i Şeriye (Din Vergisi) gibi türleriyle uygulama-ları vardır. 9 Eylül 1889 tarih ve 114 sayılı Tedarîk-i Vesait-i Nakliye-i Askeriye Kanunnamesi, halkın orduya elinde bulunan taşıt araçlarını vermesi işlemlerini düzenlemekteydi. Kanunnamenin 18. maddesinde, taşıt araçlarının sağlanmasıyla görevli komisyonların kuruluş esasları hükme bağlanıyordu. 8 Ekim 1891 tarih ve 213 sayılı geçici kanunla, İstanbul dışında kurulacak komisyonların kuruluşu düzenlenmiştir. Buna göre komisyonlarda redif taburları kumandanlarıyla kaza meclisi idaresi üyesinden birer, kaza meclisi idaresince seçilecek ahaliden ikişer üyeden ve birer redif subayından oluşacak komisyonlara tabur kumandanları baş-kanlık edecek, mümkün olursa bu komisyonlarda bir veteriner veya bir nalbant bulundurulacak, yazı işlerini yürütmek için redif askerlerindeki okur-yazarlar arasından bir veya iki katip seçilerek tayin edilecek, komisyonların kırtasiye mas-rafları da kazalar tarafından karşılanacaktı. Bu komisyonlara tayin edilecek redif subayı bulunmadığından jandarma veya ihtiyat subayları veya emekli subayların memuriyeti mümkün olabilecekti. İlk kanunda değişiklik yapmak üzere 27 Şubat 1912 tarih ve 96 sayılı tek maddelik bir geçici kanun daha çıkarılmış Askeri Vesait-i Nakliye Komisyonlarında çalışanların görevlerinde ihmallerinin tespiti durumunda, vatanperver ve hamiyetli kişilerin yerlerine tayin edilmeleri emredilmişti. Balkan Savaşı'nda ise, 9 Eylül 1889 tarih ve 114 sayılı Kanunla birlikte 30 Ocak 1913 tarihli Tekalif-i Harbiye Kanunu uygulanmıştır. 30 Ocak 1913 tarihli Tekalif-i Harbiye adlı geçici kanun ise, ordunun, seferberlik durumunda yiyecek, giyecek ve savaş sırasındaki öteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkarılmıştır. Te-kalif-i Harbiye'nin ilk maddesinde uygulama alanının Ordu tarafından belirlene-ceği hükme bağlanmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda, 27 Temmuz 1914 tarih ve 466 sa-yılı Tekalif-i Harbiye Kanunu hükümleri uygulamaya konulmuştur. Aslında bu kanun, 30 Ocak 1913 tarihli Tekalif-i Harbiye Kanununun değiştirilerek kabul edilen şeklidir.[25] Zafer Toprak'ın tespitlerine göre; I. Dünya Savaşı'nda seferberlik ilanıyla, ordunun talebini karşılamak için Tekalif-i Harbiye Komisyonları savaşın ilk aylarında, buğdayın yanısıra, tüccarın elindeki koyun, patates, fasulye, nohut, soğan, sade yağ gibi maddelerin yüzde 25'ine, "tekalif-i harbiye" adı altında el koymuştu.[26] Ağustos 1921'de, Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla, Başkomutanlığı fiili olarak üzerine alan Mustafa Kemal Paşa ilk iş olarak, Başkomutanlığı ilgilen-diren işlerin uyumlu ve hızlı bir biçimde yürümesini sağlayacak olan Başkumandanlık Bürosu kurmuştur.[27] Başkomutanlık Bürosunun başına bu alanda başarı ölçüsünü yakından bildiği ve Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken Erkan-ı Harbiye Reisi olan Manastırlı Miralay Kazım Beyi getirmiştir.[28] Fakat, çok kısa sürede Başkomutanlık Bürosu, 13 Eylül 1921 günü Başkomutanlık ile Müdafaa-i Milliye Vekaletinin komuta ilişkilerini yeniden düzenleyen emirle kaldırılmış, Başkomutan ilgili Vekaletlerle doğrudan görüşerek çalışmalarını sürdürmüştür."[29] Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da, Başkomutanlık Karargahını teşkil ettikten sonra, Ordu'nun lojistik işlerini öncelikle ele almış, daha o zaman topyekun savunma prensipleri ile ilgili bir plan hazırlamıştır. Bu plan esasları dahilinde bir iki gün içinde yoğun bir çalışma ile 7-8 Ağustos 1921 günleri, Tekalif-i Milliye (Harp Yükümlüğü) emirleri adıyla birbiri ardına on emir yayın-lanmıştır.[30] Bu emirlerin tamamı, (o günkü düzenleme gereği) kanun kuvvetin-dedir.[31] Cemal Kutay'ın verdiği bilgiye göre; "İki gün içinde çıkarılan ve derhal tatbik mevkiine konulan Tekalif-i Milliye emirleri, mevzuun başkumandanlık kanunu ile Mustafa Kemal'e kanun kudretin-de kararname yetkisinin resmileşmesinden çok önce hazırlandığını düşündürmededir. Çünkü bu emirler umumi mahiyette değildir: Tam bir berraklık, ayrıntılı hükümler toplamlığı, matematik aydınlığı taşımaktadır. (…) Teşkilatın başında olan rahmetli General Kazım Dirik, Tekalif-i Milliye emirnamelerini Mustafa Kemal Paşa'nın şahsen not ettirdiğini hatıralarında kaydeder. 1937 senesinde Türk Tarih Kurumu'na tevdi edilen bu hatıralarda emirnameler üzerinde Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın el yazılı metinleri ve tashihleri mevcuttu."[32] Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa imzasıyla 7 ve 8 Ağustos 1921 günlerinde yürürlüğe sokulan Tekalif-i Milliye Emirleri, emirlerin anlamlarını değiştirmeyen bazı söyleyiş farklılıkları dışında ve bugünkü alfabe ile basım sırasına göre şu kaynaklarda tam metin olarak yer almaktadır: Türk İstiklal Harbi, 7. cilt, İdari Faaliyetler, (Ankara, Genelkurmay B, 1975), ss. 357-65. Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV. (Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 1991), ss. 414-24. Mustafa Onar, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları II, (Ankara, Kültür Bakanlığı Y., 1995), ss. 274-81. Serpil Sürmeli, Milli Mücadele'de Tekalif-i Milliye Emirleri, (Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Y., 1998). ss. 61-73. Genelkurmay Başkanlığı yayınında ve Dr. Serpil Sürmeli' nin Atatürk Araştırma Merkezi'nce yayımlanan incelemesinde yer alan ve yazım biçimleri korunan metinler, Genelkurmay Harp Tarihi Arşivindeki belgelerden, diğer kaynaklar-da yer alanlar ise dönemin gazetelerinden, fakat sadeleştirilerek aktarılmışlardır. 7 Ağustos 1921 ve 26 Ağustos 1922 arasında, 10 Tekalifi Milliye Emrinden başka, toplam 48 Umumi Emir neşredilmiştir. Bunlar büyük çoğunlukla ilk 10 Emrin içeriklerinin aydınlatılması için ayrıntılı bilgiler veren talimatlardır.[33] Bu tür açıklayıcı emirlere (talimatlar) bir örnek olarak; 15 Ağustos 1921 günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın; Ankara Tekalif-i Milliye Komisyonu Başkanı ile Ankara Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye Başkanlığına ve Müdafaai Milliye Vekaletine; "3-4 gün sonra Batı Cephesi en ciddi muharebeler verecektir. Su araç ve gereçlerine pek çok ihtiyaç vardır. Ankara'da ve halk elinde bulunan gaz tenekesi, fıçı, kırba vesairenin tamamen toplanarak iki gün içinde cepheye gönderilmesini" isteyen talimatı gösterilebilir. Bu talimatın gereği derhal yerine getirilmiş, 38 eşekten oluşan özel tertibatlı bir sutaşıma müfrezesi, tam zamanında cephe emrine yollanmıştır.[34] Tekalif-i Milliye Emirlerinin yürürlük süresinin ve bu alandaki faaliyetlerin ilk aşamada 30 Ekim 1921'de sona ermesi planlanmıştır. Ne var ki, 1921 yılı ürü-nünü henüz almamış olan yükümlülerin harmanlarını kaldırdıkları tarih 30 Ekim 1921'den sonra da olsa, yükümlü oldukları miktarı teslim etmeleri hükme bağlanmıştır. Bu karar, 30 Ekim 1921 gün ve 334 sayılı emirle ilgili makamlara bildirilmiş ve basında da duyurulmuştur. 30 Ekim 1921 ve 334 sayılı emir metni şöyledir: 1. 8 Ekim 1921 tarihinden sonra, 690 numaralı Tekâlif-i Milliye Emrince tayin olunan 30 Ekim 1921 tarihi, bu gün son bulduğundan bugünden sonra Tekâlif-i Milliye işlerine devam olunmayacaktır. Yalnız mahsulün geç alınması sebebiyle henüz harmanlarda bulunmasından dolayı kaldırıl-mamış olanların arkası her ne vakit alınırsa alınsın, Tekâlif Komisyonları, bu seneye mahsus Tekâlif-i Milliyetini alacaklardır. 2. 30 Ekim 1921 tarihinde Tekalif-i Milliye ambarları mevcutlarının ne olduğu, Komisyonlarca nihayet 10 Kasım 1921 tarihine kadar mutlaka Müdafaai Milliye Vekaletine bildirilecektir. 3. Hariçten gelecek mallardan gümrüklerce alınmakta olan yüzde 10 Tekalif-i Milliye dahi 30 Ekim tarihinden itibaren alınmayacaktır. 690 numa-ralı Tekalif-i Milliye Emrinde açıklandığı ve ilan olunduğu üzere bu Emrin duyurulduğu tarihe kadar yüzde 40 Tekalif-i Milliyesini vermemiş olanlar hakkında takibata başlanacaktır.[35] 7 Ağustos 1921 tarih ve 7 Nolu Tekalif-i Milliye Emriyle halkın elinde bulunan silahların toplanması hususunun da Başkomutan tarafından 26 Kasım 1921 günü itibariyle yeni bir düzenlemeye kavuşturulduğu bilinmektedir: 1. Tekalif-i Milliye Emirlerinden olup halk elinde bulunan silahların teslimine ait 7 Ağustos 1921 tarih ve 7 Numaralı Emirle ve bunun eki olan 7 Eylül 1921 tarihli Emrin devam ve uygulanmasına lüzum kalmamıştır. 2. Bu Emrin yayınlandığı tarihten itibaren yukarda adı geçen iki Emirle muhakeme edilmekte bulunanların mahkum edilmiş olanları da serbest bırakılacaktır. 3. Bundan böyle silahla ilgili olarak genel kanun hükümleri uygulanacak-tır.[36] Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türk İstiklal Harbi, İdari Faaliyetler" başlıklı eserde: Tekalif-i Milliye faaliyetinin Ekim 1921 sonu itibariyle sona erdirildiği; Askerlik Şubeleri bölgesinde ve Menzil Komutanlıkları ambarlarında kalan eşyalardan istifade etmek için Müdafaa-i Milliye Vekaletince çıkarılan Emirle de "Bütün bu işlemlerin bir ay içinde tamamlanması için bölge-de bulunan Tekalif-i Milliye Komisyonlarıyla anlaşılması" hususu vurgulanmak-tadır.[37] Bununla birlikle Başkomutan'ın "Millete Beyannamesi"nden Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanmasına Sakarya Savaşı'ından sonra -kesin barış sağlanıncaya kadar- devam edilmesi hususunda bir anlam çıkartmak mümkündür: "(..) Ancak silahlarımızı, maksadımızı tamam olarak elde edildikten sonra bırakacağımızdan pek yakın olan bu mutlu ana kadar evvelce olduğu gibi bütün millet fertlerinin en büyük gayret ve fedakarlık göstermesini bekleriz.(..)" Başkomutan'ın bu mesajından hareketle; 1921 Sakarya Savaşı'nın ve nihayet 30 Ağustos 1922 Zaferi'nin kazanılmasında büyük payı olan Tekalif-i Milliye E-mirleri, "Zaferin sonuçlarını tehlikeye düşürecek politik olayların Lozan'da son bulmasına kadar"[38] devam etmiştir, denilebilir. Tekalifi Milliye Emirlerinin yerel yürütme organları işlevi gören Tekalif-i Milliye Komisyonlarının kurumsal faaliyetleri, Tekalif-i Milliye uygulamaların-dan ayrı olarak savaş bitimine kadar sürmüştür. Başkomutanın 23 Ocak 1922 günü verdiği 2 Numaralı Emir, Tekalif-i Milliye Komisyonlarının görevlerine devam ettiklerinin bir kanıtıdır. Tekalif-i Milliye Komisyonlarının görevleri başında olduklarını kanıtlayan Başkomutan Emri şöyledir: "Haciz edilsin veya edilmesin bu emirde isimleri geçen livalar içinde aşar ve tekalif-i milliye artıkları, Tekalif-i Milliye Komisyonları tarafından ivedilikle tes-lim alınacak ve en yakın demiryolu civarındaki askeri ambarlara teslim edilecek ve teslim edilen miktarlar günlük olarak Maliye Vekaletine bildirilecektir."[39] 1 NUMARALI TEKALİFİ MİLLİYE EMRİ Ankara, 7 Ağustos 1921 Madde - 1: 5 Haziran 1921 gün ve 928 sayılı Heyeti Vekile kararının ikinci maddesinde; birtakım alımlar için en büyük mülki amirin riyasetinde maliye memurları ve askeri memurlarla idare meclisi ve belediye ticaret odası bulunan yerlerde ikişer üyeden kurulu komisyon oluşturulması emrediliyordu. Bu komisyonlar hemen her ilçe merkezinde kurulacak, ek olarak ilçeler Anadolu ve Rumeli Hukuk Cemiyeti merkez ve yönetim kurullarından iki üye de belirtilen komisyona üye niteliğinde katılacaklardır. Bu komisyonların adı Tekalif-i Milliye Komisyonlarıdır. Komisyonlar, 11 Ağustos 1921 gününden başlayarak sürekli toplantı durumunda bulunacak ve komisyon üyeleri hiçbir ödenek almayacaklardır. Her komisyon 2 ay süre ile askerlik görevi ertelenmek üzere ikişer katip, dörder memur çalıştıracaktır. Madde - 2: Tekalif-i Milliye Komisyonları bu emrin alınışından sonra bil-dirilecek olan Tekalif-i Milliye temel emirlerini büyük yetkilerle uygulayarak, bu yolla savaşan Ordu gereksinimlerini karşılayacaklardır. Madde - 3: Belirtilen Tekalif-i Milliye Komisyonlarından İzmit ve Bolu Sancaklarında bulunanların topladıkları Kocaeli Bölge Komutanlığına ve Zonguldak Sancağı, Ankara İli, bağımsız Aksaray Sancağı Konya ili, Silifke Sancağı ile bu sayılan bölgenin batısında kalan yerlerdeki Komisyonların aldıkları Batı Cephesine ve Elcezire ve Doğu Ordusu Bölgelerindeki Komisyonların topladık-ları, belirtilen Ordulara adı geçmeyen bölgelerden başka olarak merkezi Anado-lu'da kalan Komisyonların topladıkları Müdafaa-i Milliye içindir. Merkez Ordu-su, Adana ve Antep Cepheleri gereksinimleri Müdafaa-i Milliye'ye bağlanan yer-lerden karşılanacaktır. Madde – 4: Koşulsuz olarak ülke içindeki her Komisyon bu görevini sürdü-recek ve 10 Eylül 1921 gününe kadar, 15, 20, 25, 30 Ağustos 1921 ve 5 Eylül 1921 günlerinde Müdafaa-i Milliye Levazımatı Dairesine ambar mevcutları için telgrafla rapor vereceklerdir. Aynı zamanda cephelere bölgelerinde bulunan Komisyonlardan, Batı Cephesi Komisyonlarından Aksaray, Konya, Karahisar Sancakları ile bunun güneyinde bulunan bölge Komisyonları, yakınlığına göre Konya Menzil Müfettişliğine ve yörenin kuzeyinde bulunan Komisyonlar Ankara Menzil Müfettişliğine ve Kocaeli bölgesindekiler Kocaeli Levazım Riyasetine ve Elcezire ve Şark Ordusu bölgesindeki Komisyonlar belirtilen cephe Levazım Riyasetine raporlarının birer örneklerini vereceklerdir… Madde - 5: Komisyonlar üye ve memurlarından en küçük ilgisizliği ve kötü çalışmaları görülenler vatan hainliği ile cezalandırılacaklardır. Madde - 6: 1 Numaralı bu Emir, bütün ilçelere, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Merkez Kurullarına bildirilmek üzere il ve bağımsız sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine, bütün Askerlik Şubelerine bildirilmek üzere her şube yazı işleri başkanlığına ve Cepheler Komutanlıklarına ve bütün Vekaletlere, Ankara ve Konya Menzil Müfettişliklerine bildirilmiştir. Emrin alındığı gün ve saati ve anlaşıldığını, alan makamlar telgrafla bildireceklerdir. Madde - 7: Bu Emir ve arkasından verilecek Tekalif-i Milliye temel Emirleri her yerde en büyük mülki amir tarafından türlü araçlarla yayınlanarak duyurulacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[40] 2NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ Ankara, 7 Ağustos 1921 Madde - I: Ordu giyim ve donatımının genişçe sağlanması için aşağıdaki önlemler alınacaktır. Bu önlemlerin uygulanmasına 1 Numaralı Emirde yazılı olan Tekalif-i Mil-liye Komisyonları görevlidir. (a) Her ilçede bulunan hane sayısınca ilçe birer takım çamaşır, birer çift ço-rap ve çarığı en son 10 Eylül 1921 günü hazırlanması ve Komisyonlar ambarlarına verilmesi zorunludur. Örnek olarak 10 bin hane bir ilçe kesinlikle 10 bin takım çamaşır ve 10 bin çarık ve çorap verecektir. (b) Pek yoksul hanenin bu bağıştan ayrı tutulması ve yoksulun payının başka bir varlıklıya yüklenmesi, toplama ve bağış alan Komisyonun görevidir. (c) Toplanan çorap ve çamaşır ve çarıklar yerel Komisyona halk tarafından teslim edilecek ve toplananlar Komisyonun her görevlisinin sorumluluğu altında korunacak ve bağış sahiplerine, Komisyonlarca, bağış miktarını ve gününü belirten bir alındı makbuzu verilecektir. Madde - 2: Bu Emri alan her Komisyon Reisi, görevli olduğu ilçenin ev sayısını, emri aldığı günden 10 Eylül 1921 gününe kadar verilen görevi bitireceğini telgrafla Levazımatı Umumiyeye bildirecektir. Madde - 3: Bağış sonunda Tekalif-i Milliye Komisyonu, aşağısı tutanaklı 3 ayrı defter yaparak, bir örneğini Levazımatı Umumiyeye gönderecek, öteki örneklerden biri Komisyon Reisinde ve diğeri yerel Mal Memurunda Müfettişler istediğinde verilmek üzere bulundurulacaktır. Madde - 4: Emrin yürütülmesinde en ufak kötü işlemleri görülenler vatan hainliği suçu ile suçlanacaklardır. Madde 5: Bu Emir, bütün ilçelere hemen bildirilmek üzere il ve sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine ve bilgi için Vekaletlere ve Cephe Kumandanlıklarına verilmiştir. Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[41] 3 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ Ankara, 7 Ağustos 1921 Madde - 1: Ordu giyim ve denetiminin genişlemesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır. Bu önlemlerin uygulanmasından 1 Numaralı Emirde görev ve kuruluş biçimleri bildirilen Tekalif-i Milliye Komisyonları sorumludur. (a) Tüccar ve halk elinde bulunan rengi ne olursa olsun çamaşırlık bez, Amerikan patiska, pamuk, yıkanmış yün, yıkanmamış yün, tiftik, fantezi kumaşlar hariç olmak üzere erkek giyimi yapılmasına uygun her türlü yazlık ve kışlık kumaşlar, kalın bezler, kösele ve iğne, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin, sahtiyandan yapılma yemeni, çarık, potin, çarık yapılacak deri, demir, kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç iplikleri, nallık demir veya yapılmış nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolan, kabağı, gebre, sicim ve urgan stoklarına hemen el konulacak ve değeri biçilerek alınanların toplamını belirtmek üzere Komisyonun imza ve mühürleri bu-lunan kuruşlu bir tutanak, sahibine verilecektir… (b) İçerdeki malzemenin bir kısmının böylelikle alınmasından ileri gelen fiyat ayrılığını dengelemek için, dışardan gelecek her tür malların yüzde 10'u da iskelelerden aynı şartlar içinde Ordu ihtiyaçları için alınacak, yüzde 90' ına kesinlikle karışılmayacak, sahibinin yetkisine bırakılacaktır. (c) Alınan mallardan geriye kalan ve dışardan alınacak (ithal) olan bu tür stokların taşıma ve satımı bütünü ile serbesttir. (d) Çocuk ve kadın giysileri ve malzemesi ile lüks eşya almak kesinlikle yasaktır. Madde - 2: Dışardan mal getiren tacirin Tekalif-i Milliye Komisyonlarına mal veren ve karşılığında kuruşlu tutanak alan tüccarın tutanaklarında yazılı miktar paylarının yüzde 20'si sonradan getirecekleri malların gümrük tutarına sayılacaktır. Madde - 3: Bu işlemler için de 2 Numaralı Emrin üçüncü maddesinde açıklandığı gibi Komisyonlarca 3 ayrı defter düzenlenecektir. Madde - 4: Bu Emre karşı çıkarak malını gizleyenler veya kötü çalışanlar, kim olursa olsun vatan hainliği ile suçlanacaklardır. Madde - 5: (3) Numaralı olan bu Emir hemen Komisyonlara bildirilmek üzere illere, sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine yazılmış ve bilgi için Vekaletlere ve Cephe Kumandanlıklarına verilmiştir. Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[42] 4 NUMARALI TEKALİFİ MİLLİYE EMRİ Ankara, 7 Ağustos 1921 En son Emire kadar Ordu'nun iaşesi için aşağıdaki önlemler alınacak ve bu önlemlerin uygulanmasından 1 Numaralı Emirle kuruluş biçimleri bildirilen Tekalif-i Milliye Komisyonları sorumlu olacaktır. 1. Elde mevcut buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvanlar, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytin yağı, çay, mum stoklarının yüzde 40'ına Komisyonlarca el konularak ambarlara alı-nacaktır. Belirlenecek fiyat üzerinden sahiplerinin eline kuruşlu tutanak verilecektir. 2. Komisyonlarca toplanan buğdayların un edilmesi için, Komisyonlar, bölgelerindeki fabrika ve değirmenlere eşit olarak dağıtacak ve bu çalışma karşılıksız olacaktır. 3. Bu konuda en küçük kötü işlemi görülen memurun veya yükümlülükten kaçınan kişinin cezası vatan hainliğidir. 4. (4) Numaralı olan bu Emir Komisyonlara bildirilmek üzere illere ve sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine yazılmış ve bilgi için Vekaletlere ve Cephe Kumandanlıklarına birer örnek verilmiştir. Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[43] 5 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ Ordularımız İçin Yapacağımız Fedakarlıklar Ankara,7 Ağustos 1921 Ordu ulaşımının sağlanması için aşağıdaki önlemler alınarak, bu önlemlerin uygulanmasından 1 Numaralı Emirde kuruluşu belirtilen Komisyonlar sorumlu olacaktır. 1. Askeri nedenlerle türlü yollardan Ordu gereksinimi için alınan taşıt araçlarından ayrı olmak üzere ülkede kalan taşıt aracı sahipleri her ay Ordu malzemesinden bir bölümünü kendi aracı ile 100 kilometrelik bir uzaklığa karşılıksız taşımak zorundadır. Bu taşımanın sürdüğü sürece araç sahipleri ve hayvanları Ordu ambarlarından beslenir. 2. Bir ay içinde bu görevi gören kişi, o ay için yeni bir taşıma işi almaz. Tekalif-i Milliye Komisyonunun yolladığı araç ve yiyecek gönderisinin, malı alan ambarca onayı, o aylık muafiyet durumunu o kişiye verir. 3. (2,3,4) Numaralı Emirlerle toplanan araç-gereç ve yiyecekler, Levazımatı Umumiyenin belirleyeceği asıl askeri ambarlara Tekalif-i Milliye Komisyonlarınca bu taşıma yükümlülükleri sayesinde gönderilir ve saklanırlar. 4. Müteahhit taşıma kolları diğer halkın bağlı oldukları ayda 100 kilo-metrelik taşımayı karşılıksız yapmak zorundadırlar. 5. Bu Emri alan her Tekalif-i Milliye Komisyonu kendi bölgesindeki taşıma yükümlülüğüne girecek aracın tur ve sayısını 15 Ağustos 1921 gününe kadar Müdafaai Milliye Sevkiyat ve Nakliyat Müdüriyeti Umumiyesine ve cephe bölgesinde bulunanlar ise Sevkiyat ve Nakliyata bildirmekle birlikte bölgesinde bulundukları Menzil Müfettişliklerine veya Ordu Erkanıharbiye Riyasetlerine bildireceklerdir. 6. Bu yükümlülükten kaçanlar veya uygulamada kötü davranışı görülenler vatan hainliğiyle cezalandırılacaktır. 7. 5 Numaralı olan bu Emir hemen Tekalif-i Milliye Komisyonlarına bildirilmek üzere bütün illere ve sancaklara yazılmış ve İstiklal Mahkemelerine ve bilgi için Vekaletlere ve Cephe Kumandanlıklarına birer ör-nek verilmiştir. Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[44] 6 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ Ankara, 7 Ağustos 1921 1. (2, 3, 4) Numaralı Teklif-i Milliye Emirlerinde bildirilen giyilecek, kullanılacak ve yenilecek türünden değişik yerlerde var olan bırakılmış mallara (Emval-ı metruke) Tekalif-i Milliye Komisyonlarınca el konulacak, miktarı saptanıp ve fiyatı belirlenerek kuruşlu bir tutanak yerel mal sandığına verilecektir. 2. Bırakılmış mallardan bu yolla alınanlar için Tekalif-i Milliye Komisyonları önceki Emirlerde bildirildiği gibi 3 ayrı düzenli defter tutacaklar, bunun bir örneğini Levazımatı Umumiyeye göndereceklerdir. 3. Alınan malların tür ve miktarları 10 Eylül 1921 gününe kadar Müdafaai Milliye Levazımatı Umumiye Dairesine Tekalif-i Milliye Komisyonların-ca tutanakla bildirilecektir. 4. Bırakılan malların toplanması ve alınmasında kötü işlemleri görülenler ve alınanı kendi malı gibi kullanmaya kalkanlar vatan hainliği ile suçlanacak-lardır. 5. 6 Numaralı olan bu Tekalif-i Milliye Emri hemen Komisyonlara duyurul-mak üzere bütün illere, sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine yazılmış, bilgi için de Vekaletlere ve Cephe Kumandanlığına yazılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[45] 7 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ Ankara, 8 Ağustos 1921 1. Cins, mezhep, sınıf, meslek ayrımı yapılmaksızın, koşulsuz olarak herkes aşağıda -üçüncü madde- grubu ve türü yazılı silah ve cephane ile yaralayıcı araçları her yerde bu Emrin yayımından başlayarak 3 gün içinde yerel Tekalif-i Milliye Komisyonuna alındı (makbuz) karşılığında vererek Hükümete bağışlayacaklardır. Savaşın bitiminde bu silahlar bir hatıra olmak üzere eski sahibine iade olunacaklardır. 2. Dördüncü günü sabahından başlayarak belirtilen silah ve cephaneyi sakla-dığı ve hile kullanarak vermediği anlaşılanlar ve silah toplama araştırma-sında kötü işlem ve davranışta bulunanlar "idam" olunurlar. 3. Verilecek silah ve cephaneler şunlardır: Cephane olarak her türlü çifte ateşli tüfeği, kasatura veya süngü ve cephanelere filintaları, kısaca her türlü Osmanlı mavzerleri, küçük ve büyük çaplı her türlü Alman, Belçika tüfekleri, her türlü Avusturya tüfeği, Avusturya ve Bulgar manlihirleri, her türlü İngiliz tüfeği, her türlü Rus tüfeği, her türlü Fransız, Romanya, Sırp, Japon, Yunan martin büyük ve küçük çaplı tüfekleri (av tüfekleri, tabancalar ve bunlarla ilgili cephaneler ayrıdır), her türlü kılıç ve palalar, bunlardan bir özel değeri olanlar Komisyonların sorumluluğu altında ve belge kargılığında sahibine bırakılacaktır. 4. İlan edilmesinin dördüncü gününden başlayarak sivil ve asker yetkililer üçüncü maddede yazılı silah ve cephaneyi bulmak için gerek gördüğü ev-leri yasal yöntemler içinde arayacaktır. 5. Tekalif-i Milliye Komisyonları, bu Emrin halka bütünü ile duyurulmasını sağlayacak ve silahını vereceklerin bulunduğu yerlerle Komisyonların toplandığı yer arasındaki uzaklığa ilişkin zaman süresi olarak verilen üç günü ekleyeceklerdir. 6. Tekalif-i Milliye Komisyonları, topladıkları silahları ve cephanenin tür ve miktarlarını Müdafaai Milliye Harbiye Dairesine bildireceklerdir. 7. Bu Emir, öncelikle Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Konya ve Silifke il ve ilçelerine, bu yerlerin batısındaki il ve sancaklara uygulan-mak üzere ilgili makamlara bildirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[46] 8 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ Ankara, 8 Ağustos 1921 1. Tekalif-i Milliye Komisyonları her yerde bulunan benzin, vakum, gres, makine, don, saatçi, balık yağları,vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, solisyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel ve bunlara bağlı olan malzeme, asit sülfürik miktarını araştırarak ve saptayarak stokların yüzde 40'ına el koyacak ve sahiplerine değeri karşılığında tutanak verilecektir. 2. Yukarda türleri belirtilen malzemelerden, dışardan yurda getirilenlerin gümrük resminden başka yalnız yüzde 10'u kuruşlu tutanak karşılığında belirtilen Komisyonlarca alınabilir. Böylece malları alınanlara verilecek tutanakların yüzde 20'si gümrük resmine sayılır. 3. Tekalif-i Milliye'den alınacak yukarıdaki malzemenin yüzde 40'ının toplanması ve her Komisyonca en son 10 Eylül 1921'de bitirilmiş bulunacak ve 15, 20, 25, 30 Ağustos ve 5 Eylül'de toplananların tür ve miktarlarını Müdafaai Milliye Harbiye Dairesine telgrafla bildireceklerdir. 4. Bu malzemeden bulunanları gizleyenler ve hile yoluna sapanlar için vatan hainliği kanunu uygulanır. 5. Orduların bu malzemeden yararlanma biçimi Mudafaai Milliye Vekaletin-ce saptanacaktır. 6. Bu Emir, bütün illere ve sancaklara, Cephe Kumandanlıklarına, Vekaletlere bildirilmiştir. Büyük Millet Medisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[47] 9 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ Ankara, 8 Ağustos 1921 1. Tekalif-i Milliye Komisyonları sınırları içinde bulunan demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafı ve imalathaneleri ile bu esnaf ve imalathanelerinin kapasitelerini saptamak ve gerek bunlar ve gerek kasatura, kılıç, mızrak ve eyer yapabilecek zanaatkarların adları verilmek üzere sayılarını Mudafaai Milliye Vekaletine bildireceklerdir. 2. Bu Emir bütün illere, sancaklara, Cephe Kumandanlıklarına ve Veka-letlere bildirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[48] 10 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ Ankara, 8 Ağustos 1921 Seferber Ordu'nun taşıta olan gereksinimini karşılamak için aşağıdaki mad-deler hızla uygulanacaktır. 1. Bu Emri alan Tekalifi Milliye Komisyonları kendi bölgelerinde bulunan ve türleri aşağıda açıklanan bütün taşıtların yüzde 20'sine el koyacaklardır. Taşıt türleri: a. Dört tekerlekli yaylı arabalar. b. Dört tekerlekli at, öküz ve kağnı arabaları. Arabalar bütün takım ve hayvanları ile birlikte olacaktır. c. Binek ve top çeken hayvanlar. d. Katır ve yük hayvanları. e. Deve. f. Merkep. 2. Bu Emri alan Tekalif-i Milliye Komisyonları, bölgelerindeki bütün taşıtların miktarlarını alabildiğince çabuk saptayacak ve en son 10 Eylül tarihine kadar, bölgesindeki taşıtların en sağlamlarından ve yüzde 20'sini toplamış olacaklardır. 3. El konulan her taşıtın değeri Komisyonca araştırılacak, taşıtları alınan ka-sabanın belediye reisine, köylerde köy kurulunca o yerlerdeki halka, varlıkları oranında dağıtım yapılarak toplanacaktır. Taşıtı alınanların paraları böylece alınacak makbuzlar onaylanıp Tekalif-i Milliye Komisyonlarına verilecektir. 4. Komisyonlarca toplanan taşıtlar o yerlerdeki Askerlik Şubelerine verilecektir. Şubelerin aldıkları taşıtlardan arabalar ve hayvanlar, olabilirse ve sahipleri yükümlülerdense sahipleri ile, değilse yükümlüleri arasında ara-ba ve hayvan sürmeyi bilen lojistik erler tarafından kullanılacaktır. Bu taşıtlar şubelerde toplanacak ve şubelerde korunacaktır. 5. Her Askerlik Şubesi, Şubede toplanan taşıtların tür ve miktarını 15, 20, 25, 30 Ağustos ve 10 Eylül günlerinde Müdafaai Milliye Vekaleti Ordu Dairesine telgrafla bildirecektir. 6. Bu konuda göz yuman ve kötü işlemi bulunanlar vatan hainliği suçu ile ce-zalandırılacaklardır. 7. 10 Numaralı bu Emrin ulaştığı gün ve saat telgrafla Ordu Dairesi'ne bildi-rilecektir. İşbu Emrin bütün Vekaletlere, Garp ve Merkez Ordusu Kumandanlıklarına, Canik, Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya, İçel il ve sancakları ile bunların batısında bulunan bütün il ve sancaklara ve Askerlik Şubelerine ve İstik-lal Mahkemelerine bildirilmiştir. Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal[49]
kısa değil ama

Kaynak : http://74.125.77.132/search?q=cache:GYrDWrMjmXIJ:meraklisin.blogspot.com/2008/02/tekalif-i-milliye-nedir.html+tekalifi+milliye+nedir&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=trKurtuluş şavaşı öncesi halkın kaynağı ile ordunun beslenmesidir.Yani ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyordu.Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

tekalifi milliye nedir?kısa ve öz şekilde yazın lütfen ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: tekalifi milliye nedir?kısa ve öz şekilde yazın lütfen
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları