Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

tekalif-i milliye nedir ?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
9 yıl önce sorulmuş , son cevap 8 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

5 cevap verilmiş

Sakarya savaşı öncesinde Atatürk meclisten aldığı tam yetki ile bu kanunu çıkardı .
kanuna göre millet ; elinde bulunan ve milli mücadele için gerekli olacak tüm araç-gereç-gıda-giyim-silah ı cinsine göre belli yüzdelerde ordu ya bağışlayacaktı . bağışlama ve yardım toplama belli başlı ücretsiz çalışan komisyonlar ve İstiklal mahkemeleri tarafından yürütüldü .

her ne kadar bugün bu çılgın ruhu bazı kesim yitirmiş olsada müthiş bir kenetlenme ve milli beraberlik örneği olmakla birlikte yaklaşık 90 yıldır bu milletin nasıl ayakta durduğunun ispatının çıkış noktalarından biridir . Ayrıca Mustafa Kemal in kriz yönetiminde ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

ayrıca Osmanlı hukukuna bakarsak tekalif-i örfiye ile benzerlik gösterir. (hatta aynısı gibi bişeydir)Aksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

Hatta günümüzde deprem'de destek amaçlı çıkarılmış Ö.T.V'yi de anımsatabilir.Aksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ:1 NUMARALI TEKALİFİ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 7 Ağustos 1921


Madde - 1: 5 Haziran 1921 gün ve 928 sayılı Heyeti Vekile kararının ikinci maddesinde; birtakım alımlar için en büyük mülki amirin riyasetinde maliye memurları ve askeri memurlarla idare meclisi ve belediye ticaret odası bulunan yerlerde ikişer üyeden kurulu komisyon oluşturulması emrediliyordu. Bu ko-misyonlar hemen her ilçe merkezinde kurulacak, ek olarak ilçeler Anadolu ve Rumeli Hukuk Cemiyeti merkez ve yönetim kurullarından iki üye de belirtilen komisyona üye niteliğinde katılacaklardır. Bu komisyonların adı Tekalif-i Mil-liye Komisyonlarıdır. Komisyonlar, 11 Ağustos 1921 gününden başlayarak sü-rekli toplantı durumunda bulunacak ve komisyon üyeleri hiçbir ödenek almaya-caklardır. Her komisyon 2 ay süre ile askerlik görevi ertelenmek üzere ikişer katip, dörder memur çalıştıracaktır.


Madde - 2: Tekalif-i Milliye Komisyonları bu emrin alınışından sonra bil-dirilecek olan Tekalif-i Milliye temel emirlerini büyük yetkilerle uygulayarak, bu yolla savaşan Ordu gereksinimlerini karşılayacaklardır.


Madde - 3: Belirtilen Tekalif-i Milliye Komisyonlarından İzmit ve Bolu San-caklarında bulunanların topladıkları Kocaeli Bölge Komutanlığına ve Zonguldak Sancağı, Ankara İli, bağımsız Aksaray Sancağı Konya ili, Silifke Sancağı ile bu sayılan bölgenin batısında kalan yerlerdeki Komisyonların aldıkları Batı Cephesine ve Elcezire ve Doğu Ordusu Bölgelerindeki Komisyonların topladık-ları, belirtilen Ordulara adı geçmeyen bölgelerden başka olarak merkezi Anado-lu'da kalan Komisyonların topladıkları Müdafaa-i Milliye içindir. Merkez Ordu-su, Adana ve Antep Cepheleri gereksinimleri Müdafaa-i Milliye'ye bağlanan yer-lerden karşılanacaktır.


Madde – 4: Koşulsuz olarak ülke içindeki her Komisyon bu görevini sürdü-recek ve 10 Eylül 1921 gününe kadar, 15, 20, 25, 30 Ağustos 1921 ve 5 Eylül 1921 günlerinde Müdafaa-i Milliye Levazımatı Dairesine ambar mevcutları için telgrafla rapor vereceklerdir. Aynı zamanda cephelere bölgelerinde bulunan Komisyonlardan, Batı Cephesi Komisyonlarından Aksaray, Konya, Karahisar Sancakları ile bunun güneyinde bulunan bölge Komisyonları, yakınlığına göre Konya Menzil Müfettişliğine ve yörenin kuzeyinde bulunan Komisyonlar Ankara Menzil Müfettişliğine ve Kocaeli bölgesindekiler Kocaeli Levazım Riyasetine ve Elcezire ve Şark Ordusu bölgesindeki Komisyonlar belirtilen cephe Levazım Riyasetine raporlarının birer örneklerini vereceklerdir.


Madde - 5: Komisyonlar üye ve memurlarından en küçük ilgisizliği ve kötü çalışmaları görülenler vatan hainliği ile cezalandırılacaklardır.


Madde - 6: 1 Numaralı bu Emir, bütün ilçelere, Anadolu ve Rumeli Müda-faa-i Hukuk Merkez Kurullarına bildirilmek üzere il ve bağımsız sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine, bütün Askerlik Şubelerine bildirilmek üzere her şube yazı işleri başkanlığına ve Cepheler Komutanlıklarına ve bütün Vekaletlere, Ankara ve Konya Menzil Müfettişliklerine bildirilmiştir. Emrin alındığı gün ve saati ve anlaşıldığını, alan makamlar telgrafla bildireceklerdir.


Madde - 7: Bu Emir ve arkasından verilecek Tekalif-i Milliye temel Emirleri her yerde en büyük mülki amir tarafından türlü araçlarla yayınlanarak duyurulacaktır.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


2NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 7 Ağustos 1921


Madde - I: Ordu giyim ve donatımının genişçe sağlanması için aşağıdaki önlemler alınacaktır.


Bu önlemlerin uygulanmasına 1 Numaralı Emirde yazılı olan Tekalif-i Mil-liye Komisyonları görevlidir.


(a) Her ilçede bulunan hane sayısınca ilçe birer takım çamaşır, birer çift ço-rap ve çarığı en son 10 Eylül 1921 günü hazırlanması ve Komisyonlar ambarlarına verilmesi zorunludur. Örnek olarak 10 bin hane bir ilçe kesinlikle 10 bin takım çamaşır ve 10 bin çarık ve çorap verecektir.


(b) Pek yoksul hanenin bu bağıştan ayrı tutulması ve yoksulun payının başka bir varlıklıya yüklenmesi, toplama ve bağış alan Komisyonun görevidir.


(c) Toplanan çorap ve çamaşır ve çarıklar yerel Komisyona halk tarafından teslim edilecek ve toplananlar Komisyonun her görevlisinin sorumluluğu altında korunacak ve bağış sahiplerine, Komisyonlarca, bağış miktarını ve gününü belirten bir alındı makbuzu verilecektir.


Madde - 2: Bu Emri alan her Komisyon Reisi, görevli olduğu ilçenin ev sayısını, emri aldığı günden 10 Eylül 1921 gününe kadar verilen görevi bitireceğini telgrafla Levazımatı Umumiyeye bildirecektir.


Madde - 3: Bağış sonunda Tekalif-i Milliye Komisyonu, aşağısı tutanaklı 3 ayrı defter yaparak, bir örneğini Levazımatı Umumiyeye gönderecek, öteki örneklerden biri Komisyon Reisinde ve diğeri yerel Mal Memurunda Müfettişler istediğinde verilmek üzere bulundurulacaktır.


Madde - 4: Emrin yürütülmesinde en ufak kötü işlemleri görülenler vatan hainliği suçu ile suçlanacaklardır.


Madde 5: Bu Emir, bütün ilçelere hemen bildirilmek üzere il ve sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine ve bilgi için Vekaletlere ve Cephe Kumandanlıklarına verilmiştir.


Büyük Millet Meclisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


3 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 7 Ağustos 1921


Madde - 1: Ordu giyim ve denetiminin genişlemesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır. Bu önlemlerin uygulanmasından 1 Numaralı Emirde görev ve kuruluş biçimleri bildirilen Tekalif-i Milliye Komisyonları sorumludur.


(a) Tüccar ve halk elinde bulunan rengi ne olursa olsun çamaşırlık bez, Amerikan patiska, pamuk, yıkanmış yün, yıkanmamış yün, tiftik, fantezi kumaşlar hariç olmak üzere erkek giyimi yapılmasına uygun her türlü yazlık ve kışlık kumaşlar, kalın bezler, kösele ve iğne, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin, sahtiyandan yapılma yemeni, çarık, potin, çarık yapılacak deri, demir, kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç iplikleri, nallık demir veya yapılmış nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolan, kabağı, gebre, sicim ve urgan stoklarına hemen el konulacak ve değeri biçilerek alınanların toplamını belirtmek üzere Komisyonun imza ve mühürleri bulunan kuruşlu bir tutanak, sahibine verilecektir.


(b) İçerdeki malzemenin bir kısmının böylelikle alınmasından ileri gelen fiyat ayrılığını dengelemek için, dışardan gelecek her tür malların yüzde 10'u da iskelelerden aynı şartlar içinde Ordu ihtiyaçları için alınacak, yüzde 90' ına kesinlikle karışılmayacak, sahibinin yetkisine bırakılacaktır.


(c) Alınan mallardan geriye kalan ve dışardan alınacak (ithal) olan bu tür stokların taşıma ve satımı bütünü ile serbesttir.


(d) Çocuk ve kadın giysileri ve malzemesi ile lüks eşya almak kesinlikle yasaktır.


Madde - 2: Dışardan mal getiren tacirin Tekalif-i Milliye Komisyonlarına mal veren ve karşılığında kuruşlu tutanak alan tüccarın tutanaklarında yazılı miktar paylarının yüzde 20'si sonradan getirecekleri malların gümrük tutarına sayılacaktır.


Madde - 3: Bu işlemler için de 2 Numaralı Emrin üçüncü maddesinde açıklandığı gibi Komisyonlarca 3 ayrı defter düzenlenecektir.


Madde - 4: Bu Emre karşı çıkarak malını gizleyenler veya kötü çalışanlar, kim olursa olsun vatan hainliği ile suçlanacaklardır.


Madde - 5: (3) Numaralı olan bu Emir hemen Komisyonlara bildirilmek üzere illere, sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine yazılmış ve bilgi için Vekaletlere ve Cephe Kumandanlıklarına verilmiştir.


Büyük Millet Meclisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


4 NUMARALI TEKALİFİ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 7 Ağustos 1921


En son Emire kadar Ordu'nun iaşesi için aşağıdaki önlemler alınacak ve bu önlemlerin uygulanmasından 1 Numaralı Emirle kuruluş biçimleri bildirilen Tekalif-i Milliye Komisyonları sorumlu olacaktır.


1. Elde mevcut buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvanlar, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytin yağı, çay, mum stoklarının yüzde 40'ına Komisyonlarca el konularak ambarlara alınacaktır. Belirlenecek fiyat üzerinden sahiplerinin eline kuruşlu tutanak verilecektir.


2. Komisyonlarca toplanan buğdayların un edilmesi için, Komisyonlar, bölgelerindeki fabrika ve değirmenlere eşit olarak dağıtacak ve bu çalışma karşılıksız olacaktır.


3. Bu konuda en küçük kötü işlemi görülen memurun veya yükümlülükten kaçınan kişinin cezası vatan hainliğidir.


4. (4) Numaralı olan bu Emir Komisyonlara bildirilmek üzere illere ve sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine yazılmış ve bilgi için Vekaletlere ve Cephe Kumandanlıklarına birer örnek verilmiştir.


Büyük Millet Meclisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


5 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ


Ordularımız İçin Yapacağımız Fedakarlıklar


Ankara,7 Ağustos 1921


Ordu ulaşımının sağlanması için aşağıdaki önlemler alınarak, bu önlemlerin uygulanmasından 1 Numaralı Emirde kuruluşu belirtilen Komisyonlar sorumlu olacaktır.


1. Askeri nedenlerle türlü yollardan Ordu gereksinimi için alınan taşıt araçlarından ayrı olmak üzere ülkede kalan taşıt aracı sahipleri her ay Ordu malzemesinden bir bölümünü kendi aracı ile 100 kilometrelik bir uzaklığa karşılıksız taşımak zorundadır. Bu taşımanın sürdüğü sürece araç sahipleri ve hayvanları Ordu ambarlarından beslenir.


2. Bir ay içinde bu görevi gören kişi, o ay için yeni bir taşıma işi almaz. Tekalif-i Milliye Komisyonunun yolladığı araç ve yiyecek gönderisinin, malı alan ambarca onayı, o aylık muafiyet durumunu o kişiye verir.


3. (2,3,4) Numaralı Emirlerle toplanan araç-gereç ve yiyecekler, Levazımatı Umumiyenin belirleyeceği asıl askeri ambarlara Tekalif-i Milliye Komisyonlarınca bu taşıma yükümlülükleri sayesinde gönderilir ve sak-lanırlar.


4. Müteahhit taşıma kolları diğer halkın bağlı oldukları ayda 100 kilo-metrelik taşımayı karşılıksız yapmak zorundadırlar.


5. Bu Emri alan her Tekalif-i Milliye Komisyonu kendi bölgesindeki taşıma yükümlülüğüne girecek aracın tur ve sayısını 15 Ağustos 1921 gününe kadar Müdafaai Milliye Sevkiyat ve Nakliyat Müdüriyeti Umumiyesine ve cephe bölgesinde bulunanlar ise Sevkiyat ve Nakliyata bildirmekle birlikte bölgesinde bulundukları Menzil Müfettişliklerine veya Ordu Erkanıharbiye Riyasetlerine bildireceklerdir.


6. Bu yükümlülükten kaçanlar veya uygulamada kötü davranışı görülenler vatan hainliğiyle cezalandırılacaktır.


7. 5 Numaralı olan bu Emir hemen Tekalif-i Milliye Komisyonlarına bildirilmek üzere bütün illere ve sancaklara yazılmış ve İstiklal Mahkemelerine ve bilgi için Vekaletlere ve Cephe Kumandanlıklarına birer ör-nek verilmiştir.


Büyük Millet Meclisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


6 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 7 Ağustos 1921


1. (2, 3, 4) Numaralı Teklif-i Milliye Emirlerinde bildirilen giyilecek, kulla-nılacak ve yenilecek türünden değişik yerlerde var olan bırakılmış mallara (Emval-ı metruke) Tekalif-i Milliye Komisyonlarınca el konulacak, miktarı saptanıp ve fiyatı belirlenerek kuruşlu bir tutanak yerel mal sandığına verilecektir.


2. Bırakılmış mallardan bu yolla alınanlar için Tekalif-i Milliye Komisyonları önceki Emirlerde bildirildiği gibi 3 ayrı düzenli defter tutacaklar, bunun bir örneğini Levazımatı Umumiyeye göndereceklerdir.


3. Alınan malların tür ve miktarları 10 Eylül 1921 gününe kadar Müdafaai Milliye Levazımatı Umumiye Dairesine Tekalif-i Milliye Komisyonlarınca tutanakla bildirilecektir.


4. Bırakılan malların toplanması ve alınmasında kötü işlemleri görülenler ve alınanı kendi malı gibi kullanmaya kalkanlar vatan hainliği ile suçlanacak-lardır.


5. 6 Numaralı olan bu Tekalif-i Milliye Emri hemen Komisyonlara duyurulmak üzere bütün illere, sancaklara ve İstiklal Mahkemelerine yazılmış, bilgi için de Vekaletlere ve Cephe Kumandanlığına yazılmıştır.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi


Başkumandan

Mustafa Kemal


7 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 8 Ağustos 1921


1. Cins, mezhep, sınıf, meslek ayrımı yapılmaksızın, koşulsuz olarak herkes aşağıda -üçüncü madde- grubu ve türü yazılı silah ve cephane ile yaralayı-cı araçları her yerde bu Emrin yayımından başlayarak 3 gün içinde yerel Tekalif-i Milliye Komisyonuna alındı (makbuz) karşılığında vererek Hükümete bağışlayacaklardır. Savaşınbitiminde bu silahlar bir hatıra olmak üzere eski sahibine iade olunacaklardır.


2. Dördüncü günü sabahından başlayarak belirtilen silah ve cephaneyi sakladığı ve hile kullanarak vermediği anlaşılanlar ve silah toplama araştırma-sında kötü işlem ve davranışta bulunanlar "idam" olunurlar.


3. Verilecek silah ve cephaneler şunlardır: Cephane olarak her türlü çifte ateşli tüfeği, kasatura veya süngü ve cephanelere filintaları, kısaca her türlü Osmanlı mavzerleri, küçük ve büyük çaplı her türlü Alman, Belçika tüfekleri, her türlü Avusturya tüfeği, Avusturya ve Bulgar manlihirleri, her türlü İngiliz tüfeği, her türlü Rus tüfeği, her türlü Fransız, Romanya, Sırp, Japon, Yunan martin büyük ve küçük çaplı tüfekleri (av tüfekleri, tabancalar ve bunlarla ilgili cephaneler ayrıdır), her türlü kılıç ve palalar, bunlardan bir özel değeri olanlar Komisyonların sorumluluğu altında ve belge kargılığında sahibine bırakılacaktır.


4. İlan edilmesinin dördüncü gününden başlayarak sivil ve asker yetkililer ü-çüncü maddede yazılı silah ve cephaneyi bulmak için gerek gördüğü evleri yasal yöntemler içinde arayacaktır.


5. Tekalif-i Milliye Komisyonları, bu Emrin halka bütünü ile duyurulmasını sağlayacak ve silahını vereceklerin bulunduğu yerlerle Komisyonların top-landığı yer arasındaki uzaklığa ilişkin zaman süresi olarak verilen üç günü ekleyeceklerdir.


6. Tekalif-i Milliye Komisyonları, topladıkları silahları ve cephanenin tür ve miktarlarını Müdafaai Milliye Harbiye Dairesine bildireceklerdir.


7. Bu Emir, öncelikle Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Konya ve Silifke il ve ilçelerine, bu yerlerin batısındaki il ve sancaklara uygulanmak üzere ilgili makamlara bildirilmiştir.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


8 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 8 Ağustos 1921


1. Tekalif-i Milliye Komisyonları her yerde bulunan benzin, vakum, gres, makine, don, saatçi, balık yağları,vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, so-lisyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel ve bunlara bağlı olan malzeme, asit sülfürik miktarını araştırarak ve saptayarak stokların yüzde 40'ına el koyacak ve sahiplerine değeri karşılığında tutanak verilecektir.


2. Yukarda türleri belirtilen malzemelerden, dışardan yurda getirilenlerin gümrük resminden başka yalnız yüzde 10'u kuruşlu tutanak karşılığında belirtilen Komisyonlarca alınabilir. Böylece malları alınanlara verilecek tutanakların yüzde 20'si gümrük resmine sayılır.


3. Tekalif-i Milliye'den alınacak yukarıdaki malzemenin yüzde 40'ının top-lanması ve her Komisyonca en son 10 Eylül 1921'de bitirilmiş bulunacak ve 15, 20, 25, 30 Ağustos ve 5 Eylül'de toplananların tür ve miktarlarını Müdafaai Milliye Harbiye Dairesine telgrafla bildireceklerdir.


4. Bu malzemeden bulunanları gizleyenler ve hile yoluna sapanlar için vatan hainliği kanunu uygulanır.


5. Orduların bu malzemeden yararlanma biçimi Mudafaai Milliye Vekaletince saptanacaktır.


6. Bu Emir, bütün illere ve sancaklara, Cephe Kumandanlıklarına, Vekaletlere bildirilmiştir.


Büyük Millet Medisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


9 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 8 Ağustos 1921


1. Tekalif-i Milliye Komisyonları sınırları içinde bulunan demirci, maran-goz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafı ve imalathaneleri ile bu esnaf ve imalathanelerinin kapasitelerini saptamak ve gerek bunlar ve gerek kasatura, kılıç, mızrak ve eyer yapabilecek zanaatkarların adları verilmek üzere sayılarını Mudafaai Milliye Vekaletine bildireceklerdir.


2. Bu Emir bütün illere, sancaklara, Cephe Kumandanlıklarına ve Vekaletlere bildirilmiştir.


Türkiye Büyük MilletMeclisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


10 NUMARALI TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİ


Ankara, 8 Ağustos 1921


Seferber Ordu'nun taşıta olan gereksinimini karşılamak için aşağıdaki maddeler hızla uygulanacaktır.


1. Bu Emri alan Tekalifi Milliye Komisyonları kendi bölgelerinde bulunan ve türleri aşağıda açıklanan bütün taşıtların yüzde 20'sine el koyacaklardır.


Taşıt türleri:


a. Dört tekerlekli yaylı arabalar.


b. Dört tekerlekli at, öküz ve kağnı arabaları. Arabalar bütün takım ve hayvanları ile birlikte olacaktır.


c. Binek ve top çeken hayvanlar.


d. Katır ve yük hayvanları.


e. Deve.


f. Merkep.


2. Bu Emri alan Tekalif-i Milliye Komisyonları, bölgelerindeki bütün taşıtla-rın miktarlarını alabildiğince çabuk saptayacak ve en son 10 Eylül tarihine kadar, bölgesindeki taşıtların en sağlamlarından ve yüzde 20'sini toplamış olacaklardır.


3. El konulan her taşıtın değeri Komisyonca araştırılacak, taşıtları alınan ka-sabanın belediye reisine, köylerde köy kurulunca o yerlerdeki halka, var-lıkları oranında dağıtım yapılarak toplanacaktır. Taşıtı alınanların paraları böylece alınacak makbuzlar onaylanıp Tekalif-i Milliye Komisyonlarına verilecektir.


4. Komisyonlarca toplanan taşıtlar o yerlerdeki Askerlik Şubelerine veri-lecektir. Şubelerin aldıkları taşıtlardan arabalar ve hayvanlar, olabilirse ve sahipleri yükümlülerdense sahipleri ile, değilse yükümlüleri arasında ara-ba ve hayvan sürmeyi bilen lojistik erler tarafından kullanılacaktır. Bu taşıtlar şubelerde toplanacak ve şubelerde korunacaktır.


5. Her Askerlik Şubesi, Şubede toplanan taşıtların tür ve miktarını 15, 20, 25, 30 Ağustos ve 10 Eylül günlerinde Müdafaai Milliye Vekaleti Ordu Dairesine telgrafla bildirecektir.


6. Bu konuda göz yuman ve kötü işlemi bulunanlar vatan hainliği suçu ile ce-zalandırılacaklardır.


7. 10 Numaralı bu Emrin ulaştığı gün ve saat telgrafla Ordu Dairesi'ne bildi-rilecektir.


İşbu Emrin bütün Vekaletlere, Garp ve Merkez Ordusu Kumandanlıklarına, Canik, Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya, İçel il ve sancakları ile bunların batısında bulunan bütün il ve sancaklara ve Askerlik Şubelerine ve İstik-lal Mahkemelerine bildirilmiştir.


Büyük Millet Meclisi Reisi


Başkumandan


Mustafa Kemal


kaynak : netpano.comAksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük Emirleridir". 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplamı on maddedir

1.Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak.
2.Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.
3.Her aile bir askeri giydirecek.
4.Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
5.Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
6.Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.
7.Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.
8.Sahipsiz bütün mallara el konacak.
9.Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.
10.Halkın elindeki araçlar aylık 100 km. askeri ulaşım yapacaklarAksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

ya tealifi milli yo yetti koyun lütfenCevap Ver
Birkaç istatistik

tekalif-i milliye nedir ? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: tekalif-i milliye nedir ?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları