Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Kuran-ı Kerim in diğer kitaplar gibi değişmediğini ispatlayabilirmisiniz?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
10 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 2 kişi takip ediyor 38 kişi değerlendirmiş
Etiketler

13 cevap verilmiş

İslam hakikat ve hikmet dinidir. Her bir davası delil ve ispat üzeredir. Kur’an’ın değişmediği ve günümüze kadar sıhhatli bir şekilde geldiği o kadar aşikar ki bunu az bir dikkat ile görmek mümkündür. Mesela, Hz. Osman (r.a) zamanında mevcut hafız topluluğunun birleşimi ve yardımıyla hiçbir vesveseye imkan bırakmayacak şekilde yazılan Kur’an, şu an elimizde bulunan Kur’an’ın ta kendisidir. Yani ilk inen Kur’an ile şimdi piyasada var olan veya her an yazılan kur’anların hiçbiri arasında ihtilaf yoktur. Herhangi bir dünya ülkesinden bir Kur’an alın bunu 300 veya bulabilsek 1000 yıl önce yazılan bir Kur’an ile karşılaştırsak, arada bir farka rastlamayacağız. Harfi harfine aynı olduğunu göreceğzi.

Allah'ın son mukaddes kitabı, bütün insanlığa İlâhi fermanı olan Kur'an, 23 senede âyet âyet, sûre sûre nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz kendisine nazil olan âyet ve sûreleri yanında bulunan sahabelerine okur, sahabeler de onu ezber ederler, bir kısmı da yazardı. Bundan ayrı olarak, Peygamber Efendimizin vahiy kâtipleri vardı. Bunlar nazil olan âyetleri ve sûreleri özel olarak yazmakla vazifeli idiler. Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bildiriliyor, o da vahiy kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamberin sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca Cebrail (A.S.) her Ramazanda gelir, o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri Peygamberimize yeni baştan okurdu.

Efendimizin vefatından evvelki son Ramazanda Hz. Cibril yine gelmiş, ancak bu sefer Kur'an'ı Peygamberimizle iki sefer okumuşlardı. Birinci sefer Hz. Cibril okumuş, Peygamberimiz dinlemiş; ikinci seferde ise Peygamberimiz okumuş, Hz. Cibril dinlemişti. Böylece Kur'an son şeklini almıştı.

Bununla beraber, Hz. Peygamber'in sağlığında Kur'an, henüz müstakil bir cilt hâlinde bir araya toplanmış da değildi. Sayfalar halinde Sahabeler arasında dağınık olarak bulunuyor, hafızalarda ezberlenmiş halde duruyordu. Fakat neyin nereye gireceği gayet
kesin ve net şekilde bilinmekteydi.

Nihayet Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti zamanında görülen lüzum üzerine Zeyd bin Sâbit'in başkanlığında vahiy kâtiplerinden ve kuvvetli hafızlardan müteşekkil bir komisyon kuruldu. Kur'an'ın bir cilt hâlinde bir araya toplanma işi, bu komisyona havale edildi. Ashabdan herkes, elinde yazılı bulunan Kur'an sayfalarını getirip bu komisyona teslim ettiler. Hafızların ve vahiy kâtiplerinin elbirliği ile çalışmaları sonunda sayfalar, sûre ve âyetler Peygamberimizin tarif ettiği şekilde yerli yerine kondu. Böylece Kur'an, Mushaf adıyla tek kitab hâline getirilmiş oldu.

Artık Kur'an için unutulma, kaybolma, tahrif ve tebdile uğrama diye bir şey söz konusu olamazdı. Zira aslı, Hz. Peygambere gelen şekliyle eksiksiz ve noksansız şekilde tesbit edilmişti.

Hz. Osman zamanında görülen lüzum üzerine, bu Mushaftan yeni nüshalar çoğaltılıp çeşitli memleketlere gönderildi.

Bugün elde mevcut olan Kur'anlar, işte bu Kur'an'dan çoğaltılmıştır.

Kur'an tesbit edilişindeki sağlamlık itibariyle, diğer ilâhi Kitablardan farklı olarak, hiçbir tahrifat ve değişikliğe uğramadan vahiy mahsulü olan şekliyle tesbit edilip ortaya konmuş; 1400 senedir de muhafaza edilerek gelmiştir. Bunda, Kur'an'ın edebî icaz ve i'câzının, yani, ezberleme kolaylığının hiçbir insan sözüne benzememesinin ve söz olarak hiçbir taklidinin yapılamamasının, edebiyatve belagatına erişılememesinin ve zaptında a'zamî titizlik gösterilmesinin büyük rolü olduğu kesindir. Fakat asıl sebeb, Kur'an'ı Cenâb-ı Hakk'ın hıfz ve himayesine alması, onu kıyamete kadar lâfızve mânâ bakımından bir mu'cize olarak devam ettirmeyi taahhüd etmesidir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulur: «Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak, muhafaza edecek, devam ettirecek de biziz.:.» (Hicr, 9).

Bugün yeryüzündeki bütün Kur' anlar aynıdır. Hiçbir farklılık ve değişiklik yoktur. Ayrıca milyonlarca hafızın ezberinde bulunmakta, her an milyonlarca dil ile kırâet edilip okunmaktadır. Bu özellik, Kur'an'dan başka herhangi bir beşeri kitaba nasib olmadığı gibi, semavi kitablardan hiçbirine dahi nasib olmamıştır. Allah'ın son kelâmı, hükmü kıyamete kadar baki ezelî fermanı olan Kur'an'ın, böyle eşsiz bir makam ve ulvi bir şerefe nail olması da, elbette zaruri ve lüzumludur.

3- Kuranın Peygamber sözü olduğu iddiasına gelince:

Kur'ân-ı Kerim'in, Efendimiz veya başka biri tarafından tertib edildiği iddiası birkaç gözü dönmüş cahiliye insanıyla, günümüzün, Kur'ân düşmanı müsteşrikleri tarafından sık sık ortaya atılan bir mevzudur ve bununla bilgisiz, görgüsüz kimselerin zihinlerinin bulandırılması hedeflenmektedir. Kanaatimce, dünün müşrikleri gibi, bugünün müşrikleri de, bu mevzuda düşünmeden garazlı davranıyor ve garazlı konuşuyorlar. Zira Kur'ân, kim tarafından olursa olsun, insafla ele alındığı zaman bir beşere mal edilemeyecek kadar muallâ ve ilâhî olduğu anlaşılacaktır. Şimdi bu ciddî mevzuun derinlemesine tahlilini dev adamların devâsâ kitaplarına havale edip sadece birkaç ana başlığı hatırlatacağız:

a . Bir kere Kur'ân'ın üslubuyla hadislerin üslubu birbirlerinden o kadar farklıdır ki; Arablar, Efendimizin Kur' ân dışı beyanlarını, kendi muhavere ve konuşma tarzlarına uygun buluyorlardı ama, Kur'ân karşısında hayret ve hayranlıktan kendilerini alamıyorlardı.

b. Hadisleri okurken, arkasında düşünen, konuşan, Allah haşyetiyle iki büklüm olan bir insan imajı sezilir. Oysa ki, Kur'ân'ın sesinde yüksek bir celâdet, heybetli bir edâ ve cebbar bir şive hissedilir. Bir insan beyanında, birbirinden öyle çok farklı iki üslubu birden tasavvur etmek ne makuldür ne de mümkün.

c. Mektep-medrese görmemiş ümmî bir insanın -O ümmîye ruhlar feda olsun- eksiksiz, kusursuz; ferdî, ailevî, içtimâî, iktisâdî ve hukukî bir sistem getirip vaz' etmesi, herşeyden evvel düşünce ve aklın bedâhetine terstir. Hele bu sistem, asırlar boyu, dost-düşman bir sürü millet tarafından tatbik edilecek kadar harika ve bugüne kadar tazeliğini korumuşsa.

d. Kur'ân'da varlık, hayat ve bunlarla alâkalı ibadet , hukuk ve iktisad gibi mevzular birbiriyle öyle dengeli ve yerli yerince ele alınmıştır ki; bunları görmemezlikten gelerek onu beşer kelâmı farzetmek, bir bakıma onun mübelliğini beşer kabul etmemek demektir. Zira, yukarıdaki meselelerin bir teki bile, süreklilik ve zaman üstü olma gibi, hususiyetleriyle en büyük dâhilerin dahi altından kalkamayacağı ağır meselelerdir. Böyle, yüzlerce meselesinden herbiri, birkaç dâhinin üstesinden gelemeyeceği zengin muhtevalı bir kitabı, mektep-medrese görmemiş bir ümmîye isnad etmek mücerred bir iddiadır.

e. Kur'ân, geçmişe-geleceğe dair verdiği haberler itibariyle de hârikadır ve katiyyen beşer kelâmı olamaz. Bugün, yeni yeni keşiflerle ortaya çıkarılan, geçmiş kavimlerin yaşayış tarzları, iyi veya kötü akıbetleri kelimesi kelimesine asırlârca evvel Kur'ân-ı Kerim'in haber verdiği gibi çıkmıştır. İşte, Hz. Sâlih, Hz. Lüt ve Hz. Musa gibi peygamberler, işte onların kavimleri ve işte herbiri başlı başına birer ibret meşheri olan meskenleri..!

Kur'ân'ın, geçmişe dair verdiği haberlerin katiyyet ve doğruluğu kadar, geleceğe aid ihbarâtı da o ölçüde önemli ve başlı başına bir mucizedir.

Mesela: senelerce evvel Mekke'nin fethedileceğini ve Kâbe'ye emniyet içinde girileceğini "Allah dilediğinde, güven içinde başlarınızı traş ederek ve saçlarınızı kısaltarak korkmadan Mescid-i Haram’â gireceksiniz" (Fetih suresi/27) ayetiyle haber verdiği gibi, İslâm'ın bütün bâtıl sistemlere galebe çalacağını da "O, Resûlünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki bütün dinlere galebe çalsın. Şâhid olarak Allah yeter" (Fetsh/28) beyanıyla ilân etti. Kezâ, o gün Roma'lılar karşısında savaş galibi görünen Sâsânilerin yenileceğini ve aynı zamanda, Bedir gâlibiyetiyle müslümanların da sevineceğini "Rum yenildi (bölgenize) en yakın bir yerde. Onlar bu mağlubiyetden sonra (yeniden) galebe çalacaklar. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş Allah'a aiddir. O gün mü'minler de sevinirler." (Rum/2-4) müjdesiyle duyurmuşdu; vakti gelince Kur'ân'ın haber verdiği gibi çıktı. Bunun gibi, "Ey Resûl, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni (insanlardan gelen kötülüklerden) koruyacaktır" (Maide/67) ayetiyle de, en yakınındaki amcasından, düşman millet ve düşman devletlere kadar çevresi düşmanlıklarla sarılı olduğu halde, hayatını emniyet içinde geçireceği va'dolunmuşdu ve öyle de oldu.

Değişik ilim dallarının inkişâfıyla, âfâk ve enfüsün yâni insan mâhiyeti ve mekânların didik didik edileceğini, ilmî buluş ve tesbitlerin, yeni yeni keşiflerin insanoğlunu inanmaya zorlayacağını "Biz onlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde mucizelerimizi göstereceğiz ki, o (Kur'ân ve Kur'ân'ın getirdikleri)nin gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin herşeye şâhid olması yetmez mi?" (Fussilet/53) mucizevî beyanıyla ifâde etmişti ki, günümüzde süratle o noktaya doğru gidilmektedir. Ayrıca, Kur'ân, nazil olduğu günden bu yana "Deki: And olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'ân'ın bir benzerini getirmek için toplansalar, yine O'nun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka verseler de." (İsra/88) deyip, hasımlarının damarlarına dokundurduğu halde, bir-iki küçük hezeyanın dışında, kimsenin ona nazire yapmaya teşebbüs etmemesi ve edememesi, onun verdiği haberi doğrulamakda ve mucize olduğunu ilan etmektedir.

Kur'ân-ı Kerim'in nâzil olduğu ilk yıllarda, müslümanlar az, zayıf, iktidarsız ve geleceğe aid hiçbir düşünceleri yoktu. Ne bir devlet, ne dünya hakimiyeti ne de yeryüzündeki sistemleri altüst edecek dinamikleri hâvi yeni dinin güç kaynağı adına hiçbirşey bilmiyorlardı. Oysa ki, Kur'ân "Allah sizden, inanıp iyi işler yapanlara va'deti ki; onlardan öncekilerini nasıl hükümrân kıldıysa, onları da yeyüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini sağlama bağlayacak ve korkularının ardından da onları güvene erdirecektir." (Nur/55) ayetiyle onlara, bu yüksek hedefleri gösteriyor ve cihanın hakimi olacakları müjdesini veriyordu. Daha bunlar gibi, müslümanlığın ve müslümanların geleceği, zafer ve hezimetleri, terakkî ve tedennîleriyle alâkalı pekçok ayetler varki, hepsini burada zikretmemiz mümkün değil. Kur'ân-ı Kerim'in gelecekle alâkalı verdiği haberlerin büyük bir bölümünü, değişik ilim dallarının varacakları nihâi hudutlarla ilgili olan ayetler teşkil eder. İlmî tesbitlerle alâkalı, kısa fezlekeler halinde, Kur'ân'ın verdiği haberler o kadar hârika ve o kadar erişilmezdir ki, onun bu mevzudaki beyanlarını kulak ardı etmek mümkün olmayacağı gibi, bu mevzudaki beyanlarıyla ona beşer kelâmı demek de mümkün değildir. Yüzlerce âyetin sarâhat, delâlet ve işaret yoluyla ifâde ettikleri harikalara dair pekçok eser yazıldığından, bu meselenin tafsilâtını o eserlere havale ederek, misâl teşkil edecek birkaç ayetin işaret ve delâlet ettikleri hususları kaydedip geçeceğiz.

Kâinatın Yaratılışı

Kâinatın yaratılışıyla alâkalı olarak "İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik bir durumdayken, onları birbirinden ayırdığımızı, sonra da bütün canlıları sudan yarattığımızı görüp düşünmüyorlar mı? Halâ imân etmeyecekler mi?" (Enbiya/30) ayetinin anlattığı yüksek hakikat, teferruatına dair farklı mütalâalar ileri sürülse bile ilk hilkatla alâkalı değişmeyen en sabit bir prensiptir. Ayette anlatılan, bitişik olma ve ayrılma, ister gazlardan müteşekkil kitlenin, nebulolara ayrılması, ister güneş sistemi gibi sistemlere bölünüp şekillenmesi ve manzumelerin ortaya çıkması, isterse bir sehâbiye ve bir dumanın bölünüp, parçalanıp, zabt-ü rabt altına alınması şeklinde olsun netîce değişmez. Âyet, kullandığı malzeme ve seçtiği üslup itibariyle, ilmî araştırmalar için hep bir ışık kaynağı olmuş, bütün faraziye ve nazariyelerin eskiyip atılmasına karşılık o, tazeliğini korumuş, bugünlere gelmiş ulaşmış ve yarınlara hakim olmaya da namzed görünmektedir.

Astronomi

Kur'ân-ı Kerim'de astronomiye esas teşkil edecek o kadar çok âyet vardır ki, bunların biraraya getirilerek teker teker tahlil edilmeleri, cildler ister. Biz bir-iki âyetin işaretiyle iktifâ edeceğiz. "Allah o zattır ki, gökleri, görebildiğiniz bir direk olmaksızın yükseltti; sonra da iradesini (tekvin) arşına yöneltti. Artık hepsi belli bir süreyle kayıtlı olarak akıp gitmektedir." (Ra'd/2) Âyet, göklerin yükseltilmesini, genişleyip büyümesini hatırlattığı gibi, herşeyin nizam içinde baş başa, omuz omuza olmasını da (bilebileceğimiz cinsten bir direk olmaksızın) sözüyle ifade etmektedir. Evet, kubbe-ı âsumânı tutup, dağılmasına meydan vermeyen, görebileceğimiz cinsten bir direk yok ama, yine de bütün bütün direksiz değil. Zira, kütlelerin dağılmaması ve gelip birbirine çarpmaması için, görülsün görülmesin mevcut nizama esas teşkil edebilecek kanun, kaide, prensip mânâsında böyle bir direğin vücudu zarurîdir. Kur'ân bu ifadesiyle bizlere, kütlelerarası ile'1-merkez (merkez çek) an'il-merkez (merkez kaç) prensibini düşündürmektedir ki, bunun, Newton'un çekim kanununa veya Einstein'in (hayyiz)'ine uyup uymaması birşey ifade etmez. Hele âyetin, Güneş ve Ay'ın akıp gittiğini ifade etmesi çok enteresandır ve üzerinde durulmaya değer. Rahmân suresindeki "Güneş ve Ay'ın hareketleri. tamamen bir hesaba bağlıdır" (Rahman/5), Enbiya suresindeki "Geceyi, gündüzü, Güneşi, Ay'ı yaratan O'dur. Bunların herbiri bir yörüngede yüzmektedirler" (Enbsya/33), Yâsin suresindeki "Güneş kendine mahsus yörüngede akıp gitmektedir" dedikten sonra "Bunların herbiri belli bir yörüngede döner dururlar"(Yasin/38-40) diyerek,Güneş, Ay ve sair gezegenlerin bir nizama göre yaratıldıklarını, bir âhengi temsil ettiklerini ve riyazî bir gerçeğe dayalı bulunduklarını apaçık dile getirmektedir.

Yerin Yuvarlaklığı "Geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de gecenin üstüne doluyor" (Zümer/5) ayeti, kullandığı malzeme itibariyle, gece ve gündüzün birbirini takib etmesini, sarığın başa sarılması gibi, ışık ve karanlığın,Yerküre'nin başına "sarık gibi dolanması" sözüyle anlatıyor. Bir diğer âyette ise "Arkasından da yeryüzünü mücessem kat-ı nâkıs (yâni yerküreyi elips şeklinde), söbüleştirdi" (Naziat/30) diyerek müşahidlere peygamberlik buudunda varılmış en nihâi noktayı göstermektedir. Mekân genişlemesi hususunda: "Semâyı biz kendi elimizle kurduk ve sürekli genişletmekteyiz" (Zariyat/47) Bu genişleme ister Einsteine'nin anladığı mânâda, ister Edwin Hubble'in Güneş sisteminin dahil olduğu galaksiden, nebulozların uzaklaşması şeklinde olsun fark etmez. Önemli olan Kur'ân'ın, ana teme parmak basıp, tecrübî ilimlerin çok önünde zirveleri tutup onlara ışık neşretmesidir.

Meteoroloji

Hava akımları, bulutların kesâfet kazanması, havanın elektriklenmesi, şimşeklerin çakması ve yıldırımların meydana gelmesi Kur'ân-ı Kerim'de, yer yer ilâhî nimetleri hatırlatma ve yer yer de insanları tehdid etme sadedinde çokça zikredilen hususlardan biri. Meselâ "Baksana, Allah bulutları sürüyor, sonra toparlayıp birleştiriyor, sonra da üstüste yığıyor.. Bir de bakıyorsun bunun arkasından yağmur ortaya çıkıyor. Doluyu da yukarıda dağlar gibi olanlardan indiriyor; onunla dilediğini vuruyor, dilediğinden de onu öteye çeviriyor" (Nur/43) Heryerde olduğu gibi, burada da Kur'ân yağmur vak'asının nihâî durumunu ihtâr ederek, fezâyı velveleye veren, bulut, yağmur, şimşek ve yıldırımlar gibi ürperten, haşyet veren hadiselerin arkasındaki in'amperver eli göstermek ve ruhları ona karşı uyanık olmaya çağırmakta aynı anda, belli disiplinlere bağlı olarak yağmur ve dolunun meydana geliş keyfiyetlerini ve sonra da yeryüzüne inmelerini öyle garib bir biçimde anlatmaktadır ki; böyle bir anlatış tarzından hemen herkes bugün bilinene ters düşmeyecek şekilde yağmur ve dolunun meydana geliş keyfiyetlerini anlar ve Kur'ân'ın beyanına hayranlık duyar. Kur'ân, iki ayrı çeşit elektriğin birbirini çekmesi, aynı cinsten elektrik yükünün birbirini itmesi , rüzgârların devreye girerek birbirini iten bu bulutları birleştirmesi; yerden yukarıya yükselen pozitif yüklü akımların fezadaki mevcut elektrikle birleşmesi neticesinde elektriklenmenin meydana gelmesi ve bu noktada buharın su damlaları halinde yere inmesi gibi teferruâtla meşgul olmaz. O ana vak'a ve asıl tem üzerinde durur; teferruata ait diğer meselelerin izah ve isimlendirilmelerini zamanın tefsirine bırakır. Hicr suresindeki "Aşılayıcı rüzgârları gönderip onunla gökyüzünden su indirip size takdim ettik (yoksa) siz o suyu depo edemezdiniz" (Hacr/22) ayeti, bu hususa ayrı bir buud ilâve ederek ağaçların ve çiçeklerin aşılanmasında rüzgârların fonksiyonuna dikkati çektiği gibi onların bilhassa, bulutları aşılama vazifesini de ihtar etmektedir. Oysa ki, Kur'ân nâzil olduğu zaman, ne otun, ağacın, çiçeğin ne de bulutların aşılanma ihtiyaçları bilinmediği gibi, rüzgârların çelik-çavak bu önemli vazifeyi gördüklerinden de hiç kimse haberdar değildi...

Fizik

Varlığın ana unsuru madde ve onun çift ve tek olma gibi hususiyetleri de Kur'ân-ı Kerim'in ele alıp anlattığı mevzulardandır. Meselâ, Zâriyat suresinde "iyice düşünesiniz diye biz herşeyi çift olarak yarattık" (Zariyat/49) herşeyin çift olarak yaratıldığı ve Kur'ân'ın kullandığı malzeme itibariyle, bunun önemli bir esas ve âlem-şümul bir prensip olduğu anlaşılmakta. Şuarâ suresindeki ayette ise" Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Biz onda nice içaçıcı çiftler yaratıp yetiştirdik" (şuara/7)denilerek, her sene gözümüzün önünde haşr-ü neşr olan yüzbinlerce çifte dikkat çekilmekte ve Allâh'ın nimetleri hatırlatılmakta. Yâsin suresindeki ayet ise, daha şümullü ve daha enteresan. "Ne yücedir o Allah’ki toprağın bitirdiklerinden, (onların) kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden hep çiftler yaratmıştır" (Yasin/36) şeklindeki beyanıyla, bugün bilip tesbit edebildiğimiz çift yaratıkların yanında, henüz bilemediğimiz birçok çiftlerin varlığı da, ihtar edilmektedir. Evet, Allah, insanlardaki erkeklik ve dişilikten, otların, ağaçların çift olma esasına; atomlar, atomlardaki elektron ve çekirdek ikiliğinden, madde -anti madde zıd eşliliğine kadar, canlı-cansız, yerde-gökte değişik keyfiyet ve buudda ne kadar çift varsa, umum nimetlerini tâdâd sadedinde, kendinden başka herşeyin çift olduğunu zikredip bizleri düşünmeye davet ediyor. Sırf birer misal teşkil etsin diye, yukarıda zikrettiğimiz âyetlerden başka, pekçok ilâhî beyan var ki, herbirisi başlı başına birer mucize olması itibariyle, hem Kur'ân'ın Allah kelâmı olduğuna hem de Peygamberimizin O'nun elçisi bulunduğuna apaçık delâlet etmektedir.

Evet, Kur'ân yeryüzünde hayatın ortaya çıkışından, bitkilerin aşılanma ve üremelerine, hayvan topluluklarının yaratılmasından hayatlarını onlarla devam ettirdikleri bir kısım sırlı düsturlara, bal arısı ve karıncanın esrarlı dünyalarından kuşların uçuş keyfiyetine, hayvan sütünün hasıl olma yollarından insanın anne karnında geçirdiği safhalara kadar pekçok mevzuda, kendine has ifade tarzıyla, öyle veciz, öyle muhtevâlı, öyle hâkim bir üslupla ele aldığı şeyleri takib etmektedir ki; bizim yorumlarımız bir yana, ne zaman onlara müracaat edilse hep taze, genç ve ilimlerin varabilecekleri en son hedefleri tutmuş oldukları görülecektir. Şimdi, bir kitap, binlerce insanın, bilmem kaç asırlık çalışmaları neticesinde varabildikleri noktaların dahi ötesine parmak basıyor, mevzua hakim bir üslupla o mevzuun hülâsasını veriyorsa, o kitabı, değil ondört asır evvelki bir insana, günümüzün mütefennin yüzlerce, binlerce dâhisinin mesâisine vermek dahi mümkün değildir. Hele o kitap, Kur'ân gibi muhtevası zengin, ifadeleri çarpıcı, üslubu âli, şivesi de ilâhi olursa... Şimdi dönüp muhatabımıza soralım, ümmîliği mucize o Zât, mektebin, medresenin, kitabın bilinmediği o cahilî vasatta, canlılarda sütün meydana geliş keyfiyetini kimden öğrendi? Rüzgârların aşılayıcı olduğunu, nebatât ve bulutları telkih ettiğini, yağmur ve dolunun meydana gelme noktalarını nasıl bilebildi? Yerkürenin elipsî olduğunu O'na kim ta'lim etti? Mekân genişlemesini hangi rasathanede ve hangi dev teleskoplarla tesbit edebildi? Atmosferin yapı taşlarını ve yukarılara doğru çıktıkça oksijenin azlığını hangi laboratuvarda öğrendi? Hangi röntgen şualarıyla cenînin anne karnında geçirdiği safhaları aynı aynıya tesbit etti? Sonra da bütün bu bilgilerin teferruâtına vâkıf, mütehassıs bir ilim adamı edasıyla, tereddüdsüz, fütursuz ve kendinden gayet emin bir tarzda muhatablarına anlattı?..

Ayrıca Kuran-ı Kerimde olan ifadeler de, Kuran'ın Peygamber sözü olmadığına delildir:

Kur'ân-ı Kerim, Efendimizin vazife, mes'uliyet ve selâhiyetlerini anlatıp O'na yol gösterdiği gibi, yer yer de seviyesine uygun olarak O'na itâbda bulunmakta ve ikaz edip ırgalamaktadır. Meselâ: Bir defa münafıklara, izin vermemesi gerekirken izin verdiğinden dolayı "Allah seni affetsin, doğru söyleyenler sana iyice belli olup ve yalan söyleyenleri bilmezden önce niçin onlara izin verdin?" (Tevbe/43) şeklinde tenbihde bulunduğu gibi, Bedir esirleri hakkındaki tatbikatından dolayı da "Yeryüzünde tam yerleşip istikrar kazanıncaya kadar hiçbir peygambere esirler sahibi olmak yakışmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Allah daima üstün ve hikmet sahibidir... (Enfâl/67) "Eğer Allah'tan (affınıza dair) bir yazı ve takdir geçmemiş olsaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azab dokunurdu." (Enfal/68) mahiyetinde itabda bulunmuştu.

Bir keresinde, Allah'ın dilemesine havale etmeden, "yarın bu işi yaparım" dediği için "Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse(de). Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni bundan daha doğru bir bilgiye ulaştırır de" (Kehf/23-24) emir ve tenbihinde bulunmuş, bir başka sefer "insanlardan korkup çekiniyordun; oysa asıl çekinmeye lâyık olan Allah idi" (Ahzsb/37) itab işmâm eder mahiyette sadece AIlah'tan korkulması lâzım geldiğini ihtar etmişti. Zevcelerini bir meseledeki tavırlarına karşı bal şerbeti içmemeye yemin edince "Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arıyarak Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin haram kılıyorsun? Allah çok gafûr ve rahimdir" (Tahrim/1) diyerek sertçe ikaz ediyordu. Daha bunlar gibi, pekçok âyetle, bir taraftan O'nun vazife, mes'uliyet ve selâhiyetlerinin sınırları belirlenirken, diğer taraftan az dahi olsa bu sınırlara riâyet edilmediği, vazife ve mes'uliyetin mukarrabine göre yerine getirilmediği zamanlarda O'na itab edilmiş, tenbihde bulunulmuş ve yeryer sertçe uyarmalar yapılmıştır. Şimdi hiç akıl kabul edermi ki, bir insan bir kitap telif etsin, sonra da o kitabın muhtelif yerlerine kendi hakkında, itab, kınama, ikaz ve ihtar ifade eden âyetler yerleştirsin. Hâşâ!... O kitap Allah kitabı, O zât da O'nun şerefli mübelliğidir...

Kuran'ın bir benzerinin getirilememesi de Onun Allah Kelamı olduğuna delildir:

Kur'ân-ı Kerim, bir belâğat harikasıdır ve bu sahada eşi menendi yoktur. Bu itibarla da onu bir beşere maletmek mümkün değildir. Efendimiz (sav) Peygamberlikle ortaya çıktığı zaman, kitleleri arkasından sürükleyen bir sürü şâir, edib ve söz üstâdı vardı. Bunlar pekçoğu itibariyle de O'na muârız idiler. Yeryer kafa kafaya verip düşünüyor; Kur'ân'ı bir kalıba yerleştirmek, birşeye benzetmek ve ne olursa olsun mutlaka hakkından gelmek istiyorlardı.

Hatta, zaman zaman hristiyan ve yahudi âlimleriyle de görüşüyor, onların düşüncelerini alıyorlardı . Ne pahasına olursa olsun Kur'ân çağlayanını durdurmak ve kurutmak için akıllarına gelen herşeyi yapma kararındaydılar. Bütün bu engellere ve engellemelere, akla hayâle gelmedik karşı koymalara aldırmadan yoluna devam eden Hz. Muhammed (sav), bilumum inkârlara, ilhadlara karşı sadece ve sadece Kur'ân'la muâraza ediyor ve mücadelesini de zaferle noktalıyordu. Hem de bunca hasıma rağmen. Evet, o gün, hristiyan ve yahudi ulemasıyla beraber, belâğatın dev temsilcileri, tek cebhe olup etrafı velveleye verdikleri bir dönemde, Kur'ân o üstün ifade gücü, o büyüleyici beyanı, o başdöndürücü üslûbu, o insanın içini ürperten ledünniliği ve ruhâniliğiyle muhatablarının gönlüne girdi; arşı, ferşi çınlatacak bir ses, bir soluk oldu yükseldi.. bir mübâriz gibi hasımlarını muârazaya çağırdı, tehdit etti, meydan okudu "siz de Kur'ân'a benzer bir kitap, hiç olmazsa onun bir suresine denk birşey, daha da olmazsa aynı ağırlıkta bir âyet ortaya koyun; yoksa savulun gidin!.." dediği ve o günden bugüne de "Eğer kulumuz Muhammed'e (sav) indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sûre getiriniz ve eğer doğru iseniz; Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırınız." (Bakara/23) "De ki: and olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'ân’ın bir benzerini getirmek için toplansalar, yine onun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka çıkıp yardım etseler de" (İsra/88) "Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: Öyle ise siz de onun benzeri on uydurulmuş (dahi olsa) sure getiriniz. (Hatta) eğer doğru iseniz, Allah'dan başka çağırabildiklerinizi de çağırınız" (Hıld/13) ayetleriyle aynı şeyleri tekrar edip durduğu halde, bir-iki hezeyanın dışında, Kur'ân'ın bu meydan okuyuşuna cevab verilmemesi, onun. kaynağının beşerî olmadığını gösterir.

Çünkü, tarih şahitdir ki, Kur'ân'ın muârızları O'na ve O'nun mübelliğine her türlü kötülük yapmayı denedikleri halde, Kur'ân'a nazire yapmayı akıllarından bile geçirmediler. Böyle birşeye güçleri yetseydi, nazire ile Kur'ân'ın sesini kesecek, tehlikelerle dolu muharebe yoluna girmeyeceklerdi. Evet, o koca belâğat üstadları, şeref, haysiyet hatta ırz, namus gibi en değerli şeylerini tehlikeye atıp muharebe yolunu seçmeleri, Kur'ân'a nazire yapılamamasının en açık delîlidir. Eğer nazire yapmak mümkün olsaydı, münazara yolunu muharebe yoluna tercîh edecek ve geleceklerini katiyyen tehlikeye atmayacaklardı. Arab şâir ve nâşirlerinin, Kur'ân'ın benzerini getirememeleri tahakkuk edince, ona hristiyan ve yahudiler arasında menşe' aramak beyhude ve bir çaresizlik ifadesidir. Hem, hristiyan ve yahudiler bu muhteva ve bu ifade zenginliğinde bir kitap hazırlayıp ortaya koymaya güçleri yetseydi, ne diye onu başkasına nisbet edeceklerdi. "Biz yaptık" der ve onunla övünürlerdi...

Kaldı ki, dünden bugüne, dikkatsiz veya garazlı bir iki müsteşrik ve müşrike bedel, bir sürü ilim adamı, araştırmacı ve mütefekkir Kur'ân'ın muhteva zenginliği, ifade gücü karşısında hayranlıklarını gizleyememiş ve onu alkışlamışlardır. Charles Milles; Kur'ân'ın üslubundaki zenginlik itibariyle tanzîr ve tercüme edilmeyecek kadar yüksek bir edâya sahib olduğunu... Victor İmberdes; Kur'an'ın, bütün hukuk esaslarına kaynak olabilecek zengin bir muhtevaya sahib bulunduğunu... Ernest Renan; Kur'ân'ın dînî bir inkılâb kadar edebî bir inkılâb da yaptığını... Gustave Le Bon; Kur'ân'la gelen İslâm'ın en saf, en hâlis bir tevhid anlayışını dünyaya tebliğ ettiğini... CI. Huart; Kur'ân'ın Allah kelâmı olup, vahiy yoluyla Hz. Muhammed'e (sav) tebliğ edildiğini... H. Holman; Hz.Muhammed (sav)'in Allah'ın son peygamberi, İslâmiyetin de vahyedilmiş dinlerin en sonuncusu bulunduğunu... Emile Dermenyhem; Kur'an'ın, Peygamber (A.S.)'in birinci mucizesi olduğunu, edebî güzelliği itibariyle de erişilmez bir muamma olduğunu... Arthur Bellegri; Hz. Muhammed'in (sav) tebliğ ettiği Kur'ân'ın bizzat Allah'ın eseü olduğunu.,. Jean Paul Roux; Peygamberimizin en güçlü mucizesinin melek vasıtasıyla gönderilen Kur'ân-ı Kerim olduğunu... Raymond Charles; Kur'ân'ın, hükmü hâlâ devam eden ve Allah'ın bir elçi vasıtasıyla müminlere tebliğ ettiği beyanların en canlısı olduğunu... Dr. Maurice; Kur'an'ın her türlü tenkîdin fevkinde bir mucize, bir harika olduğunu hatta daha da ileri giderek, edebiyatla ilgilenenler için Kur'ân'ın bir edebî kaynak, lisan mütehassısları için lâfızlar hazinesi ve şairler için bir ilham menbaı bulunduğunu... Manuel King; Kur'ân'ın, peygamberimizin peygamberliği süresince Allah'dan aldığı emirlerin mecmuu bulunduğunu... Mr. Rodwell; İnsanın Kur'ân'ı okudukça hayretler içinde kaldığını ifâde eder ve onu takdirlerle alkışlarlar.

Sadece birer cümleciklerini alıp naklettiğimiz bu seçkin ilim adamı ve mütefekkirler gibi, daha yüzlerce düşünür ve araştırmacı bilgilerinin vüs'ati nisbetinde, aynı hakikatlara parmak basmış ve Kur'ân karşısında takdirle iki büklüm olmuşlardır.
Selam ve dua ile...Aksiyonlar
Normal
10 yıl önce cevaplandı.

Acaba degistigine dair en ufak bir delil bulan veyahut bulabilecek birisi varmi ?Aksiyonlar
Normal
10 yıl önce cevaplandı.

ömer arkadaşıma katılıyorum değişmediğine değilde değiştiğine dair bir delil i olan yazsın. çünkü Biz Müslümanlar değişmediğine inanıyoruz Bu bir inaçttır.Ve Buna inanmak yada inanmamak insanların kendisine kalmış bişeydir. saygılarımla..Aksiyonlar
Normal
10 yıl önce cevaplandı.

arkadaşım diğerlerinin değiştiğine inanıyorsunda kuran ı kerim in değişmediğini neden kabullenemiyorsun..yada diğerlerinin değiştiği kanısına neye dayanarak kesin olarak varabiliyorsun.Aksiyonlar
Normal
10 yıl önce cevaplandı.

Keşfedilmiş Amerikayı "ben yeniden keşfedecem" demekle eşdeğer bi cevap olur. Yorucu, gülünç ve sonuçsuz daha da önemlisi akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir iş olur...Aksiyonlar
Normal
10 yıl önce cevaplandı.

merth kobal , sen incilin değiştiğine dair ispatların olduğu gibi Kur’an’ın değiştiğine dair herhangi birşey ispat et bende sana değişmediğini ispat edeceğim.Aksiyonlar
Normal
10 yıl önce cevaplandı.

Kur'an ayetleri indiği anda hurma yaprağına, ceylan derisine yazılırdı. Bu ceylan derilerine yazılan ayetler halen saklanıyor. Kitap şeklinde yazılmış Hz. Osman (r) döneminden kalma Kuran-ı Kerim'ler de halen mevcut. Ceylan derilerini veya bu el yazması Kuranı Kerimleri görmek için Topkapı Sarayı'na gitmeniz yeterli. Komik olmayın neyi tartışıyorsunuz burda? Elbette Kuran değişmemiştir. Belgeleri de mevcuttur.Aksiyonlar
Normal
10 yıl önce cevaplandı.

peki değiştigini siz kanıtlayın..Aksiyonlar
Normal
10 yıl önce cevaplandı.

hayatımda duyduğum en sapkın soru.bu soruyu sorma ve gelen cevaplara da kafa tutarcasına yanıtlar arayan bir kişi %100 boşluğa düşmüş acilen birinin desteğini almaya muhtaç biri olmalı.sayın Mert bu soru zannettiğin kadar hafife alınmayacak kadar uçuruma çeken bi soru o yüzden cevabını burada değilde gerçekten seni doğru bir şekilde yönlendirebilecek birisiyle yine soru cevap şeklinde bulmaya çalışmalısın.çünki temelinde mantığa ters gelen bir kavram olmayan tek din islamdır islamiyetin kitabı rehberi ise kuran-ı kerim dir.şüphe ile yaklaşmak ise Allah korusun imanı alır götürür.Allah yardımcın olsun ne diymAksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

Bu İslam Tarihi ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir soru..
Bir kere her ayet inişinde Peygamber Efendimiz'in (sav) etrafında onlarcakişi hemen bunu ezberlerdi. Ardından bir yerlere yazılırdı mutlaka. İlk oluşturulan mushaf da hiçbir ihtilaf olmaksızın oluşturulmuştur. Hz. Osman'ın elindeki mushaf şu ankilerle aynı olduğuna göre tabii ki Kuran değişmemiştir.Aksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

şurdan da çıkarabiliriz Hz. Muhammed(Sav) ın son peygamber olduğunu biliyoruz ve bunun anlamını şu yönden anlayabiliriz Hz. Muhammed(Sav)'a indirilen kitap ta son kitaptır. Eğer Değiştirilmiş olsaydı insanlar islamiyetten öncesine geri döneceklerdi. Kaldı ki Allah insanları başıboş bırakmak için yaratmamıştır bunu hepimiz biliyoruz eğer islamiyet öncesine dönseydik bir tane daha peygamber gelirdi belki de bir kitap daha o zaman Hz. Muhammed(Sav) son peygamber olmazdı. Şu yönden de bakabiliriz diğer dinlerde hep vahyedilen ayetlerin hepsi yazılmıştır hafızlık diğer dinlerin ilk dönemlerinde mevcut değildir Hz. Muhammed(Sav) ilk ayetlerin indiği zaman yanında bulunanları ezberletmiştir ki böylelikle oynanma olmasın üzerinde diye öte yandan kuranda bulunan bir ayetten de bozulmadığını çıkarabiliriz :

"Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız." (Hicr, 9)

eğer bozulsaydı böyle bir ayet olmazdı içinde diye düşünüyorum.Aksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

Sadece günümüzde olan çeşitli olaylarla kıyasla zaten aynı sonuca sende varacaksınAksiyonlar
Normal
9 yıl önce cevaplandı.

15%2003%3Cspan%3E2012%3C/span%3E%0A%3Ch1%3EKURANIN%20ALLAH%20IN%20G%C3%96NDERD%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C4%B0R%20K%C4%B0TAP%20OLMADI%C4%9EININ%20KANITLARI%3Cspan%20class=%22icon%20text%22%3E %3C/span%3E%3C/h1%3E%0A%3Cp%3EHer%C5%9Feyi%20 8%20g%C3%BCnde%20yaratan%20Allah%E2%80%99%C4%B1n%20kuran%20da%20yaz%C4%B1lanlar%C4%B1%2023%20y%C4%B1l%20da%20g%C3%B6nderebilmesi%20anla%C5%9F%C4%B1labilir%20gibi%20de%C4%9Fildir.Bir%20saniyede%20yapmas%C4%B1%20gerekirdi%20diye%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCyorum%3Cstrong%3E.%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EALLAHI%20B%C4%B0LG%C4%B0S%C4%B0Z%20DURUMUNA%20D%C3%9C%C5%9E%C3%9CREN%20B%C4%B0R%20K%C4%B0TAP%20ALLAHIN%20OLAB%C4%B0L%C4%B0RM%C4%B0?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EEnfal-65.%20Ey%20Peygamber!%20M%C3%BC%E2%80%99minleri%20sava%C5%9Fa%20te%C5%9Fvik%20et.%20Sizden%20yirmi%20sab%C4%B1rl%C4%B1%20ki%C5%9Fi%20olsa,%20iki%20y%C3%BCz%20ki%C5%9Fiye%20%C3%BCst%C3%BCn%20gelir.%20Sizden%20y%C3%BCz%20ki%C5%9Fi%20de%20k%C3%A2firlerden%20bin%20ki%C5%9Fiye%20%C3%BCst%C3%BCn%20gelir;%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20onlar%20anlay%C4%B1%C5%9Ftan%20yoksun%20bir%20g%C3%BCruhtur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20ayeti%20okudu%C4%9Funuzda%20ge%C3%A7erli%20oldu%C4%9Funu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnmeyin.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20de%C4%9Fi%C5%9Fmi%C5%9Ftir.%20Bu%20ayeti%20h%C3%BCk%C3%BCms%C3%BCz%20k%C4%B1lan%20ayet:%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EEnfal-66.%20%C5%9Eimdi%20ise%20Allah%20sizde%20bir%20zaaf%20bulundu%C4%9Funu%20bildi%C4%9Fi%20i%C3%A7in,%20y%C3%BCk%C3%BCn%C3%BCz%C3%BC%20hafifletti.%20Bu%20durumda,%20sizden%20sabreden%20y%C3%BCz%20ki%C5%9Fi%20olursa,%20iki%20y%C3%BCz%20ki%C5%9Fiye%20%C3%BCst%C3%BCn%20gelir.%20Sizden%20bin%20ki%C5%9Fi%20de%20Allah%E2%80%99%C4%B1n%20izniyle%20iki%20bin%20ki%C5%9Fiyi%20ma%C4%9Fl%C3%BBp%20eder.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20Allah%20sabredenlerle%20beraberdir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EEnfal-65%20ayeti,%20Uhud%20Sava%C5%9F%C4%B1ndan%20%C3%B6nce%20yaz%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olup,%20sava%C5%9Fta%20bozguna%20u%C4%9Fran%C4%B1lmas%C4%B1%20%C3%BCzerine,%20yerine%20Enfal-66%20ayeti%20g%C3%B6nderilmi%C5%9Ftir.%20De%C4%9Fi%C5%9Ftirilme%20nedeni%20olarak%20da%20m%C3%BCsl%C3%BCmanlar%C4%B1n%20zaaf%C4%B1%20g%C3%B6sterilmi%C5%9Ftir.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20Uhud%20Sava%C5%9F%C4%B1nda%20m%C3%BCsl%C3%BCman%20ok%C3%A7ular%20Kurey%C5%9Fli%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20hilesine%20kanm%C4%B1%C5%9F,%20sava%C5%9Fmay%C4%B1%20b%C4%B1rakarak%20eteklerini%20kald%C4%B1r%C4%B1p%20tepeye%20do%C4%9Fru%20ka%C3%A7%C4%B1%C5%9Fan%20kad%C4%B1nlar%C4%B1%20ganimet%20olarak%20kapma%20hevesine%20kap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Flard%C4%B1.%20Bu%20hile%20ile%20Kurey%C5%9Fliler%20sava%C5%9F%C4%B1%20kendi%20lehlerine%20%C3%A7evirmi%C5%9F%20ve%20kazanm%C4%B1%C5%9Flard%C4%B1.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20ayetlerde%20Allah,%20gelece%C4%9Fi%20bilmeyen,%20insanlardaki%20zaaf%C4%B1%20g%C3%B6remeyen%20bir%20tanr%C4%B1%20konumuna%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C3%BClm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKurana%20g%C3%B6re%20s%C3%B6yledi%C4%9Fini%20yapamayan%20g%C3%BC%C3%A7s%C3%BCz%20bir%20Allah%20konumuna%20d%C3%BC%C5%9Fm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr.Bunu%20yazan%20bir%20kitab%C4%B1n%20Allaha%20ait%20oldu%C4%9Funu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnebilirmiyiz?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EYaratt%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1n%20birbirini%20%C3%B6ld%C3%BCrmesinden%20nas%C4%B1l%20bir%20keyf%20almaktad%C4%B1rki%20Allah%20s%C3%BCrekli%20sava%C5%9F%20ve%20%C3%B6ld%C3%BCrme%20istemektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EB%C3%B6yle%20bir%20Allah%20olabilirmi?%20Yada%20Allah%20b%C3%B6yle%20sava%C5%9F%20kitab%C4%B1%20g%C3%B6ndermi%C5%9F%20olabilirmi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EMATEMAT%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C4%B0LMEYEN%20ALLAHMI%20MUHAMMEDM%C4%B0%20KURANI%20YAZANLARMI?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3Enisa%2011)%3Cbr%3Eallah%20size,%20%C3%A7ocuklar%C4%B1n%C4%B1z%20hakk%C4%B1nda,%20erke%C4%9Fe,%20kad%C4%B1n%C4%B1n%20pay%C4%B1n%C4%B1n%20iki%20misli%20(miras%20vermenizi)%20emreder.%20(%C3%A7ocuklar)%20ikiden%20fazla%20kad%C4%B1n%20iseler,%20%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%BC%C3%A7te%20ikisi%20onlar%C4%B1nd%C4%B1r.%20e%C4%9Fer%20yaln%C4%B1z%20bir%20kad%C4%B1nsa%20yar%C4%B1s%C4%B1%20onundur.%20%C3%B6lenin%20%C3%A7ocu%C4%9Fu%20varsa,%20ana-babas%C4%B1ndan%20her%20birinin%20mirastan%20alt%C4%B1da%20bir%20hissesi%20vard%C4%B1r.%20e%C4%9Fer%20%C3%A7ocu%C4%9Fu%20yok%20da%20ana-babas%C4%B1%20ona%20varis%20olmu%C5%9F%20ise,%20anas%C4%B1na%20%C3%BC%C3%A7te%20bir%20(d%C3%BC%C5%9Fer).%20e%C4%9Fer%20%C3%B6lenin%20karde%C5%9Fleri%20varsa,%20anas%C4%B1na%20alt%C4%B1da%20bir%20(d%C3%BC%C5%9Fer.%3Cbr%3E(nisa%2012)%3Cbr%3Eyapacaklar%C4%B1%20vasiyetten%20ve%20bor%C3%A7tan%20sonra%20e%C5%9Flerinizin,%20e%C4%9Fer%20%C3%A7ocuklar%C4%B1%20yoksa,%20b%C4%B1rakt%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1n%20yar%C4%B1s%C4%B1%20sizindir.%20%C3%A7ocuklar%C4%B1%20varsa%20b%C4%B1rakt%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%B6rtte%20biri%20sizindir.%20%C3%A7ocu%C4%9Funuz%20yoksa,%20sizin%20de,%20yapaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20vasiyetten%20ve%20bor%C3%A7tan%20sonra,%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20d%C3%B6rtte%20biri%20onlar%C4%B1nd%C4%B1r%20(zevcelerinizindir).%20%C3%A7ocu%C4%9Funuz%20varsa,%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20sekizde%20biri%20onlar%C4%B1nd%C4%B1r.%20e%C4%9Fer%20bir%20erkek%20veya%20kad%C4%B1n%C4%B1n,%20anababas%C4%B1%20ve%20%C3%A7ocuklar%C4%B1%20bulunmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20halde%20(kelale%20%C5%9Feklinde)%20mal%C4%B1%20miras%C3%A7%C4%B1lara%20kal%C4%B1rsa%20ve%20bir%20erkek%20yahut%20bir%20k%C4%B1zkarde%C5%9Fi%20varsa,%20her%20birine%20alt%C4%B1da%20bir%20d%C3%BC%C5%9Fer.%20bundan%20fazla%20iseler%20%C3%BC%C3%A7te%20bire%20ortakt%C4%B1rlar.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E (Nisa%204)%3Cbr%3ESenden%20fetva%20isterler.%20De%20ki:%20%E2%80%9CAllah,%20babasi%20ve%20%C3%A7ocugu%20olmayan%20kimsenin%20mirasi%20hakkindaki%20h%C3%BCkm%C3%BC%20%C5%9F%C3%B6yle%20a%C3%A7ikliyor:%20Eger%20%C3%A7ocugu%20olmayan%20bir%20kimse%20%C3%B6l%C3%BCr%20de%20onun%20bir%20kizkarde%C5%9Fi%20bulunursa,%20biraktiginin%20yarisi%20bunundur.%20Kizkarde%C5%9F%20%C3%B6l%C3%BCp%20%C3%A7ocugu%20olmazsa%20erkek%20karde%C5%9F%20de%20ona%20v%C3%A2ris%20olur.%20Kizkarde%C5%9Fler%20iki%20tane%20olursa%20(erkek%20karde%C5%9Flerinin)%20biraktiginin%20%C3%BC%C3%A7te%20ikisi%20onlarindir.%20Eger%20erkekli%20kadinli%20daha%20fazla%20karde%C5%9F%20mevcut%20ise%20erkegin%20hakki,%20iki%20kadin%20payi%20kadardir.%3Cbr%3E%3Cbr%3Ebu%20ayetlere%20g%C3%B6re%20varsayal%C4%B1m%20ki,%20bir%20adam%20%C3%B6ld%C3%BC%20ve%20geride%20%C3%BC%C3%A7%20k%C4%B1z%20evlat,%20bir%20ana,%20bir%20baba%20ve%20e%C5%9Fini%20b%C4%B1rakt%C4%B1..%20yukar%C4%B1daki%20ayetlere%20g%C3%B6re%20miras%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20%C5%9F%C3%B6yle%20olacakt%C4%B1r:%3Cbr%3E%3Cbr%3E%C3%BC%C3%A7%20k%C4%B1z%20evlada%20miras%C4%B1n%202/3'%C3%BC,%20((%C3%A7ocuklar)%20ikiden%20fazla%20kad%C4%B1n%20iseler,%20%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%BC%C3%A7te%20ikisi%20onlar%C4%B1nd%C4%B1r)%3Cbr%3E%3Cbr%3Eana%20ve%20baban%C4%B1n%20her%20birine%201/6,%20(%C3%B6lenin%20%C3%A7ocu%C4%9Fu%20varsa,%20ana-babas%C4%B1ndan%20her%20birinin%20mirastan%20alt%C4%B1da%20bir%20hissesi%20vard%C4%B1r.%3Cbr%3Ekar%C4%B1s%C4%B1na%201/8%20kalacakt%C4%B1r.%20(%C3%A7ocu%C4%9Funuz%20varsa,%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20sekizde%20biri%20onlar%C4%B1nd%C4%B1r.)%3C/p%3E%0A%3Cp%3Ebu%20durumu,%20matematiksel%20olarak%20hesaplarsak:%3Cbr%3E%3Cbr%3E(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8%20)=%2027/24%20=%201,125%20bulunur!%20(halbuki%201,0%20olmas%C4%B1%20gerekirdi)%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBir%20adam%20%C3%B6l%C3%BCr%20ve%20geride%20anas%C4%B1,%20kar%C4%B1s%C4%B1%20ve%20iki%20k%C4%B1zkarde%C5%9F%20kal%C4%B1r%3Cbr%3EKur'%C3%A2n'%C4%B1n%20yukar%C4%B1da%20verilen%20ilgili%20miras%20%C3%A2yetlerine%20g%C3%B6re;%3Cbr%3Eanaya%20miras%C4%B1n%201/3'%C3%BC,(e%C4%9Fer%20%C3%A7ocu%C4%9Fu%20yok%20da%20ana-babas%C4%B1%20ona%20varis%20olmu%C5%9F%20ise,%20anas%C4%B1na%20%C3%BC%C3%A7te%20bir%20(d%C3%BC%C5%9Fer))%3Cbr%3Ekar%C4%B1s%C4%B1na%20miras%C4%B1n%201/4'%C3%BC,%20(%C3%A7ocu%C4%9Funuz%20yoksa,%20sizin%20de,%20yapaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20vasiyetten%20ve%20bor%C3%A7tan%20sonra,%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20d%C3%B6rtte%20biri%20onlar%C4%B1nd%C4%B1r%20(zevcelerinizindir)%20)%3Cbr%3Eiki%20k%C4%B1zkarde%C5%9Fe%20de%20toplam%202/3'%C3%BC%20kalacakt%C4%B1r.%20(Kizkarde%C5%9Fler%20iki%20tane%20olursa%20(erkek%20karde%C5%9Flerinin)%20biraktiginin%20%C3%BC%C3%A7te%20ikisi%20onlarindir)%3Cbr%3E%3Cbr%3EHesap%20yapal%C4%B1m:%20(1/3)+(1/4)+(2/3)%20=%2015/12%20=%201.25!..%20Burada%20da,%20miras%20payla%C5%9F%C4%B1l%C4%B1yor,%20paylar%20toplan%C4%B1nca,%20mirastan%20daha%20b%C3%BCy%C3%BCk,%20%2525%20daha%20b%C3%BCy%C3%BCk%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1yor!..%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAllahm%C4%B1%20hata%20yapar%20yoksa%20Allah%C4%B1n%20olmayan%20bir%20kitapm%C4%B1%20siz%20karar%20verin%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EKURANDA%20YAZANLARIN%20DO%C4%9ERU%20OLMADI%C4%9EININ%20KANITI%20A%C5%9EA%C4%9EIDADIR.%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EALLAH%20DO%C4%9ERU%20OLMAYAN%20B%C4%B0R%C5%9EEY%C4%B0%20B%C4%B0ZE%20G%C3%96NDER%C4%B0RM%C4%B0?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EG%C3%B6k%20katlar%C4%B1n%C4%B1 %3Ca%20title=%22Cebrail%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Cebrail%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Cebrail%22%3ECebrail%3C/a%3E ile%20bir%20bir%20a%C5%9Farken%20s%C4%B1ras%C4%B1yla %3Ca%20title=%22Adem%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Adem%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Adem%22%3EAdem%3C/a%3E, %3Ca%20title=%22Yusuf%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Yusuf%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Yusuf%22%3EYusuf%3C/a%3E, %3Ca%20title=%22Yahya%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Yahya%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Yahya%22%3EYahya%3C/a%3E ve %3Ca%20title=%22%C4%B0sa%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/%25C4%25B0sa%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/%25C4%25B0sa%22%3E%C4%B0sa%3C/a%3E, %3Ca%20title=%22%C4%B0dris%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/%25C4%25B0dris%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/%25C4%25B0dris%22%3E%C4%B0dris%3C/a%3E, %3Ca%20title=%22Harun%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Harun%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Harun%22%3EHarun%3C/a%3E, %3Ca%20title=%22Musa%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Musa%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Musa%22%3EMusa%3C/a%3E ve%20%C4%B0brahim%20peygamberleri%20g%C3%B6rm%C3%BC%C5%9F,%20zaman,%20mek%C3%A2n%20ve%20cihetin%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ifade%20etti%C4%9Fi%20katta %3Ca%20title=%22Allah%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Allah%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Allah%22%3EAllah%3C/a%3E ile%20arac%C4%B1s%C4%B1z%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBurada%20birincisi%20Atmosferin%20katlar%C4%B1%20kuranda%20yaz%C4%B1yor%20diyen%20ahmaklar%C4%B1n%20bu%20olaya%20bakarak%20bu%20atmosferin%20her%20kat%C4%B1nda%20baz%C4%B1%20peygamberlerin%20ya%C5%9Famas%C4%B1%20ve%20son%20kat%C4%B1nda%20Allah%C4%B1n%20ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20s%C3%B6ylemeleri%20konusunda%20akla%20davet%20ediyorum..%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAtmosfer%20yedi%20kat%20da%20de%C4%9Fildir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EKimilerine%20g%C3%B6re%20bu%20y%C3%BCkselme%20fiziksel,%20kimilerine%20g%C3%B6re%20manevi,%20kimilerine%20g%C3%B6re%20hem%20maddi%20hem%20manevi,%20kimilerine%20g%C3%B6re%20de%20ne%20tam%20anlam%C4%B1yla%20maddi%20ne%20de%20tam%20anlam%C4%B1yla%20manevidir.Baz%C4%B1%20%C4%B0slam%20%C3%B6nde%20gelenleri%20de %3Ca%20title=%22Burak%22%20href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Burak%22%20_mce_href=%22http://tr.wikipedia.org/wiki/Burak%22%3EBurak%3C/a%3E adl%C4%B1%20bine%C4%9Fin%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1%20Mira%C3%A7'%C4%B1n%20tamamen%20ruhsal%20bir%20deneyim%20olamayaca%C4%9F%C4%B1na%20kan%C4%B1t%20olarak%20g%C3%B6stermi%C5%9Flerdir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAllah%C4%B1n%20yan%C4%B1na%20mihraca%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1m%20diyen%20peygamberin%20gidip%20gelirken%20Amerika%20yada%20Avustralya%20k%C4%B1talar%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rmesi %20ka%C3%A7%C4%B1n%C4%B1lmazd%C4%B1r.%20M%C3%BCsl%C3%BCmanlara%20bilgi%20verip %20H%C4%B1ristiyanlardan%20%C3%B6nce%20M%C3%BCsl%C3%BCmanlar%C4%B1n%20bu%20k%C4%B1talar%C4%B1%20ke%C5%9Ffetmesini%20sa%C4%9Flayabilirdi.%20800%20y%C4%B1l%20sonra%20H%C4%B1ristiyanlar%20bulup%20t%C3%BCm%20k%C4%B1taya%20kendi%20dinlerini%20yayd%C4%B1lar.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EHatta%20bu%20gidi%C5%9F%20geli%C5%9Fte%20D%C3%BCnya%20n%C4%B1n%20yuvarlak%20oldu%C4%9Funu%20%C3%B6%C4%9Frenemez%20mi%20bir%20peygamber?%3C/p%3E%0A%3Cp%3EU%C3%A7mak%20%C3%A7ok%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bir%20i%C5%9Fmi%C5%9F%20ve%20Allaha%20mahsus%20bir%20olaym%C4%B1%C5%9F%20gibi%20bildirip%20Allah%C4%B1n%20Burak%20adl%C4%B1%20bir%20arac%C4%B1%20oldu%C4%9Funu%20m%C3%BCjdelemi%C5%9Ftir.%20O%20d%C3%B6nemde%20U%C3%A7an%20ara%C3%A7%20tabi%C3%AE%20ki%20ilkel%20%C3%A7%C3%B6l%20bedevilerinin%20akl%C4%B1n%C4%B1%20ba%C5%9F%C4%B1ndan%20alm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20%C5%9Eimdi%20ki%20insanlar%20i%C3%A7in%20tabi%C3%AE%20ki%20Burak%20komedi.%C5%9Eu%20anda%20u%C3%A7aklar%20bir%C3%A7ok%20zenginin%20ula%C5%9F%C4%B1m%20arac%C4%B1.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EHi%C3%A7%20olmazsa%20bir%20d%C3%BCnya%20haritas%C4%B1n%C4%B1%20veremez%20miydi%20insanl%C4%B1%C4%9Fa%20denizciler%20yollar%C4%B1n%C4%B1%20bulabilsinler.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYollar%C4%B1%20bulabilmek%20i%C3%A7in%20Allah%20%C4%B1rmaklar%C4%B1%20yaratt%C4%B1m%20deyip%20bir%20haritay%C4%B1%20esirgedi%20demek%20ki%20insanl%C4%B1ktan.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EMuhammed%20Amerika%20ve%20Avustralya%20k%C4%B1talar%C4%B1n%C4%B1%20bilse%20s%C3%B6yler%20Arap%20M%C3%BCsl%C3%BCmanlar%20Amerika%20ya%20gider%20ve%20Amerika%20k%C4%B1tas%C4%B1%20%C5%9Fimdiki%20gibi%20H%C4%B1ristiyan%20olmaz%20M%C3%BCsl%C3%BCman%20olurdu.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAllah%C4%B1n%20yan%C4%B1na%20Mihra%C3%A7%20a%20%C3%A7%C4%B1kan %20peygamber%20Muhammed %20bu%20k%C4%B1talar%C4%B1n%20M%C3%BCsl%C3%BCman%20olmas%C4%B1n%C4%B1%20istemiyor%20muydu%20yoksa%20mihraca%20%C3%A7%C4%B1kmam%C4%B1%C5%9F%20olabilirmi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20nedir%20Kuran%C4%B1n%20alah%20la%20ilgili%20bir%20kitap%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20kan%C4%B1t%C4%B1%20de%C4%9Fimlidir?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EKURAN%20AYET%20OLARAK%2023%20YILDA%20GELD%C4%B0%20%C4%B0SE%20AYETLERDE%20NEDEN%20BU%20K%C4%B0TAP%20DER%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKuran'%C4%B1n%20orijinali%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20ta%C5%9Flar,%20deri,%20a%C4%9Fa%C3%A7%20par%C3%A7as%C4%B1,%20kemik%20gibi%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20nesnelere%20yaz%C4%B1l%C4%B1yd%C4%B1.%20Denildi%20eee%20nerede%20o%20zaman%20denilince%20%E2%80%A6Yak%C4%B1ld%C4%B1%20dediler.Bunlar%20da%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%20hi%C3%A7%20bir%20taraf%C4%B1nda%20yok.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ENeden%20yak%C4%B1ld%C4%B1?%20kim%20yakt%C4%B1?%20niye%20yakt%C4%B1?%20Neredeler?%20bilen%20yok..ne%20ilgin%C3%A7%20de%C4%9Filmi? %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBiz%20T%C3%BCrkler%20kuran%20dan%20bin%20y%C4%B1l%20%C3%B6nce%20Orhun%20yaz%C4%B1tlar%C4%B1n%C4%B1%20b%C4%B1rakabilmi%C5%9Fken.kurandan%20gunumuze%20neden%20yazili%20kayit,%20ulasmadi?%20Nerede%20bu%20kemikler%20ceylan%20derileri?%20Neden%20birtane%20bile%20orijinal%20belge%20yok..%20sumer%20tabletleri,%20mumyalar,papirusler%20 gunumuze%20kadar%20ulasirken%20kuranin%20orijinal%20bir%20ayeti%20gunumuze%20ulasmadi..%20Muhammed%20kuran%C4%B1n%20Allahtan%20geldi%C4%9Fine%20inanacak%20insanlar%20oldu%C4%9Funu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnseydi %20yazin%20daglara%20taslara%20bu%20kitabi%20demezmiydi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EMuhammed%20%C3%B6ld%C3%BCgunde%20ortada%20kuran%20isimli%20 bir%20kitap%20yoktur%E2%80%A623%20Y%C4%B1lda%20par%C3%A7a%20par%C3%A7a%20Cebrail%20taraf%C4%B1ndan%20gece%20r%C3%BCyas%C4%B1na%20getirildi%C4%9Fi%20s%C3%B6ylenen%20%C5%9Feylere%20nas%C4%B1l%20kitap%20demi%C5%9Ftir..yoksa%20dememi%C5%9Ftir%20de%20sonra%20birilerimi%20kitap%20diye%20yazm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EYUSUF%20suresi%20-2.Ayet.%20Muhakkak%20ki,%20biz%20onu%20anlayas%C4%B1n%C4%B1z%20diye%20Arap%C3%A7a%20bir%20kitap%20olarak%20indirdik%3C/p%3E%0A%3Cp%3EEN%E2%80%99AM-92..Bu%20(Kur'an),%20%C3%9Cmm%C3%BC'l-kura%20(Mekke)%20ve%20%C3%A7evresindekileri%20uyarman%20i%C3%A7in%20sana%20indirdi%C4%9Fimiz%20ve%20kendinden%20%C3%B6ncekileri%20do%C4%9Frulay%C4%B1c%C4%B1%20m%C3%BCbarek%20bir%20kitapt%C4%B1r.%20%C3%82hirete%20inananlar%20buna%20da%20inan%C4%B1rlar%20ve%20onlar%20namazlar%C4%B1n%C4%B1%20hakk%C4%B1yla%20k%C4%B1lmaya%20devam%20ederler%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAyet%20ayet%2023%20y%C4%B1lda%20indi%C4%9Fi%20s%C3%B6ylenen%20KURAN%C4%B1n%20ilk%20ayetlerinde%20yer%20alan%20bu%20kitap%20s%C3%B6z%C3%BC%20hi%C3%A7%20ilginizi%20%C3%A7ekmedimi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20kuran%C4%B1n%20sonradan%20yaz%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20olu%C5%9Fturuldu%C4%9Funun%20ispat%C4%B1%20de%C4%9Fil%20mi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKahire%20Universitesi%60nin%20felsefe%20profesoru%20olan%20Hassan%20Hanafi,%20gecen%20yil%20yapilan%20fikir%20ozgurluguyle%20ilgili%20bir%20seminerde,%20Kuran%60in%20celiskilerle%20dolu%20oldugunu%20belirterek,%20%22Supermarket%20gibi,%20istediginizi%20alip,%20istediginizi%20birakabilirsiniz.%22%20dedi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ESorbonne%20Universitesi%60nden%20doktora%20sahibi%20olanHassan%20Hanafi,%20gencliginde%20Musluman%20Kardesler%60e%20yakindi,islamin%20yenilikci%20kanadindan%20olan%20Hassan%20Hanifi%20Halen,%20Kahire%20%C3%9Cniversitesi'nde%20felsefe%20profes%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ve%20%C3%BCniversitenin%20Felsefe%20B%C3%B6l%C3%BCm%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1'n%C4%B1%20yap%C4%B1yor. %3Cbr%3EBiz%20Turkce%20konusanlar%20Islam%60i%20anlamamakla%20itham%20ediliyoruz...Nedeni,%20Kuran%20dili%20Arapca%60yi%20bilmememiz..Iyi%20de,%20Hassan%20Hanafi%20de%20Arapcayi%20bilmez%20mi?%3Cbr%3EKendi%20dilinden%20olan%20kitabi%20Turkiyeli%20Araplar%20kadar%20yorumlamaktan%20aciz%20midir?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAyet%20say%C4%B1s%C4%B1nda%20bile%20tart%C4%B1%C5%9Fmalar%20ya%C5%9Fanmaktad%C4%B1r.kimileri%206666%20kimileri%206234%20kimileride%20ba%C5%9Fka%20rakamlar%20s%C3%B6ylemektedir.bu%20durum%20yukarda%20anlat%C4%B1lanlara%20g%C3%B6re%20gayet%20normal%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BClmektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBurada%20said%20nursi'de%20dergi%20calisanlari%20da%20kendi%20iman%20ettigi%20kuranin%20ayetlerini%206666%20ayet%20olarak%20acikliyor..%3C/p%3E%0A%3Cp%3ERadyo%20 yayinlarini%20%E2%80%9Cicinde%20melekler%20konusuyor%E2%80%9D%20diye%20izah%20eden%20 said%20nursi%E2%80%99nin%20cehaletini%20biliyoruz..soz%20konusu%20dergide%20bu%20internet%20ve%20iletisim%20ortaminda%20bile%20hala%20kuranin%206666%20ayet%20degil%206236%20ayet%20oldugunu%20ogrenememis.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3ESanki%20bir%20defa%20anla%C5%9F%C4%B1lam%C4%B1yormu%C5%9F%20gibi%20Kuran'da%20bir%C3%A7ok%20c%C3%BCmle%20de%C4%9Fi%C5%9Fik%20yerlerde%20bir%C3%A7ok%20defa%20tekrarlan%C4%B1r.Bu%20tekrarlar%C4%B1%20saymazsan%C4%B1z%20500%20sayfal%C4%B1k%20Kuran%2050%20sayfa%20tutmaz.%3Cbr%3E%3Cbr%3ELut'un%20kavminin%20homoseks%C3%BCel%20ili%C5%9Fkisi%205%20ayr%C4%B1%20yerde%20anlat%C4%B1l%C4%B1r.%3Cbr%3E7/80,%2026/165,%2027/54-55,%2029/28%3Cbr%3E%3Cbr%3EMusa'n%C4%B1n%20sihirbazlara%20kendi%20sihirbazl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6stermesi%205%20ayr%C4%B1%20yerde%20anlat%C4%B1l%C4%B1r.%3Cbr%3E7/115,%2010/80,%2020/66,%2026/43,%2027/10-12,%3Cbr%3E%3Cbr%3EFiravun'un%20ellerinizi%20ayaklar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20%C3%A7aprazlama%20kesece%C4%9Fim%20laf%C4%B1n%C4%B1%203%20ayr%C4%B1%20yerde%20tekrarlar.%3Cbr%3E7/124,%2020/71,%2026/49%3Cbr%3E%3Cbr%3EMusa'n%C4%B1n%20asas%C4%B1yla%20denizi%20yar%C4%B1p%20Firavun%20askerlerinin%20bo%C4%9Fulmas%C4%B1%207%20ayr%C4%B1%20yerde%20anlat%C4%B1l%C4%B1r.%3Cbr%3E2/50,%207/136-139,%2010/90,%2020/77-78,%2026/63-66,%2044/24,%2051/40,%3Cbr%3E%3Cbr%3EBir%20defada%20anla%C5%9F%C4%B1lam%C4%B1yorda%20sanki%20Yarat%C4%B1c%C4%B1%20papa%C4%9Fan%20gibi%20ayn%C4%B1%20c%C3%BCmleyi%20''Namaz%20k%C4%B1l,%20zekat%20verin''%2026%20ayr%C4%B1%20yerde%20tekrarlarm%C4%B1?.%20Ne%20olur%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1rmay%C4%B1n,%20Yarat%C4%B1c%C4%B1%20b%C3%B6yle%20kitap%20g%C3%B6ndermez,%20uyan%C4%B1n%20biraz.%3Cbr%3E2/43,%202/83,%202/110,%202/177,%202/277,%204/77,%204/162,%205/12,%205/55,%209/5,%209/11,%209/18,%209/71,%2019/31,%2019/55,%2021/73,%2022/41,%2022/78,%2024/37,%2024/56,%2027/2,%2031/4,%2033/33,%2058/13,%2073/20,%2098/5%3Cbr%3E%3Cbr%3ENuh'un%20halk%C4%B1n%C4%B1n%20uyar%C4%B1lmas%C4%B1%20ve%20tufana%20maruz%20kal%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1%209%20ayr%C4%B1%20yerde%20anlat%C4%B1l%C4%B1r.%3Cbr%3E7/64,%2010/73,%2023/28,%2025/37,%2026/105-119,%2029/14-15,%2037/75-82,%2051/46,%2054/11-13,%3Cbr%3E%3Cbr%3E8%20ayr%C4%B1%20yerde%20i%C5%9Fitir%20ve%20g%C3%B6r%C3%BCr%204/58,%204/134,%2017/1,%2020/46,%2022/61,%2022/75,%2040/20,%2058/1,%3Cbr%3E21%20ay%20r%C4%B1%20yerde%20papa%C4%9Fan%20gibi%20i%C5%9Fitir%20ve%20bilir%20der.%3Cbr%3E2/137,%202/181,%202/224,%202/227,%204/148,%205/76,%206/115,%207/200,%208/17,%208/42,%208/61,%209/98,%209/103,%2010/65,%2012/34,%2024/21,%2024/60,%2026/220,%2029/5,%2029/60,%2049/1,%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYarat%C4%B1c%C4%B1%20bilinmeyen%20ve%20tan%C4%B1mlanamayand%C4%B1r,%20bu%20d%C3%BCnya%20i%C3%A7in%20s%C4%B1r%20oland%C4%B1r.%20Yarat%C4%B1c%C4%B1n%C4%B1n%20i%C5%9Fitmesi,%20g%C3%B6rmesi%20ve%20bilmesi%20diye%20bir%C5%9Fey%20yoktur.%20Bunlar%C4%B1%20bir%20varl%C4%B1k%20%C3%B6zellikleridir.%3Cbr%3EBunlar%C4%B1%20bu%20kadar%20%C3%A7ok%20tekrar%20eden%20bat%C4%B1l%20tanr%C4%B1lar%20ve%20dinleri%20Ger%C3%A7ek%20Yarat%C4%B1c%C4%B1y%C4%B1%20basit%20tanr%C4%B1lar%20vasf%C4%B1nda%20milletin%20beynine%20yerle%C5%9Ftirmek%20i%C3%A7in%20%C3%B6zel%20olarak%20yaparlar.%3Cbr%3E%3Cbr%3E23%20ayr%C4%B1%20yerde%20sava%C5%9Fmak,%20cihad%20tavsiye%20edilir.%3Cbr%3E2/190,%202/193,%202/216,%202/244,%204/71,%204/74,%204/76,%204/84,%208/39,%208/60,%208/65,%209/14,%209/24,%209/29,%209/36,%209/38,%209/41,%209/73,%209/111,%209/123,%2025/52,%2057/10,%2061/4,%2066/9,%3Cbr%3E%3Cbr%3E4%20ayr%C4%B1%20yerde%20buldu%C4%9Funuzda,%20g%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BCzde%20%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCn%20der.%3Cbr%3E2/191,%204/89,%204/91,%209/5,%2033/61%3Cbr%3E%3Cbr%3E''Allah%20hesab%C4%B1%20g%C3%B6rmede,%20ceza%20vermede%20%C3%A7abuktur''%20laf%C4%B1n%C4%B1%209%20ayr%C4%B1%20yerde%20tekrarlar.%3Cbr%3E2/202,%203/19,%203/199,%205/4,%207/167,%2013/41,%2014/51,%2024/39,%2040/17,%3Cbr%3E%3Cbr%3EYerleri%20ve%20g%C3%B6kleri%206%20g%C3%BCnde%20yarat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%207%20ayr%C4%B1%20yerde%20tekrarlar.%3Cbr%3E7/54,%2010/3,%2011/7,%2025/59,%2032/4,%2050/38,%2057/4%3Cbr%3E%3Cbr%3E'G%C3%B6klerde%20ve%20yerde%20olanlar%20onundur'%20c%C3%BCmlesini%2031%20ayr%C4%B1%20yerde%20tekrarlar.%3Cbr%3E2/116,%202/255,%202/284,%203/29,%203/83,%203/109,%203/129,%204/126,%204/131,%204/170,%204/171,%205/97,%206/12,%2010/66,%2010/68,%2014/2,%2016/52,%2020/60,%2021/19,%2022/64,%2024/64,%2029/52,%2030/26,%2030/27,%3Cbr%3E31/26,%2034/1,%2042/4,%2045/37,%2048/7,%2049/16,%2053/31,%3Cbr%3E%3Cbr%3EKuran'%C4%B1%20Arap%C3%A7a%20olarak%20indirdi%C4%9Fini%2010%20ayr%C4%B1%20yerde%20tekrarlar.%3Cbr%3E12/2,%2013/37,%2020/113,%2026/195,%2026/198,%2039/28,%2041/3,%2042/7,%2043/3,%2046/12%3Cbr%3E%3Cbr%3E%C5%9Eeytan,%20%C5%9Feytan,%20%C5%9Feytan......Kuran%C4%B1n%20tamam%C4%B1%20neredeyse%20%C5%9Feytan%C4%B1n%20%C3%BCzerine%20kuruludur.%3Cbr%3E%3Cbr%3EO%20y%C3%BCcedir,%20%C5%9Fan%C4%B1%20y%C3%BCcedir,%20b%C3%BCy%C3%BCkt%C3%BCr.%2021%20ayr%C4%B1%20yerde.%3Cbr%3E2/255,%206/100,%207/190,%209/40,%2010/18,%2016/1-3,%2017/1,%2022/62,%2023/92-116,%2027/63,%2028/68,%2030/40,%2031/30,%2034/23,%2040/64,%2042/4-51,%2043/85,%2055/78,%2067/1%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAllah%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BCd%C3%BCr,%20%C3%BCst%C3%BCnd%C3%BCr,%20hakimdir,%20merhametlidir.%2044%20ayr%C4%B1%20yerde%3Cbr%3E2/209-220-228-240,%203/4-6-18-62,%204/56-165,%208/10-49,%209/40-71,%2011/66,%2014/47,%2022/40-74,%2026/9-104-122-140-159-175-191,%2027/78,%2029/26-42,%2030/5-27,%2031/9-27,%2032/6,%2035/28,%2038/66,%3Cbr%3E44/42,%2045/37,%2057/1-25,%2058/21,%2059/1-24,%2061/1,%2062/3,%2064/18,%2067/2%3Cbr%3E%3Cbr%3ETam%2089%20ayr%C4%B1%20yerde%20''Allah%20ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flayand%C4%B1r''%20der.%3Cbr%3E2/173-182-192-199-218-225-226-235,%203/31-89-129-155,%204/23-25-42-96-99-100-106-110-129-152,%205/3-34-39-74-98-101,%206/54-145-165,%207/153-167,%208/69-70,%209/5-27-91-99-102,%2010/107,%2011/41,%2012/53-92-98,%2016/18-110-115-119,%2017/44,%2022/60,%2024/5-22-62,%2025/6-70,%2027/11,%2028/16,%2033/5-24-50-59-73,%2035/28-30-34-41,%2038/66,%2039/5-53,%2040/3,%2042/5-23,%2046/8,%2048/14,%2049/5-14,%2057/28,%2058/2-12,%2060/7-12,%2064/14-17,%2066/1,%2067/2,%2071/10,%2073/20,%2085/14,%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20nimetlerinden%20hangisini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/p%3E%0A%3Cp%3ES%C3%B6z%C3%BC%20sadece%20rahman%20suresinde%2017%20kere%20takrarlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3E%E2%80%9CKuran'da%20bir%C3%A7ok%20yerde%20bir%20konu%20anlat%C4%B1l%C4%B1rken%20hi%C3%A7%20alakas%C4%B1z%20bir%20konuya%20atlar,%20Normal%20bir%20yazar%C4%B1n%20bile%20yapmayaca%C4%9F%C4%B1%20konu%20da%C4%9F%C4%B1n%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20vard%C4%B1r.Okuyana%20anlama%20kolayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20vermez.%20Bu%20kadar%20geli%C5%9Fig%C3%BCzel%20tekrarlar%C4%B1n%20yap%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20bu%20kadar%20c%C3%BCmlelerin%20geli%C5%9Fig%C3%BCzel%20kesilip%20alakas%C4%B1z%20c%C3%BCmlelerin%20ba%C5%9Flad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bir%20kitapta%20istedi%C4%9Fin%20gibi%20oyunlar%20oynayabilirsin.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%C5%9Eimdi%20%C5%9Fu%20sureye%20bakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda%20konuyu%20daha%20iyi%20anlayabileceksiniz.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ERAHMAN%20S%C3%9BRE-%C4%B0%20%C5%9EER%C4%B0F'%C4%B0%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E44.%20Onlar,%20cehennemle%20kaynar%20su%20aras%C4%B1nda%20dola%C5%9F%C4%B1r%20dururlar.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E45.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20nimetlerinden%20hangisini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E46.%20Rabbinin%20huzurunda%20durmaktan%20korkan%20kimselere%20iki%20cennet%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E47.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20nimetlerinden%20hangisini%20yalanlayabilirsiniz? %3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E48.%20%C4%B0ki%20cennet%20de%20%C3%A7e%C5%9Fit%20%C3%A7e%C5%9Fit%20a%C4%9Fa%C3%A7larla%20doludur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E49.%20%C3%96yleyse%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E50.%20%C4%B0kisinde%20de%20ak%C4%B1p%20giden%20iki%20kaynak%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E51.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E52.%20%C4%B0kisinde%20de%20her%20t%C3%BCrl%C3%BC%20meyveden%20%C3%A7ift%20%C3%A7ift%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E53.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E54.%20Hepsi%20de%20%C3%B6rt%C3%BCleri%20atlastan%20minderlere%20yaslan%C4%B1rlar.%20%C4%B0ki%20cennetin%20de%20meyvesinin%20dev%C5%9Firilmesi%20yak%C4%B1nd%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E55.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E56.%20Oralarda%20g%C3%B6zlerini%20yaln%C4%B1z%20e%C5%9Flerine%20%C3%A7evirmi%C5%9F%20g%C3%BCzeller%20var%20ki,%20bunlardan%20%C3%B6nce%20onlara%20ne%20insan%20ne%20de%20cin%20dokunmu%C5%9Ftur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E57.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E58.%20Sanki%20onlar%20yakut%20ve%20mercand%C4%B1rlar.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E59.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E60.%20%C4%B0yili%C4%9Fin%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20iyilikten%20ba%C5%9Fka%20bir%20%C5%9Fey%20midir?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E61.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E62.%20Bu%20ikisinden%20ba%C5%9Fka%20iki%20cennet%20daha%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E63.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E64.%20Bu%20cennetler%20koyu%20ye%C5%9Fildirler.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E65.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E66.%20%C4%B0kisinde%20de%20durmadan%20f%C4%B1%C5%9Fk%C4%B1ran%20iki%20kaynak%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E67.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E68.%20%C4%B0kisinde%20de%20her%20t%C3%BCrl%C3%BC%20meyveler,%20hurma%20ve%20nar%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E69.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E70.%20%C4%B0%C3%A7lerinde%20huyu%20g%C3%BCzel%20y%C3%BCz%C3%BC%20g%C3%BCzel%20kad%C4%B1nlar%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E71.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E72.%20Ota%C4%9Flar%20i%C3%A7inde%20sahiplerine%20tahsis%20edilmi%C5%9F%20h%C3%BBriler%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E73.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E74.%20Bunlara%20onlardan%20%C3%B6nce%20ne%20bir%20insan%20ne%20bir%20cin%20dokunmu%C5%9Ftur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E75.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E76.%20Ye%C5%9Fil%20yast%C4%B1klara%20ve%20h%C3%A2rikul%C3%A2de%20g%C3%BCzel%20d%C3%B6%C5%9Femelere%20yaslan%C4%B1rlar.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E77.%20%C3%96yleyken%20Rabbinizin%20hangi%20nimetlerini%20yalanlayabilirsiniz?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E78.%20B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk%20ve%20ikram%20sahibi%20Rabbinin%20ad%C4%B1%20y%C3%BCcelerden%20y%C3%BCcedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EBunu%20yazan %20bir%20kitab%C4%B1%E2%80%A6%20Allah%20g%C3%B6ndermi%C5%9Ftir%20demek%20m%C3%BCmk%C3%BCnm%C3%BC?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EB%C3%96YLE%20B%C4%B0R%20C%C3%9CMLE%20ALLAHIN%20OLAB%C4%B0L%C4%B0RM%C4%B0%20K%C4%B0?%20KURAN%20ALLAHIN%20K%C4%B0TABI%20OLSUN%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EGelelim%20isa%20ve%20incile..Kuran%20%C4%B0sa%20y%C4%B1%20peygamber%20kabul%20ediyor%20ve%20%C4%B0ncili%20kutsal%20g%C3%B6r%C3%BCyor..%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EMA%C4%B0DE-75%E2%80%A6%3Ca%20href=%22http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&sid=5%22%20_mce_href=%22http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&sid=5%22%20target=%22_blank%22%3EMeryem'in%20o%C4%9Flu%20mesih%20yaln%C4%B1zca%20bir%20peygamberdir.%20Ondan%20%C3%B6nce%20de%20bir%20%C3%A7ok%20peygamberler%20gelip%20ge%C3%A7ti.%20Annesi%20de%20gayet%20do%C4%9Fru%20bir%20kad%C4%B1nd%C4%B1r.%20%C4%B0kisi%20de%20yemek%20yerlerdi.%20Bak%20biz%20onlara%20ayetlerimizi%20nas%C4%B1l%20a%C3%A7%C4%B1k%20anlat%C4%B1yoruz!%20Sonra%20da%20nas%C4%B1l%20%C3%A7evrildiklerine%20bir%20bak%3C/a%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3EKuran%20a%20ve%20Allah%20a%20g%C3%B6re%20ikisinin%20de%20yemek%20yemesi%20%C3%A7ok%20%C3%B6nemli%20onlar%C4%B1n%20do%C4%9Fru%20insan%20olduklar%C4%B1n%C4%B1n%20kan%C4%B1t%C4%B1.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EB%C3%BCt%C3%BCn%20yemek%20yiyenler%20do%C4%9Fru%20insanm%C4%B1d%C4%B1r.Do%C4%9Fru%20ve%20iyi%20olmayanlar%20neyle%20beslenmektedirler.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAllah%20b%C3%B6yle%20bir%20c%C3%BCmle%20kurar%20m%C4%B1?%20%C4%B0kiside%20yemek%20yerlerdiJ%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EKURAN%E2%80%99DA%20SEX%20K%C3%96LEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20VE%20S%C3%9CBYANCILIK%20VAR%20..%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EBU%20K%C4%B0TABA%20ALLAHIN%20K%C4%B0TABI%20DEMEK%20ALLAHA %20HAKARET%20DE%C4%9E%C4%B0LM%C4%B0D%C4%B0R%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3EKazan%C4%B1lan%20sava%C5%9Fta%20ele%20ge%C3%A7en%20kad%C4%B1nlara%20cariye,%20erkeklere%20de%20k%C3%B6le%20denir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3ECariyelerin%20%C3%A7o%C4%9Funlu%C4%9Fu%20evli,%20kocalari%20%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BClm%C3%BCst%C3%BCr.%20Cariyeler%20Kadin%20sex%20k%C3%B6leleridir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3ESadece%20K%C3%96LE%20erkek%20k%C3%B6leler%20icin%20kullan%C4%B1l%C4%B1r.%20Erkek%20k%C3%B6leleride%20sex%20k%C3%B6lesi%20olarak%20kullananlar%20olmustur.%20Fakat%20bunu%20kuranda%20kanitlayacak%20kesin%20ifade%20yoktur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EK%C3%B6le%20ve%20Cariyeler%20sava%C5%9F%20ganimetidir.%20Sava%C5%9Fta%20ganimetlerin%20nas%C4%B1l%20payla%C5%9F%C4%B1laca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20Allah%20a%C3%A7%C4%B1k%20a%C3%A7%C4%B1k%20anlatm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EENFAL-1..Sana%20ganimetlerin%20b%C3%B6l%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClmesini%20soruyorlar.%20De%20ki,%20ganimetlerin%20taksimi%20Allah'a%20ve%20Resul%C3%BCne%20aittir.%20Onun%20i%C3%A7in%20siz%20ger%C3%A7ekten%20m%C3%BCmin%20kimseler%20iseniz%20Allah'tan%20korkun%20da%20biribirinizle%20aran%C4%B1z%C4%B1%20d%C3%BCzeltin.%20Allah'a%20ve%20Resul%C3%BC'ne%20itaat%20edin%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EENFAL-41..%C5%9Funu%20da%20biliniz%20ki,%20ganimet%20olarak%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%C4%B1z%20her%20hangi%20bir%20%C5%9Feyden%20be%C5%9Fte%20biri%20mutlaka%20Allah%20i%C3%A7indir.%20O%20da%20peygambere%20ve%20ona%20yak%C4%B1nl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20olanlara,%20yetimlere,%20miskinlere%20ve%20yolda%20kalm%C4%B1%C5%9Flara%20aittir.%20E%C4%9Fer%20siz%20Allah'a%20iman%20etmi%C5%9F,%20hak%20ile%20bat%C4%B1l%C4%B1n%20ayr%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20o%20g%C3%BCn,%20iki%20ordunun%20kar%C5%9F%C4%B1%20kar%C5%9F%C4%B1ya%20geldi%C4%9Fi%20o%20(Bedir)%20g%C3%BCn%C3%BC%20kulumuza%20indirdi%C4%9Fimiz%20%C3%A2yetlere%20iman%20getirmi%C5%9F%20iseniz%20bunu%20b%C3%B6yle%20biliniz.%20Ve%20biliniz%20ki,%20Allah,%20her%C5%9Feye%20k%C3%A2dirdir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EPeygamber%20yetimlere%20miskinlere%20ve%20yolda%20kalm%C4%B1%C5%9Flara%20K%C3%B6le%20ve%20cariyeleri%20nas%C4%B1l%20da%C4%9F%C4%B1tabilmektedir?%20Bu%20sureyi%20Allah%20bana%20vahiy%20etti%20demek%20Allaha%20hakaret%20de%C4%9Fimlidir?%20Muhammed%20 otomatik%20olarak%20Sava%C5%9Fta%20elde%20edilen%20k%C3%B6le%20ve%20Sexk%C3%B6lesi(cariyelerin)%20%25%2020%20ini%20al%C4%B1yor%20geriside%20di%C4%9Ferleri%20taraf%C4%B1ndan%20pay%20ediliyor.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ESEX%20K%C3%96LEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20(CAR%C4%B0YELER)%20FUHU%C5%9E%20(MENFAAT%20ED%C4%B0NMEK%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20SEX)%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ECariyeler%20cinsel%20ili%C5%9Fkilerde%20kullan%C4%B1l%C4%B1r%20ve%20nikahlanma%20yoktur...%3C/p%3E%0A%3Cp%3ECariyeler%20evin%20g%C3%BCndelik%20her%20t%C3%BCrl%C3%BC%20i%C5%9Flerinde%20kullan%C4%B1l%C4%B1rlar...%3C/p%3E%0A%3Cp%3ECariyelerinden%20b%C4%B1kanlar%20bir%20mal%20gibi%20esir%20pazarina%20g%C3%B6t%C3%BCr%C3%BCp%20satarlar%20veya%20baska%20bir%20cariye%20ile%20degi%C5%9F%20toku%C5%9F%20ederler...%3C/p%3E%0A%3Cp%3ECariyelerini%20isterlerse %20ba%C5%9Fkalarina%20hediye%20ederler...%3Cbr%3ECariyeler%20eve%20gelen%20misafirlere%20cinsel%20ili%C5%9Fkiye%20girebilmeleri%20icin%20ikram%20edilirler...%3C/p%3E%0A%3Cp%3EA%C5%9Fagida%20ki%20ayette%20cariyelerini%20istedigin%20zaman%20cinsel%20ili%C5%9Fkide%20kullan%C4%B1labilecegin%20yazmaktad%C4%B1r.%20Ayni%20anda%20ka%C3%A7%20tane%20cariye%20ile%20birlikte%20olaca%C4%9F%C4%B1na%20dair%20de %20bir%20k%C4%B1s%C4%B1tlama%20yoktur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAHZAB..52%20-%20Bundan%20ba%C5%9Fka%20kad%C4%B1nlar%20sana%20hel%C3%A2l%20olmaz.%20Bunlar%C4%B1%20ba%C5%9Fka%20e%C5%9Flerle%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirmek%20de%20olmaz.%20%C4%B0sterse%20g%C3%BCzellikleri%20ho%C5%9Funa%20gitsin.%20Ancak%20sahip%20oldu%C4%9Fun%20cariyen%20ba%C5%9Fka.%20Allah%20her%20%C5%9Feye%20g%C3%B6zc%C3%BC%20bulunuyor.%3Cbr%3ENUR%20SURES%C4%B0..33-%20Evlenemiyenler%20(mal%C3%AE%20imk%C3%A2n%C4%B1%20buna%20elvermiyenler)%20Allah%20kendilerini%20fazl-u%20kereminden%20zengin%20k%C4%B1l%C4%B1ncaya%20kadar%20iffetli%20kalmaya%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fs%C4%B1nlar.%20Sahip%20oldu%C4%9Funuz%20k%C3%B6le%20ve%20cariyelerinizden%20belli%20bir%20para%20%D9%90demek%20suretiyle%20az%C3%A2d%20edilmesi%20hakk%C4%B1nda%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20bir%20anla%C5%9Fma%20yapmak%20isteyenlerle%20%E2%80%94onlarda%20iyi%20bir%20durum%20biliyorsan%C4%B1z%E2%80%94%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20anla%C5%9Fma%20yap%C4%B1n.%20Allah'%C4%B1n%20size%20verdi%C4%9Fi%20maldan%20onlara%20verin.%20D%C3%BCnya%20hayat%C4%B1n%C4%B1n%20ge%C3%A7ici%20menfaatini%20elde%20etmek%20i%C3%A7in%20cariyelerinizi%20iffetli%20kalmay%C4%B1%20arzu%20edip%20duruyorlarsa%20fuh%C5%9Fa%20sak%C4%B1n%20zorlamay%C4%B1n.  %20Kim%20onlar%C4%B1%20(bu%20hususta)%20zorlarsa,%20elbette%20Allah%20onlar%C4%B1n%20zorlamas%C4%B1ndan%20sonra%20(o%20cariyeleri)%20%C3%A7ok%20ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flayan%20ve%3C/p%3E%0A%3Cp%3E(haklar%C4%B1nda)%20%C3%A7ok%20merhamet%20edendir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAllah%22fuhu%C5%9Fa%20sak%C4%B1n%20zorlamay%C4%B1n.%20%22%20Ifadesiyle%20sex%20k%C3%B6leleri%20cariyelerle%20fuhu%C5%9Fu%20serbest%20birakmakta%20oldu%C4%9Funu%20g%C3%B6r%C3%BCyoruz.Bu%20c%C3%BCmleden%20anla%C5%9F%C4%B1lan%20fuhu%C5%9F%20yap%C4%B1labilir%20ama%20fuhu%C5%9Fa%20zorlamay%C4%B1nd%C4%B1r.%20Bununla%20birlikte%20zorlay%C4%B1p%20cariye%20i%C5%9Fini%20iyice%20suland%C4%B1ranlara%20,,Allah%20nazikce%20%22yapmazsaniz%20iyi%20olur%22%20diyor...Fuhusa%20zorlama%20ve%20fuhus%20var...%3Cbr%3EFuhu%C5%9F%20derken%20%22cariyelerinizi%20ba%C5%9Fkalarina%20pe%C5%9Fke%C5%9F%20%C3%A7ekmeyin%22%20denilmekte%20yoksa%20sahibinin%20cariyesi%20ile%20zaten%20sorgusuz%20sualsiz%20cinsel%20iliski%20serbestligi%20var.%3Cbr%3EAyette%20cariyelerini%20baskalarina%20ikram%20edip%20fuhusa%20zorlayanlar%20kastedilmektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3ECariyelerin%20sahipleri%20cariyelerini%20eve%20gelen%20misafirlere%20ikram%20etmeseler%20sap%C4%B1k%20ili%C5%9Fkilerde%20zorlamasalar%20%22fuhusa%20zorlamay%C4%B1n%22%20denilir%20mi?%3Cbr%3E%3Cbr%3E%C3%9Cstelik%20%22D%C3%BCnya%20hayat%C4%B1n%C4%B1n%20ge%C3%A7ici%20menfaatini%20elde%20etmek%20i%C3%A7in%20cariyelerinizi%20fuhu%C5%9Fa%20zorlamay%C4%B1n%22%20diye%20s%C3%B6ylemekle%20.Yani%20pezevenklik%20yapmay%C4%B1n%20demektedir.%20Bu%20c%C3%BCmlenin%20anlam%C4%B1%20budur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EN%C4%B0SA%20SURES%C4%B0..AYET.3%20-%20E%C4%9Fer%20%C3%B6ks%C3%BCz%20k%C4%B1zlarla%20evlendi%C4%9Finizde%20onlara%20kar%C5%9F%C4%B1%20adaletli%20davranamamaktan%20korkarsan%C4%B1z,%20ho%C5%9Funuza%20giden%20di%C4%9Fer%20kad%C4%B1nlardan%20iki,%20%C3%BC%C3%A7%20ve%20d%C3%B6rde%20kadar%20evlenebilirsiniz.%20E%C4%9Fer%20adaleti%20g%C3%B6zetememekten%20korkarsan%C4%B1z,%20o%20zaman%20bir%20tane%20ile%20veya%20elinizin%20alt%C4%B1ndakiyle%20(sahip%20oldu%C4%9Funuz%20c%C3%A2riye%20ile)%20yetinin.%20Do%C4%9Fruluktan%20ayr%C4%B1lmamak%20i%C3%A7in%20bu%20daha%20elveri%C5%9Flidir.%3Cbr%3E%3Cbr%3ED%C3%B6rt%20kad%C4%B1na%20kadar%20%C3%A7oke%C5%9Flili%C4%9Fi%20uygun%20g%C3%B6ren,%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20hala%20bu%20ilkelli%C4%9Fin%20s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClmesine%20sebep%20olan%20ayet.%20Elbette%20%C3%A7oke%C5%9Flilik%20derken,%20bu%20hakk%C4%B1n%20sadece%20erkeklere%20verildi%C4%9Fini%20de%20belirtelim.%20Bir%20di%C4%9Fer%20dikkat%20%C3%A7eken%20nokta%20da%20%E2%80%98veya%20cariyeler%20ile%20yetinin%E2%80%99%20k%C4%B1sm%C4%B1.%20Buradan%20anla%C5%9F%C4%B1laca%C4%9F%C4%B1%20%C3%BCzere,%20nik%C3%A2hl%C4%B1%20d%C3%B6rt%20kad%C4%B1ndan%20%C3%B6te%20s%C4%B1n%C4%B1rs%C4%B1z%20say%C4%B1da%20cariye%20(al%C4%B1n%C4%B1p%20sat%C4%B1labilen%20kad%C4%B1n%20k%C3%B6le)%20sahibi%20olmak%20ve%20onlarla%20%E2%80%98yetinmek%E2%80%99%20de%20dinen%20me%C5%9Fru.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EN%C4%B0SA%20SURES%C4%B0..AYET.24%20-%20Bir%20de%20harb%20esiri%20olarak%20sahibi%20bulundu%C4%9Funuz%20cariyeler%20m%C3%BCstesna,%20evli%20kad%C4%B1nlarla%20evlenmeniz%20de%20size%20haram%20k%C4%B1l%C4%B1nd%C4%B1.%20B%C3%BCt%C3%BCn%20bunlar%20Allah'%C4%B1n%20%C3%BCzerinize%20farz%20k%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20h%C3%BCk%C3%BCmlerdir.%20Bunlar%C4%B1n%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20kalanlar%20ise%20iffetli%20olarak%20zina%20etmeksizin%20mallar%C4%B1n%C4%B1zla%20mehir%20vermek%20suretiyle%20evlenmek%20istemeniz%20size%20helal%20k%C4%B1l%C4%B1nd%C4%B1.%20O%20halde%20onlardan%20nikah%20ile%20faydalanman%C4%B1za%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1k%20mehirlerini%20kendilerine%20verin%20ki,%20bu%20farzd%C4%B1r.%20O%20mehri%20takdir%20edip%20kesinle%C5%9Ftirdikten%20sonra%20birbirinizi%20raz%C4%B1%20etmenizde%20bir%20mahzur%20yoktur.%20%C5%9E%C3%BCphesiz%20ki%20Allah%20her%20%C5%9Feyi%20%C3%A7ok%20iyi%20bilendir,%20h%C3%BCk%C3%BCm%20ve%20hikmet%20sahibidir.%3Cbr%3E%3Cbr%3EM%C3%9CM%C4%B0NUN%20SURES%C4%B0..AYET..6%20-%20Ancak%20e%C5%9Fleri%20ve%20ellerinin%20sahip%20oldu%C4%9Fu%20(cariyeleri)%20hari%C3%A7.%20(Bunlarla%20ili%C5%9Fkilerinden%20dolay%C4%B1)%20k%C4%B1nanm%C4%B1%C5%9F%20de%C4%9Fillerdir.%3Cbr%3E%3Cbr%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAHZAB%20SURES%C4%B0..AYET..50%20-%20Ey%20peygamber! %20Biz%20bilhas%20sa %20sana%20%C5%9Funlar%C4%B1%20hel%C3%A2l%20k%C4%B1ld%C4%B1k:%20Mehirlerini%20vermi%C5%9F%20oldu%C4%9Fun%20e%C5%9Flerini,%20Allah'%C4%B1n%20sana%20ganimet%20olarak%20ihsan%20buyurduklar%C4%B1ndan%20sahip%20oldu%C4%9Fun%20cariyeleri,%20amcalar%C4%B1n%C4%B1n%20k%C4%B1zlar%C4%B1ndan,%20halalar%C4%B1n%C4%B1n%20k%C4%B1zlar%C4%B1ndan,%20day%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n%20k%C4%B1zlar%C4%B1ndan,%20teyzelerinin%20k%C4%B1zlar%C4%B1ndan%20seninle%20beraber%20hicret%20etmi%C5%9F%20olanlar%C4%B1,%20bir%20de%20m%C3%BCmin%20bir%20kad%C4%B1n%20kendini%20peygambere%20hibe%20ederse,%20peygamber%20nik%C3%A2h%20etmek%20istedi%C4%9Fi%20takdirde,%20onu%20ba%C5%9Fka%20m%C3%BCminlere%20de%C4%9Fil%20de%20sadece%20sana%20mahsus%20olmak%20%C3%BCzere%20hel%C3%A2l%20k%C4%B1ld%C4%B1k.%20Onlara%20e%C5%9Fleri%20ve%20cariyeleri%20hakk%C4%B1nda%20neyi%20farz%20k%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20biliyoruz.%20Bunlar%20sana%20hi%C3%A7bir%20darl%C4%B1k%20olmamas%C4%B1%20i%C3%A7indir.%20Allah,%20%C3%A7ok%20ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flay%C4%B1c%C4%B1d%C4%B1r,%20%C3%A7ok%20merhamet%20edicidir.%3Cbr%3E%3Cbr%3EMuhammed'in%20cinsel%20hayat%C4%B1%20hakk%C4%B1nda%20inen%20bu%20%C3%B6zel%20ayetin%20T%C3%BCrk%C3%A7eye%20terc%C3%BCmesi%20esnas%C4%B1nda%20anlam%C4%B1ndan%20sapan%20bir%20detay%20daha%20g%C3%B6r%C3%BCyoruz.%20%E2%80%98Allah%E2%80%99%C4%B1n%20sana%20ganimet%20olarak%20verdikleri%E2%80%99%20denilirken%20burada%20sava%C5%9F%20esirlerinden%20bahsediliyor.%20Ailelerini%20sava%C5%9Fta%20kaybeden,%20m%C3%BCsl%C3%BCmanlar%C4%B1n%20eline%20d%C3%BC%C5%9Fen,%20muhtemelen%20m%C3%BCsl%C3%BCman%20bile%20olmayan%20kad%C4%B1nlar%20%E2%80%98helal%E2%80%99%20k%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1yor.%20Buradaki%20helal%20k%C4%B1l%C4%B1nmaktan%20kastedilenin%20%E2%80%98tecav%C3%BCz%E2%80%99%20oldu%C4%9Funu%20anlamak%20i%C3%A7in%20herhalde%20haf%C4%B1z%20olmak%20gerekmiyor.%20Hala%20k%C4%B1z%C4%B1,%20day%C4%B1%20k%C4%B1z%C4%B1,%20teyze%20k%C4%B1z%C4%B1%20gibi%20ensest%20olgulara%20ise%20hi%C3%A7%20girmek%20istemiyoruz.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ES%C3%9CBYANCILIK(K%C3%9C%C3%87%C3%9CK%20%C3%87OCUKLARLA%20SEX)%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3EKuranda%20s%C3%B9byanciligin%20oldugunu%20iki%20ayetle%20kanitlamaktayiz....Talak%204.%20ve%20Nisa%2023.%20ayetler...%3Cbr%3E%3Cbr%3ENisa%20Suresi..ayet.23%20-%20Size%20%C5%9Funlarla%20evlenmek%20haram%20k%C4%B1l%C4%B1nd%C4%B1:%20Analar%C4%B1n%C4%B1z,%20k%C4%B1zlar%C4%B1n%C4%B1z,%20k%C4%B1z%20karde%C5%9Fleriniz,%20halalar%C4%B1n%C4%B1z,%20teyzeleriniz,%20erkek%20karde%C5%9F%20k%C4%B1zlar%C4%B1,%20k%C4%B1z%20karde%C5%9F%20k%C4%B1zlar%C4%B1,%20sizi%20emziren%20s%C3%BCt%20anneleriniz,%20s%C3%BCt%20k%C4%B1z%20karde%C5%9Fleriniz,%20kar%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20anneleri,%20kendileriyle%20zifafa%20girdi%C4%9Finiz%20kar%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1zdan%20olup%20evlerinizde%20bulunan%20%C3%BCvey%20k%C4%B1zlar%C4%B1n%C4%B1z,%3Cbr%3E-anneleri%20ile%20zifafa%20girmemi%C5%9Fseniz%20onlarla%20evlenmenizde%20size%20bir%20g%C3%BCnah%20yoktur-%3Cbr%3E%C3%B6z%20o%C4%9Fullar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20kar%C4%B1lar%C4%B1,%20iki%20k%C4%B1z%20karde%C5%9Fi%20(nikah%20alt%C4%B1nda)%20bir%20araya%20getirmeniz.%20Ancak%20ge%C3%A7enler%20(%C3%B6nceden%20yap%C4%B1lan%20bu%20t%C3%BCr%20evlilikler)%20ba%C5%9Fka.10%20%C5%9E%C3%BCphesiz%20Allah%20%C3%A7ok%20ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flay%C4%B1c%C4%B1d%C4%B1r,%20%C3%A7ok%20merhamet%20edicidir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EDolayisi%20ile%20anas%C4%B1na%20bak%C4%B1p%20serbetsce%20%C3%BCvey%20k%C4%B1z%C4%B1%20ile%20cinsel%20ili%C5%9Fkiye%20girilmesinde%20sak%C4%B1nca%20olmadig%C4%B1n%C4%B1%20vurgulayan%20bir%20ayettir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ES%C3%BCbyanc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20(%C3%A7ocuklarla%20sex)%20%C3%B6n%C3%BCn%C3%BC%20a%C3%A7an%20diger%20ayet%20ise%20Talak%204.%20ayettir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ETALAK%20suresi%20..ayet..4%20-%20Kad%C4%B1nlar%C4%B1n%C4%B1z%20i%C3%A7inden%20%C3%A2detten%20kesilmi%C5%9F%20olanlarla,%20hen%C3%BCz%20%C3%A2detini%20g%C3%B6rmemi%C5%9F%20bulunanlardan%20e%C4%9Fer%20%C5%9F%C3%BCphe%20ederseniz%20(iddetlerinin%20nas%C4%B1l%20olaca%C4%9F%C4%B1nda%20teredd%C3%BCt%20ederseniz),%20onlar%C4%B1n%20bekleme%20s%C3%BCresi%20%C3%BC%C3%A7%20ayd%C4%B1r.%3Cbr%3EGebe%20olanlar%C4%B1n%20bekleme%20s%C3%BCresi%20ise,%20y%C3%BCklerini%20b%C4%B1rakmalar%C4%B1,%20do%C4%9Fum%20yapmalar%C4%B1d%C4%B1r.%20Kim%20Allah'tan%20korkarsa,%20Allah%20ona%20i%C5%9Finde%20bir%20kolayl%C4%B1k%20verir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBo%C5%9Fanman%C4%B1n%20esaslar%C4%B1n%C4%B1n%20anlat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bu%20ayet%20hayli%20ilgin%C3%A7%20bir%20detay%20i%C3%A7eriyor.%20%E2%80%98Hen%C3%BCz%20adet%20g%C3%B6rmeyen%E2%80%99%20kad%C4%B1nlardan%20%E2%80%98nas%C4%B1l%20bo%C5%9Fan%C4%B1laca%C4%9F%C4%B1%E2%80%99%20anlat%C4%B1l%C4%B1yor.%20Do%C4%9Fal%20olarak%20buradan%20%C5%9Fu%20sonu%C3%A7%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1l%C4%B1yor;%20daha%20ergenli%C4%9Fe%20girmemi%C5%9F%20k%C4%B1zlarla%20evlenilebilir%20ve%20hatta%20bo%C5%9Fan%C4%B1labilir!%20Esasen%20pedofili%20diye%20tabir%20edilen%20bu%20durumda%20pek%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1lacak%20bir%20%C5%9Fey%20yok,%20zaten%20y%C3%BCzy%C4%B1llard%C4%B1r%20%C4%B0slam'%C4%B1n%20egemen%20oldu%C4%9Fu%20%C3%BClkelerde%20ya%C5%9Fanan%20bir%20uygulama.%20Kurandaki%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20da%20bu%20ayette%20kendini%20g%C3%B6stermi%C5%9F.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKuran%C4%B1%20cahil%20c%C3%BChela%20u%C3%A7kur%20d%C3%BC%C5%9Fk%C3%BCnleri%20yazm%C4%B1st%C4%B1r.%C3%96yle%20olmasa,,,%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYaratan%20bir%20g%C3%BCc%C3%BCn%20bedevinin%20cinsel%20sap%C4%B1kl%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%96nlerini%20a%C3%A7%C4%B1p%20azd%C4%B1rmak%20i%C3%A7in%20yan%C4%B1p%20tutu%C5%9Fdu%C4%9Funu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnmek %20ak%C4%B1la%20mant%C4%B1%C4%9Fa%20s%C4%B1gmaz.%3Cbr%3E%3Cbr%3EB%C3%B6yle%20insan%C4%B1n%20k%C3%B6le%20olmas%C4%B1n%C4%B1 %20savunan%20bir%20kitab%C4%B1%20Allah%20g%C3%B6nderdi%20diyebilirmiyiz?%3C/p%3E%0A%3Cp%3EK%C3%B6lecili%C4%9Fi%20savunan%20bir%20Kitaba%20Allah%C4%B1n%20kitab%C4%B1%20demek%20Allaha%20hakaret%20de%C4%9Fimlidir?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EYaratt%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1n%20birbirini%20%C3%B6ld%C3%BCrmesinden%20nas%C4%B1l%20bir%20keyf%20almaktad%C4%B1rki%20Allah%20s%C3%BCrekli%20sava%C5%9F%20ve%20%C3%B6ld%C3%BCrme%20istemektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EB%C3%B6yle%20bir%20Allah%20olabilirmi?%20Yada%20Allah%20b%C3%B6yle%20sava%C5%9F%20kitab%C4%B1%20g%C3%B6ndermi%C5%9F%20olabilirmi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EALLAH%20GE%C3%87ERL%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20KALMAYAN%20EM%C4%B0RLER%20VER%C4%B0RM%C4%B0?%20BU%20KURANIN%20%C4%B0NSANLAR%20TARAFINDAN%20D%C3%9CZENLEND%C4%B0%C4%9E%C4%B0N%C4%B0N%20KANITI%20DE%C4%9E%C4%B0LM%C4%B0D%C4%B0R?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EN%C4%B0SA%20SURES%C4%B0..3%20AYET%E2%80%A6E%C4%9Fer,%20(velisi%20oldu%C4%9Funuz)%20yetim%20k%C4%B1zlar%20(ile%20evlenip%20onlar)%20hakk%C4%B1nda%20adaletsizlik%20etmekten%20korkarsan%C4%B1z,%20(onlar%C4%B1%20de%C4%9Fil),%20size%20hel%C3%A2l%20olan%20(ba%C5%9Fka)%20kad%C4%B1nlardan%20iki%C5%9Fer,%20%C3%BC%C3%A7er,%20d%C3%B6rder%20olmak%20%C3%BCzere%20nik%C3%A2hlay%C4%B1n.%3Ca%20name=%22_ftnref1%22%20href=%22http://aydinlatici.blogcu.com/kuranin-allah-in-gonderdigi-bir-kitap-olmadiginin-kanitlari/11986809#_ftn1%22%20_mce_href=%22http://aydinlatici.blogcu.com/kuranin-allah-in-gonderdigi-bir-kitap-olmadiginin-kanitlari/11986809#_ftn1%22%3E%5B1%5D%3C/a%3E E%C4%9Fer%20(o%20kad%C4%B1nlar%20aras%C4%B1nda%20da)%20adaletli%20davranmayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zdan%20korkarsan%C4%B1z,%20o%20taktirde%20bir%20tane%20al%C4%B1n%20veya%20sahip%20oldu%C4%9Funuz%20(cariyeler)%20ile%20yetinin.%20Bu,%20adaletten%20ayr%C4%B1lmaman%C4%B1z%20i%C3%A7in%20daha%20uygundur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%C4%B0slam%C4%B1n%20%C3%A7ok%20e%C5%9Flili%C4%9Fi%20destekleyen%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCne%20dair%20kimi%20m%C3%BCsl%C3%BCmanlar%20;%20%E2%80%9CO%20zamanlar%20sava%C5%9F%20vard%C4%B1%20ve%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20korunmas%C4%B1%20gerekiyordu.Kad%C4%B1n%20say%C4%B1s%C4%B1%20erkekten%20fazla%20oldu%C4%9Fu%20i%C3%A7in%20bir%20erke%C4%9Fin%20birden%20fazla%20kad%C4%B1n%C4%B1n%20sorumlulu%C4%9Funu%20%C3%BCstlenmesi%20gerekiyordu.%E2%80%9D%20%C5%9Feklinde%20a%C3%A7%C4%B1klama%20yaparlar.Ancak%20Kuran%E2%80%99%C4%B1n%20bu%20h%C3%BCkm%C3%BC%20,%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20ge%C3%A7erlili%C4%9Fini%20yitirmi%C5%9F%20olacak%20ki%20,%20d%C3%BCnya%20n%C3%BCfusunda%20kad%C4%B1n%20erkek%20say%C4%B1s%C4%B1%20hemen%20hemen%20e%C5%9Fittir.%20Bunun%20sebebi%20,%20matematiksel%20olarak%20bir%20canl%C4%B1n%C4%B1n%20do%C4%9Fdu%C4%9Fu%20zaman%20kad%C4%B1n%20veya%20erkek%20olma%20%C5%9Fans%C4%B1n%C4%B1n%20ayn%C4%B1%20,%20%2550%20olmas%C4%B1d%C4%B1r.Sonu%C3%A7%20olarak%20bu%20ayetin%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20ge%C3%A7erlili%C4%9Fi%20kalmam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Bu%20da%20bize%20Kuran%E2%80%99%C4%B1n%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1m%C4%B1za%20hitap%20etmedi%C4%9Fini%20,%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%20ko%C5%9Fullar%C4%B1yla%20uyu%C5%9Fmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6sterir%3C/p%3E%0A%3Cp%3ESadece%20peygambere%20ve%20e%C5%9Flerine%20gelen%20ayetler%20vard%C4%B1r.bu%20ayetlerin%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20ge%C3%A7erlili%C4%9Fi%20yoktur.hatta%20bunlar%20mant%C4%B1ken%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCld%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde%20kurana%20yaz%C4%B1lmas%C4%B1%20gereken%20%C5%9Feyler%20de%C4%9Fillerdir.Direk%20olarak%20peygambere%20ve%20e%C5%9Flerine%20s%C3%B6ylenmi%C5%9Ftir%20zaten.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%C3%96rnekler..%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAZHAB%20SURES%C4%B0%2037.%20Hani%20sen%20Allah'%C4%B1n%20nimetlendirdi%C4%9Fi,%20senin%20de%20l%C3%BCtufta%20bulundu%C4%9Fun%20ki%C5%9Fiye%20%22E%C5%9Fini%20yan%C4%B1nda%20tut,%20Allah'tan%20kork!%22%20diyordun%20ama,%20Allah'%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klayaca%C4%9F%C4%B1%20bir%20%C5%9Feyi%20de%20i%C3%A7inde%20sakl%C4%B1yordun;%20insanlardan%20%C3%A7ekiniyordun.%20Oysaki%20kendisinden%20korkmana%20Allah%20daha%20lay%C4%B1kt%C4%B1r.%20Zeyd%20o%20kad%C4%B1ndan%20ili%C5%9Fi%C4%9Fini%20kesince%20onu%20sana%20nik%C3%A2hlad%C4%B1k%20ki,%20evlatl%C4%B1klar%C4%B1%20e%C5%9Fleriyle%20ili%C5%9Fkilerini%20kestiklerinde,%20m%C3%BCminler%20i%C3%A7in%20o%20kad%C4%B1nlarla%20evlenmede%20bir%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BCk%20olmas%C4%B1n.%20Zaten%20Allah'%C4%B1n%20emri%20yerine%20getirilmi%C5%9Ftir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAzhab%20suresi38.%20Allah'%C4%B1n%20kendisine%20farz%20k%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C5%9Feyde%20peygambere%20hi%C3%A7bir%20vebal%20yoktur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3ESava%C5%9Flarla%20ilgili%20olanlar%20vard%C4%B1r.Uhud%20yada%20hendek%20sava%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n%20takti%C4%9Fini%20Allah%20vermi%C5%9Ftir..o%20sava%C5%9Flar%20zaten%20o%20devirde%20bitmi%C5%9Ftir.o%20ayetlerde%20h%C3%BCk%C3%BCms%C3%BCzd%C3%BCr..%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBunlara%20benzer%20bir%20s%C3%BCr%C3%BC%20uygulanmas%C4%B1%20m%C3%BCmk%C3%BCn%20olmayan%20yada%20ge%C3%A7erlili%C4%9Fini%20yitirmi%C5%9F%20ayetler%20vard%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3ERadikal%20%C4%B0slamc%C4%B1lar%20uygulanmas%C4%B1%20b%C3%BCg%C3%BCn%C3%BCn%20%C5%9Fartlar%C4%B1nda%20ilkel%20olan%20ve%20toplumlar%20taraf%C4%B1ndan%20kabullenmeyecek%20olanlar%C4%B1da%20uygulatt%C4%B1rma%20zorlamas%C4%B1%20yolunu%20se%C3%A7erler.%20Ama%20bir%20%C3%A7ok%C5%9Feyi%20uygulaman%C4%B1n%20m%C3%BCmk%C3%BCn%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20kendileri%20de%20bilir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EKad%C4%B1nlara%20Miras%20konusundaki%20sureler%20uygar%20toplumlarda%20ge%C3%A7erlili%C4%9Fini%20yitirmi%C5%9Ftir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYukar%C4%B1da%20verilen%20%C3%B6rneklerden%20anla%C5%9F%C4%B1laca%C4%9F%C4%B1%20gibi%20Kuran%E2%80%99%C4%B1n%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1m%C4%B1za%20hitap%20etmedi%C4%9Fini%20,%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%20ko%C5%9Fullar%C4%B1yla%20uyu%C5%9Fmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6sterir%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKURAN%20ALLAHIN%20MANTIKSIZ%20OLDU%C4%9EUNU%20S%C3%96YLEMEKTED%C4%B0R.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EMUHAMMED%20suresi-15-ayet%E2%80%A6Allah'a%20kar%C5%9F%C4%B1%20gelmekten%20sak%C4%B1nanlara%20s%C3%B6z%20verilen%20cennetin%20durumu%20%C5%9F%C3%B6yledir:%20Orada%20bozulmayan%20su%20%C4%B1rmaklar%C4%B1,%20tad%C4%B1%20de%C4%9Fi%C5%9Fmeyen%20s%C3%BCt%20%C4%B1rmaklar%C4%B1,%20i%C3%A7enlere%20zevk%20veren%20%C5%9Farap%20%C4%B1rmaklar%C4%B1%20ve%20s%C3%BCzme%20bal%20%C4%B1rmaklar%C4%B1%20vard%C4%B1r.%20Orada%20onlar%20i%C3%A7in%20meyvelerin%20her%20%C3%A7e%C5%9Fidi%20vard%C4%B1r.%20Rablerinden%20de%20ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flama%20vard%C4%B1r.%20Bu%20cennetliklerin%20durumu,%20ate%C5%9Fte%20temelli%20kalacak%20olan%20ve%20ba%C4%9F%C4%B1rsaklar%C4%B1n%C4%B1%20par%C3%A7a%20par%C3%A7a%20edecek%20kaynar%20su%20i%C3%A7irilen%20kimselerin%20durumu%20gibi%20olur%20mu?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EYukardaki%20sureye%20g%C3%B6re%20cennetteki%20en%20%C3%B6nemli%20i%C3%A7ki%20%C5%9Farapt%C4%B1r.Sizce%20%C5%9Farab%C4%B1%20yararl%C4%B1%20ve%20iyi%20g%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20i%C3%A7in%20cennetin%20en%20%C3%B6nemli%20i%C3%A7kisi%20yapan%20Allah%C4%B1n%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20mant%C4%B1kl%C4%B1m%C4%B1d%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EYoksa%20bunu%20yazan%20kitab%C4%B1n%20Allahla%20bir%20ilgisi%20yokmudur?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKURAN%20ALLAHIN%20%C4%B0NSANIN%20VUCUDUNU%20B%C4%B0LE%20B%C4%B0LMED%C4%B0%C4%9E%C4%B0N%C4%B0%20YAZMAKTADIR%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EMUHAMMED%20suresi-15-ayet%E2%80%A6Allah'a%20kar%C5%9F%C4%B1%E2%80%A6..%20Bu%20cennetliklerin%20durumu,%20ate%C5%9Fte%20temelli%20kalacak%20olan%20ve%20ba%C4%9F%C4%B1rsaklar%C4%B1n%C4%B1%20par%C3%A7a%20par%C3%A7a%20edecek%20kaynar%20su%20i%C3%A7irilen%20kimselerin%20durumu%20gibi%20olur%20mu?%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAllah%20kurana%20g%C3%B6re%20insanlar%20su%20i%C3%A7ti%C4%9Finde%20ba%C4%9F%C4%B1rsaklar%C4%B1na%20gitti%C4%9Fini%20sanmaktad%C4%B1r.%20Kaynarsuyu%20i%C3%A7en%20kimsenin%20%C3%B6nce%20a%C4%9Fz%C4%B1%20dili%20sonra%20bo%C4%9Faz%C4%B1%20yanar%20oradanda%20b%C3%B6brekler%20ve%20idrar%20yoluna%20..kaynar%20suyun%20ba%C4%9F%C4%B1rsa%C4%9Fa%20gitmesi%20m%C3%BCmk%C3%BCn%20de%C4%9Fildir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20nu%20Allah%20bilmiyor%20olabilirmi?%20Yoksa%20Allah%20b%C3%B6yle%20bir%20kitap%20g%C3%B6ndermezmi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3ESizce%20hangisi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EKURAN%20DA%20YAZANLARA%20G%C3%96RE %20ALLAH %20K%C3%96LELER%20OLMASINI%20NORMAL%20G%C3%96R%C3%9CYOR%3C/strong%3E.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EA%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1da%20%C3%B6rnek%20verdi%C4%9Fim%20Kurandaki%20sure%20ve%20ayetler%20k%C3%B6le%20ve%20k%C3%B6lecilikle%20ilgilidir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EKuran%C4%B1n%20T%C3%BCrk%C3%A7esini%20al%C4%B1p%20g%C3%B6rebilirsiniz.Sadece%20bu%20K%C3%B6le%20olay%C4%B1%20bile%20Kuran%C4%B1n%20Allah%20la%20ilgili%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk%20kan%C4%B1t%C4%B1d%C4%B1r%20de%C4%9Filmi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EHangi%20Allah%20yaratt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20kullar%C4%B1n%C4%B1%20K%C3%B6le%20ve%20h%C3%BCr%20diye%20ay%C4%B1r%C4%B1r.Siz%20%C3%A7ocuklar%C4%B1n%C4%B1z%20aras%C4%B1nda%20b%C3%B6yle%20bir%20ayr%C4%B1m%20yapabilirmisiniz?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ENAHL%2075..Allah%20%C5%9Funu%20m%C4%B0sal%20getirdi:%20Bir%20yanda%20hi%C3%A7bir%20%C5%9Feye%20g%C3%BCc%C3%BC%20yetmeyen%20bir%20k%C3%B6le,%20di%C4%9Fer%20yanda%20taraf%C4%B1m%C4%B1zdan%20g%C3%BCzel%20bir%20r%C4%B1z%C4%B1k%20verdi%C4%9Fimiz,%20ondan%20gizli,%20a%C3%A7%C4%B1k%20olarak%20harcayan%20h%C3%BCr%20bir%20insan,%20bunlar%20hi%C3%A7%20e%C5%9Fit%20olur%20mu?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBirde%20Kurana%20g%C3%B6re%20Allah%20%C4%B1rk%20ayr%C4%B1m%C4%B1%20yapmaktad%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBAKARA%20SURES%C4%B0%2047Ey%20%C4%B0srailo%C4%9Fullar%C4%B1!%20Size%20l%C3%BCtfetti%C4%9Fim%20nimetimi,%20sizi%20%C3%A2lemlere%20%C3%BCst%C3%BCn%20k%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1%20hat%C4%B1rlay%C4%B1n.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKurana%20g%C3%B6re%20Allah%20Yahudileri%20%C3%BCst%C3%BCn%20%C4%B1rk%20olarak%20olarak%20g%C3%B6rmektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EB%C3%B6yle%20bir%20%C5%9Fey%20olabilir%20mi?%20B%C3%B6yle%20bir%20kuran%20Allah%C4%B1n%20kitab%C4%B1%20olabilir%20mi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EKURAN%20ALLAHIN%20B%C4%B0R%20T%C3%9CRL%C3%9C%20KARAR%20VEREMEYEN%20OLDU%C4%9EUNU%20UNUTKAN%20OLDU%C4%9EUNU%20YAZIYOR%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBakara-180.%20Sizden%20birisine%20%C3%B6l%C3%BCm%20yakla%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda,%20e%C4%9Fer%20ard%C4%B1nda%20mal%20b%C4%B1rakacaksa,%20vasiyet%20etmek%20farz%20k%C4%B1l%C4%B1nd%C4%B1.%20Bu%20vasiyetin%20anne%20ve%20baba%20ile%20akrabaya%20uygun%20%C5%9Fekilde%20yap%C4%B1lmas%C4%B1%20gerekir.%20Bu,%20takv%C3%A2%20sahipleri%20%C3%BCzerine%20bir%20bor%C3%A7tur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20ayete%20g%C3%B6re%20vasiyetin%20farz%20oldu%C4%9Funu%20ve%20bir%20M%C3%BCsl%C3%BCman%20%C3%B6ld%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20vasiyetin%20ge%C3%A7erli%20oldu%C4%9Funu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCyorsan%C4%B1z%20aldan%C4%B1rs%C4%B1n%C4%B1z.%20Ne%20vasiyet%20ederseniz%20edin%20h%C3%BCkm%C3%BC%20yoktur.%20Miras%20pa%20yla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1daki%20ayetlere%20g%C3%B6re%20yap%C4%B1l%C4%B1r:%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ENisa/%2011-12.%20Allah%20size%20evlatlar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20miras%20taksimini%20%C5%9F%C3%B6yle%20emrediyor:%20%C3%87ocuklar%C4%B1n%C4%B1zda,%20erke%C4%9Fe%20iki%20kad%C4%B1n%20pay%C4%B1%20kadar,%20e%C4%9Fer%20hepsi%20kad%C4%B1n%20olmak%20%C3%BCzere%20ikiden%20de%20fazla%20iseler,%20bunlara%20miras%C4%B1n%20%C3%BC%C3%A7te%20ikisi%20ve%20e%C4%9Fer%20bir%20tek%20kad%C4%B1n%20ise%20o%20zaman%20ona%20mal%C4%B1n%20yar%C4%B1s%C4%B1%20vard%C4%B1r%E2%80%A6.%20(diye%20devam%20ediyor)%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBir%20surede%20vasiyet%20iniz%20ge%C3%A7erli%20miras%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20istedi%C4%9Finiz%20gibi%20da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1n%20diyor.Di%C4%9Fer%20bir%20surede%20miras%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20benim%20size%20s%C3%B6yledi%C4%9Fim%20%C5%9Fekilde%20da%C4%9F%C4%B1tacaks%C4%B1n%C4%B1z%20diyor..%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EB%C3%B6yle%20bir%20olay%20bir%20hukuk%20kitab%C4%B1nda%20olsa%20Hakim%20nas%C4%B1l%20karar%20verebilir?%20veremez%20tabi%C3%AE.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EB%C3%B6yle%20bir%20hatay%C4%B1%20Allah%20yapmayaca%C4%9F%C4%B1na%20g%C3%B6re%20kuran%20Allah%C4%B1n%20kitab%C4%B1%20olabilir%20mi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EEnam-163.%20O%E2%80%99nun%20hi%C3%A7bir%20orta%C4%9F%C4%B1%20yoktur;%20b%C3%B6yle%20emrolundum%20ve%20ben%20m%C3%BCsl%C3%BCmanlar%C4%B1n%20ilkiyim.%E2%80%9D%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYukar%C4%B1daki%20ayet,%20Muhammed%20hazretlerinin%20ilk%20m%C3%BCsl%C3%BCman%20oldu%C4%9Funu%20belirtir%20ama%20h%C3%BCk%C3%BCms%C3%BCzd%C3%BCr.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAraf-143.%20%E2%80%9CSen%20s%C3%BCbhans%C4%B1n%E2%80%9D,%20%E2%80%9Ctevbe%20ettim,%20sana%20d%C3%B6nd%C3%BCm%20ve%20ben%20m%C3%BCminlerin%20ilkiyim,%E2%80%9D%20dedi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYukar%C4%B1daki%20ayet%20de%20Musa%E2%80%98n%C4%B1n%20ilk%20m%C3%BCsl%C3%BCman%20oldu%C4%9Funu%20belirten%20ayettir%20ve%20o%20da%20h%C3%BCk%C3%BCms%C3%BCzd%C3%BCr.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EHer%20iki%20ayeti%20de%20h%C3%BCk%C3%BCms%C3%BCz%20k%C4%B1lan%20ayet:%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAli%20%C4%B0mran-%2067.%20%C4%B0brahim,%20ne%20Yahudi,%20ne%20de%20Hristiyand%C4%B1.%20Fakat%20o,%20Allah%E2%80%99%C4%B1%20bir%20tan%C4%B1yan%20dosdo%C4%9Fru%20bir%20m%C3%BCsl%C3%BCmand%C4%B1,%20m%C3%BC%C5%9Friklerden%20de%20de%C4%9Fildi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%C4%B0brahim,%20Muhammed%E2%80%99den%20de,%20Musa%E2%80%99dan%20da%20%C3%B6nce%20ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20g%C3%B6re%20m%C3%BCsl%C3%BCmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20onlardan%20%C3%B6ncedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EKuran%20B%C3%B6yle%20yazmaktad%C4%B1r.Allah%20ilk%20M%C3%BCsl%C3%BCman%20kim%20karar%20veremez%20mi..Bunu%20yazan%20kitab%20Allah%C4%B1n%20kitab%C4%B1%20olabilir%20mi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EALLAH%20KEND%C4%B0%20KULLARININ%20%C3%96LD%C3%9CR%C3%9CLMES%C4%B0N%C4%B0%20EMRED%C4%B0YOR%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%C5%9Eimdi%20%C5%9Fu%20surelerin%20ayetlerini%20l%C3%BCtfen%20dikkat%20li%20okuyun.Allah%20s%C3%BCrekli%20sava%C5%9F%C4%B1n%20%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCn%20k%C3%B6le%20ve%20cariye%20al%C4%B1n%20ganimetleri%20benim%20s%C3%B6yledi%C4%9Fim%20%C5%9Fekilde%20payla%C5%9F%C4%B1n%20ve%20helali%20ho%C5%9F%20olarak%20yeyin%20diyormu%C5%9F.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EENFAL-1..Sana%20ganimetlerin%20b%C3%B6l%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClmesini%20soruyorlar.%20De%20ki,%20ganimetlerin%20taksimi%20Allah'a%20ve%20Resul%C3%BCne%20aittir.%20Onun%20i%C3%A7in%20siz%20ger%C3%A7ekten%20m%C3%BCmin%20kimseler%20iseniz%20Allah'tan%20korkun%20da%20biribirinizle%20aran%C4%B1z%C4%B1%20d%C3%BCzeltin.%20Allah'a%20ve%20Resul%C3%BC'ne%20itaat%20edin%3C/p%3E%0A%3Cp%3EENFAL-41..%C5%9Eunu%20da%20biliniz%20ki,%20ganimet%20olarak%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20her%20hangi%20bir%20%C5%9Feyden%20be%C5%9Fte%20biri%20mutlaka%20Allah%20i%C3%A7indir.%20O%20da%20peygambere%20ve%20ona%20yak%C4%B1nl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20olanlara,%20yetimlere,%20miskinlere%20ve%20yolda%20kalm%C4%B1%C5%9Flara%20aittir.%20E%C4%9Fer%20siz%20Allah'a%20iman%20etmi%C5%9F,%20hak%20ile%20bat%C4%B1l%C4%B1n%20ayr%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20o%20g%C3%BCn,%20iki%20ordunun%20kar%C5%9F%C4%B1%20kar%C5%9F%C4%B1ya%20geldi%C4%9Fi%20o%20(Bedir)%20g%C3%BCn%C3%BC%20kulumuza%20indirdi%C4%9Fimiz%20%C3%A2yetlere%20iman%20getirmi%C5%9F%20iseniz%20bunu%20b%C3%B6yle%20biliniz.%20Ve%20biliniz%20ki,%20Allah,%20her%C5%9Feye%20k%C3%A2dirdir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EENFAL-69..Art%C4%B1k%20elde%20etti%C4%9Finiz%20ganimetten%20hel%C3%A2l%20ve%20ho%C5%9F%20olarak%20yiyin%20ve%20Allah'a%20kar%C5%9F%C4%B1%20gelmekten%20sak%C4%B1n%C4%B1n.%20Muhakkak%20ki,%20Allah%20ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flay%C4%B1c%C4%B1d%C4%B1r%20ve%20merhamet%20edicidir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EHA%C5%9ER-7..Allah'%C4%B1n%20o%20kent%20halk%C4%B1ndan,%20Resul%C3%BCne%20verdi%C4%9Fi%20ganimetler,%20Allah'a,%20Resul'e,%20ona%20akrabal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bulunanlara,%20yetimlere,%20yoksullara,%20yolcuya%20aittir.%20Ta%20ki%20i%C3%A7inizden%20yaln%C4%B1z%20zenginler%20aras%C4%B1nda%20dola%C5%9Fan%20bir%20%C5%9Fey%20olmas%C4%B1n.%20Peygamber%20size%20ne%20verdiyse%20onu%20al%C4%B1n.%20Sizeneyi%20yasaklad%C4%B1ysa%20ondan%20sak%C4%B1n%C4%B1n%20ve%20Allah'tan%20korkun.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20Allah'%C4%B1n%20azab%C4%B1%20%C5%9Fiddetlidir%3C/p%3E%0A%3Cp%3EM%C3%9CMTEH%C4%B0NE-11..E%C4%9Fer%20e%C5%9Flerinizden%20biri,%20sizden%20k%C3%A2firlere%20ka%C3%A7ar%20da%20siz%20de%20sava%C5%9Fta%20galip%20durumda%20olursan%C4%B1z,%20e%C5%9Fleri%20gitmi%C5%9F%20olanlara%20ganimetten,%20harcad%C4%B1klar%C4%B1%20kadar%20verin.%20%C4%B0nand%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20Allah'a%20kar%C5%9F%C4%B1%20gelmekten%20sak%C4%B1n%C4%B1n.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20kadar%20a%C3%A7%C4%B1k%20ve%20a%C3%A7%C4%B1k%20olan%20%C5%9Fey%20%C3%BCzerine%20yorum%20yapmak%20ve%20konu%C5%9Fmak%20gereksiz..%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBunu%20yazan%20bir%20kuran%20 Allahtan%20gelmi%C5%9F%20olabilir%20mi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKURAN%20ALLAH%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20 NE%20DED%C4%B0%C4%9E%C4%B0N%C4%B0%20B%C4%B0LMEZ%20B%C4%B0R%20YARATICIDIR%20YAZIYOR%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%C4%B0SRA%20SURES%C4%B0%20..61..Hani%20meleklere,%20%E2%80%9C%C3%82dem%20i%C3%A7in%20sayg%C4%B1%20ile%20e%C4%9Filin%E2%80%9D%20demi%C5%9Ftik,%20onlar%20da%20sayg%C4%B1%20ile%20e%C4%9Filmi%C5%9Flerdi.%20Yaln%C4%B1z%20%C4%B0blis%20sayg%C4%B1%20ile%20e%C4%9Filmemi%C5%9F,%20%E2%80%9CHi%C3%A7%20ben,%20%C3%A7amur%20h%C3%A2linde%20yaratt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20kimse%20i%C3%A7in%20sayg%C4%B1%20ile%20e%C4%9Filir%20miyim?%E2%80%9D%20demi%C5%9Fti.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EYaz%C4%B1yor%20ki%20kuran%20Allah%20insan%C4%B1%20o%20kadar%20de%C4%9Ferli%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BCyordu%20ki%20melekler%20in%20secde%20etmesini%20istemi%C5%9Fti.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EINSAN%20NANKORDUR:%3Cbr%3E%22Kahrolas%C4%B1%20insan%20ne%20nank%C3%B6rd%C3%BCr%20(ink%C3%A2rc%C4%B1d%C4%B1r)%22%20(Abese%2080/17)%3Cbr%3E%22O%20size%20istedi%C4%9Finiz%20her%20%C5%9Feyden%20verdi.%20ALLAH'%C4%B1n%20ni'metlerini%20sayacak%20olsan%C4%B1z%20sayamazs%C4%B1n%C4%B1z.%20Do%C4%9Frusu%20insan%20z%C3%A2lim%20ve%20keffard%C4%B1r%20(nank%C3%B6rd%C3%BCr)%20%22%20(%C4%B0br%C3%A2him%2014/34)%3C/p%3E%0A%3Cp%3EINSAN%20NANKORDUR%20VE%20CAHILDIR;%3Cbr%3E%22Biz%20em%C3%A2neti%20g%C3%B6klere,%20yere%20ve%20da%C4%9Flara%20teklif%20ettik%20de%20onlar%20bunu%20y%C3%BCklenmekten%20%C3%A7ekindiler,%20(sorumlulu%C4%9Fundan)%20korktular.%20Onu%20insan%20y%C3%BCklendi.%20Do%C4%9Frusu%20o%20(insan)%20%C3%A7ok%20z%C3%A2lim%20ve%20%C3%A7ok%20c%C3%A2hildir!...%22%20(Ahz%C3%A2b%2033/72)%3Cbr%3E%C4%B0NSAN%20YAGMACIDIR:%3Cbr%3E%22Mal%C4%B1%20%C3%B6yle%20bir%20sevi%C5%9F%20seviyorsunuz%20ki%20y%C4%B1%C4%9Fmacas%C4%B1na!...%22%20(Fecr%2089/20)%3Cbr%3E%C4%B0NSAN%20SAPIKTIR;%3Cbr%3E%22Andolsun%20ki;%20cin%20ve%20insanlardan%20bir%20%C3%A7o%C4%9Funu%20cehennem%20i%C3%A7in%20yaratt%C4%B1k.%20Onlar%C4%B1n%20kalbleri%20vard%C4%B1r,%20onunla%20ger%C3%A7e%C4%9Fi%20anlamazlar;%20g%C3%B6zleri%20vard%C4%B1r,%20onlarla%20g%C3%B6remezler;%20kulaklar%C4%B1%20vard%C4%B1r,%20ama%20onlarla%20i%C5%9Fitmezler.%20%C4%B0%C5%9Fte%20bunlar%20hayvan%20gibidirler,%20hatta%20daha%20%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1n%20(dallun:sap%C4%B1k)%20d%C4%B1rlar.%20%C4%B0%C5%9Fte%20gafiller%20bunlard%C4%B1r.%22%20(A'r%C3%A2f%207/179)%3Cbr%3EINSAN%20HAYVANDIR;%3Cbr%3E%22Yoksa%20sen%20onlar%C4%B1n%20%C3%A7o%C4%9Funun%20i%C5%9Fittiklerini%20veya%20anlad%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1%20(kavrad%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1)%20m%C4%B1%20san%C4%B1yorsun?%20Onlar%20s%C4%B1rf%20hayvan%20gibi,%20hatta%20gidi%C5%9F%C3%A7e%20(yolca)%20daha%20sapk%C4%B1nd%C4%B1rlar.%20(dallun)%20%22%20(Furk%C3%A2n%2025/44)%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAllah%20ne%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20bilmez%20olabilir%20mi?%20Kuran%20bunlar%C4%B1%20yanl%C4%B1%C5%9F%20yaz%C4%B1yor%20olmal%C4%B1.Allah%C4%B1n%20kitab%C4%B1%20olamaz%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20..Allah%20bu%20Bi%20%C3%96le%20Bi%20b%C3%B6le%20s%C3%B6ylemez%E2%80%A6%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKURANDA%20YAZANLARA%20G%C3%96RE%20ALLAH%20%C3%96NCE%20AHLAKSIZLIK%20DED%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20%C5%9EEY%C4%B0%20SONRA%20KABUL%20ETMEKTED%C4%B0R.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3ENisa%20suresi%20muhammedin%20s%C3%B6yledi%C4%9Fine%20g%C3%B6re%20gelen%20%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC%20suredir.Burada%20Aile%20i%C3%A7i%20evlili%C4%9Fe%20kar%C5%9F%C4%B1%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1lmakta%20ve%20k%C4%B1z%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EN%C4%B0SA%20SURES%C4%B0%2022.%20Ge%C3%A7mi%C5%9Fte%20olanlar%20hari%C3%A7,%20art%C4%B1k%20babalar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20evlendi%C4%9Fi%20kad%C4%B1nlarla%20evlenmeyin.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20bu%20bir%20hay%C3%A2s%C4%B1zl%C4%B1k,%20%C3%B6fke%20ve%20nefret%20gerektiren%20bir%20i%C5%9Ftir.%20Bu,%20ne%20k%C3%B6t%C3%BC%20bir%20yoldur%3C/strong%3E.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EAZHAB%20SURES%C4%B0%2037.%20Hani%20sen%20Allah'%C4%B1n%20nimetlendirdi%C4%9Fi,%20senin%20de%20l%C3%BCtufta%20bulundu%C4%9Fun%20ki%C5%9Fiye%20%22E%C5%9Fini%20yan%C4%B1nda%20tut,%20Allah'tan%20kork!%22%20diyordun%20ama,%20Allah'%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klayaca%C4%9F%C4%B1%20bir%20%C5%9Feyi%20de%20i%C3%A7inde%20sakl%C4%B1yordun;%20insanlardan%20%C3%A7ekiniyordun.%20Oysaki%20kendisinden%20korkmana%20Allah%20daha%20lay%C4%B1kt%C4%B1r.%20Zeyd%20o%20kad%C4%B1ndan%20ili%C5%9Fi%C4%9Fini%20kesince%20onu%20sana%20nik%C3%A2hlad%C4%B1k%20ki,%20evlatl%C4%B1klar%C4%B1%20e%C5%9Fleriyle%20ili%C5%9Fkilerini%20kestiklerinde,%20m%C3%BCminler%20i%C3%A7in%20o%20kad%C4%B1nlarla%20evlenmede%20bir%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BCk%20olmas%C4%B1n.%20Zaten%20Allah'%C4%B1n%20emri%20yerine%20getirilmi%C5%9Ftir.%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EAzhab%20suresi38.%20Allah'%C4%B1n%20kendisine%20farz%20k%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C5%9Feyde%20peygambere%20hi%C3%A7bir%20vebal%20yoktur.%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EFakat%2033%20s%C4%B1rada%20sonradan%20geldi%C4%9Fi%20s%C3%B6ylenen%20surede%20muhammedin%20o%C4%9Flunun%20kar%C4%B1s%C4%B1yla%20evlenmesinde%20sak%C4%B1nca%20g%C3%B6rmemekte%20hatta%20babalar%C4%B1n%20evlatlar%C4%B1n%20kar%C4%B1lar%C4%B1yla%20evlenme%20me%20gelene%C4%9Fi%20sona%20erdirilmi%C5%9Ftir%20denmektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EB%C3%B6yle%20%C5%9Feyleri%20Allah%20g%C3%B6ndermi%C5%9F%20olabilir%20mi?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKURANA%20G%C3%96RE%20ALLAH%20KADINLARA%20D%C3%9C%C5%9EMANDIR.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EN%C4%B0SA%20-117.%20Onlar,%20Allah%E2%80%99%C4%B1%20b%C4%B1rak%C4%B1p%20ancak%20di%C5%9Filere%20tap%C4%B1yorlar.%20H%C3%A2lbuki %20azg%C4%B1n%20bir%20%C5%9Feytana%20tapmaktad%C4%B1rlar.%20(Allah%C4%B1n%20kad%C4%B1n%20hakk%C4%B1nda%20azg%C4%B1n%20%C5%9Feytan%20kad%C4%B1n%20demesi)%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EBir%20anla%C5%9Famama%20durumunda%20%C5%9Fahit%20olabilecek%20erkek%20varsa%20kad%C4%B1n%20bu%20konuda%20%C5%9Fahitlik%20yapamaz.%20Kad%C4%B1n%20%C5%9Fahitlik%20yapacak%20ak%C4%B1ldan%20yoksundur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBAKARA%20SURES%C4%B0..AYET..282%E2%80%A6.%C5%9Fahitliklerine%20g%C3%BCvendi%C4%9Finiz%20iki%20erke%C4%9Fi;%20e%C4%9Fer%20iki%20erkek%20olmazsa,%20bir%20erkek%20ve%20iki%20kad%C4%B1n%C4%B1%20%C5%9Fahit%20tutun.%20Bu,%20onlardan%20biri%20unutacak%20olursa,%20di%C4%9Ferinin%20ona%20hat%C4%B1rlatmas%C4%B1%20i%C3%A7indir%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKad%C4%B1nlara%20miras%20olarak%20bir%20%C5%9Fey%20kal%C4%B1rsa%20kendine%20d%C3%BC%C5%9Fen%20pay%C4%B1n%20ancak%20yar%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20alabilir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EN%C4%B0SA%20SURES%C4%B0..AYET%2011..Allah,%20size,%20%C3%A7ocuklar%C4%B1n%C4%B1z%20hakk%C4%B1nda,%20erke%C4%9Fe%20iki%20di%C5%9Finin%20pay%C4%B1%20kadar%C4%B1n%C4%B1%20emreder.%20%C4%B0ki%20den%20fazla%20k%C4%B1z%20iseler,b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%BC%C3%A7te%20ikisi%20onlar%C4%B1nd%C4%B1r.%20E%C4%9Fer%20k%C4%B1z%20bir%20ise%20yar%C4%B1s%C4%B1%20onundur.%20%C3%96lenin%20%C3%A7ocu%C4%9Fu%20varsa,%20geriye%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20maldan,%20ana%20babas%C4%B1ndan%20her%20birinin%20alt%C4%B1da%20bir%20hissesi%20vard%C4%B1r.%20E%C4%9Fer%20%C3%A7ocu%C4%9Fu%20yok%20da%20ana%20babas%C4%B1%20ona%20varis%20oluyorsa,%20anas%C4%B1na%20%C3%BC%C3%A7te%20bir%20d%C3%BC%C5%9Fer.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EErkekler%20taraf%C4%B1n%20dan%20%C5%9Fiddet%20uygulanmas%C4%B1%20d%C3%B6v%C3%BClmesi%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EN%C4%B0SA%20SURES%C4%B0..AYET.34..Erkekler,%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20koruyup%20kollay%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1d%C4%B1rlar.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20Allah,%20insanlar%C4%B1n%20kimini%20kiminden%20%C3%BCst%C3%BCn%20k%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Bir%20de%20erkekler%20kendi%20mallar%C4%B1ndan%20harcamakta%20d%C4%B1rlar.%20%C4%B0yi%20kad%C4%B1nlar,%20itaatk%C3%A2rd%C4%B1rlar.%20Allah%E2%80%99%C4%B1n%20korumas%C4%B1%20sayesinde%20onlar%20da%20%E2%80%9Cgayb%E2%80%9D%C4%B1%20korurlar.%20ba%C5%9Fkald%C4%B1rd%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BCz%20kad%C4%B1nlara%20%C3%B6%C4%9F%C3%BCt%20verin,%20onlar%C4%B1%20yataklar%C4%B1nda%20yaln%C4%B1z%20b%C4%B1rak%C4%B1n.%20onlar%C4%B1%3C/p%3E%0A%3Cp%3Ed%C3%B6v%C3%BCn.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EKad%C4%B1n%C4%B1n%20kocas%C4%B1n%C4%B1,E%C5%9Fini%20birden%20fazla%20kad%C4%B1nla%20payla%C5%9Fmak%20onursuzlu%C4%9Funa%20zorlanmas%C4%B1%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EN%C4%B0SA%20SURES%C4%B0..AYET.3..E%C4%9Fer,%20yetim%20k%C4%B1zlar%20hakk%C4%B1nda%20adaletsizlik%20etmekten%20korkarsan%C4%B1z, %20size%20hel%C3%A2l%20olan %20kad%C4%B1nlardan%20iki%C5%9Fer,%20%C3%BC%C3%A7er,%20d%C3%B6rder%20olmak%20%C3%BCzere%20nik%C3%A2hlay%C4%B1n.E%C4%9Fer %20adaletli%20davranmayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zdan%20korkarsan%C4%B1z,%20o%20taktirde%20bir%20tane%20al%C4%B1n%20veya%20sahip%20oldu%C4%9Funuz %20ile%20yetinin.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ESiz%20k%C4%B1z%C4%B1n%C4%B1za%20b%C3%B6yle%20davranabilirmisiniz%20ki%20Allah%20yaratt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20kad%C4%B1na%20b%C3%B6yle%20davrans%C4%B1n.%3C/p%3E%0A%3Cp%3ESiz%20kuran%20Allah%20kitab%C4%B1d%C4%B1r%20diyebiliyormusunuz%20?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EAhzap%20suresinin%2051.%20Ayeti%20su%20s%C3%B6zlerle%20basliyor:%20-%22(Ey%20Muhammed!)%20Onlardan%20(yani%20karilarindan)%20diledigini%20geriye%20birakir,%20diledigini%20%C3%B6ne%20alabilirsin...%22%20Ne%20demek%20bu?%20Hadis%20ve%20yorumlara%20g%C3%B6re%20su%20demek:%20-%22Ey%20Muhammed!%20Artik%20n%C3%B6bet,%20sira%20zorunlu%20degil%20senin%20i%C3%A7in.%20N%C3%B6beti,%20sirasi%20gelse%20bile,%20diledigin%20karinla%20cinsel%20birlesmeyi%20erteleyebilir,%20ondan%20%C3%B6nce%20diledigin%20karinla%20yatabilirsin.%22%20S%C3%B6z%C3%BCn%20%C3%B6z%C3%BC:%20Kuran'in%20tanrisi,%20Muhammed'in,%20karilariyla%20olan%20cinsel%20iliski%20d%C3%BCzenindeki%20isini%20kolaylastiriyor.%20Iliskiyi%20siraya%20koyma%20zorunlugunu%20kaldiriyor.%20%22Hangi%20karinla%20ne%20zaman%20yatmak%20istersen%20%C3%B6zg%C3%BCrs%C3%BCn%22%20diyor.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EIste%20bunun%20%C3%BCzerine%20Aise%20dayanamayip%20o%20s%C3%B6z%C3%BC%20s%C3%B6yl%C3%BCyor:%20-%22G%C3%B6r%C3%BCyorum%20ki%20senin%20Efendi%20Tanri'n,%20senin%20seyinin%20keyfini%20...%22%20Aise,%20bu%20durumu%20daha%20sonra,%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAhzap'in%2051.%20Ayeti%20gelince%20anladigini;%3C/p%3E%0A%3Cp%3E50.%20Ayet%20geldigindeyse%20bunu%20pek%20anlayamadigini%20ve%20o%20nedenle,%2050.ayette,%20%22Peygambere%20kendini%20(hem%20de%20mehirsiz%20olarak)%20verebilecek%20kadin%20%22dan%20s%C3%B6z%20edilince%20su%20tepkiyi%20g%C3%B6sterdigini%20belirtiyor:%20-%22Olacak%20sey%20mi?%20Bir%20kadin%20utanmaz%20mi%20ki,%20kendini%20bir%20erkege%20armagan%20etsin?%22(Tecrid,%20hadis%20no:1721)%20Karilar%20i%C3%A7inde%20ayricalikli%20olanlar:%20Muhammed,%20kimi%20karilarini%20daha%20%C3%A7ok%20severdi.%20Kimini%20de%20daha%20%C3%A7ok%20tutardi.%20En%20%C3%A7ok%20tuttugu%20karilarinin%20basinda%20Aise%20geliyordu.%20Ebubekir'in%20kiziydi,%20o%20nedenle%20de%20etkiliydi.%20Zaman%20zaman%20Muhammed'e%20kafa%20tutar%20gibi%20durumlari%20bile%20olabiliyordu.%20Zeki%20de%20oldugu%20i%C3%A7in,%20birtakim%20ayricaliklar%20saglayabilmisti.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20hadisin%20basinda,%20Aise%20aynen%20s%C3%B6yle%20diyor:%20-%22Peygamber%20benimle%20evlendi;%20ben%20o%20sirada%206%20yasindaydim.%22%20Evet,%20bir%20yanda%2049%20yasindaki%20Muhammed,%20%C3%B6b%C3%BCr%20yanda%206%20yasindaki%20Aise%20evleniyorlar.%20Muhammed%20ile%20evlendigi%20zaman%20Aise'nin%206%20yasinda%20oldugunun%20Islam%20d%C3%BCnyasinda%20kabulu%20zorunlu.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20bunu%20anlatan%20%22hadis%22,%20tartismasiz%20%22saglam(sahih)%22%20kabul%20edilir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20hadisi,%20Islam%20d%C3%BCnyasinda%20en%20saglam%20olarak%20benimsenegelmis%20olan%20Buhari'nin%20ve%20M%C3%BCslim'in%20%22e'sSahih%22lerinde%20de%20buluyoruz.%20Anlatildigina%20g%C3%B6re%20evlilik%20ger%C3%A7eklesiyor%20ama%20yine%20de%203%20yil%20kadar%20zifaf%20(yani%20cinsel%20birlesme)%20ger%C3%A7eklesmiyor.%20Bu%20s%C3%BCre%20ge%C3%A7tikten%20sonra%20oluyor%20zifaf%20!%20Aise%209%20yasindayken%2052%20yasindaki%20Muhammed%20ile%20gerdege%20giriyor:%20Kadinlar,%20beni%20ona%20teslim%20ettiler.%20Ve%20ben%20o%20siralar%209%20yasindaydim.%22%20Aise,%20Muhammed'in%20koynuna%20verilmek%20%C3%BCzere%20g%C3%B6t%C3%BCr%C3%BCld%C3%BCg%C3%BCnde,%20salincakta%20sallanip%20oynayan%20bir%20oyun%20%C3%A7ocuguydu.%20Yani%20Muhammed,%2052%20yasinda%20b%C3%B6ylesine%20bir%20%C3%A7ocukla%20cinsel%20birlesimde%20bulunmustu.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EIslam%20hukuku%20bundan%20su%20sonucu%20%C3%A7ikariyor:%22%209%20yasindaki%20bir%20kiz,%20m%C3%BCstehat%20(sehvete%20konu%20olabilecek%20%C3%A7agda)%20sayilir%22%20diyor.%20Ve%20bu%20nedenle%20de%209%20yasindaki%20bir%20kiz%20%C3%A7ocugu%20ile%20evlenilebilecegini%20bildiriyor.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EDevenin%20%C3%BCzerinde%20kapali%20bir%20yer%20(%22mahmil%22);%20Aise%20de%20i%C3%A7inde.%20Gidilir;%20baskin%20yapilir,%20elde%20edilecekler%20elde%20edilir%20ve%20d%C3%B6n%C3%BCs%20baslar.%20Gidis%20Medine'ye%20dogru.%20Derken%20bir%20konak%20yerinde%20biraz%20kalinir.%20Gecenin%20bir%20kesimi.%20Bir%20s%C3%BCre%20sonra;%20kalkip%20yola%20koyulmaya%20y%C3%B6nelis.%20Tam%20bu%20sirada%20bir%20sey%20olur:%20Aise%20%C3%A7isi%20i%C3%A7in%20ya%20da%20%C3%B6b%C3%BCr%20isini%20g%C3%B6rmek%20%C3%BCzere%20birlikten%20ayrilir.%20Ayrilisini%20haber%20verse%20olmaz%20miydi?%20Olurdu%20ama,%20kimseye%20haber%20vermemis%20iste.:%3C/p%3E%0A%3Cp%3EMuattal%20Oglu%20Safvan.%20Safvan,%20Aise'%20yi%20devesine%20bindirir.%20Yola%20koyulus.%20En%20sonunda,%20bir%20konak%20yerinde%20birlige%20ulasilir.%3Cbr%3EAise%20ayrilip%20giderken%20o%20denli%20insan%20i%C3%A7inde%20nasil%20olmustu%20da%20kimse%20g%C3%B6rmemisti?%20Yani%20Safvan'%20la%20Aise%20birbirlerini%20taniyorlardi.%20Bu%20%22tanisma%22,%20ileri%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BClerde%20bir%20%22anlasma%22%20ya%20varmis%20olamaz%20miydi?%20Aise%20%22zina%22%20ile%20su%C3%A7laniyor:%20Aise'%20nin%20Safvan'%20la%20yolda%20%22neler%20yapmis%20olabilecegi%22%20%C3%BCzerinde%20duruluyordu.%20Yogunlasan%20kusku.%20Dedikodular%20alip%20y%C3%BCr%C3%BCm%C3%BCst%C3%BC.%20bunun%20%C3%BCzerine.%20Muhammed'den%20izin%20alir%20ve%20babasinin%20evine%20gider.%20Orada%20da,%20durumuna%20iliskin%20%22Tanrisal%20bir%20a%C3%A7iklama%22%20bekler.%20(Ayni%20hadise%20bkz.)%20Beklenen%20%22vahiy%22%20bir%20t%C3%BCrl%C3%BC%20gelmiyor:%20Hadiste,%20bu%20olaya%20iliskin%20%22vahy%22in%20%22gecikmesi%22nden%20s%C3%B6zediliyor.%20Ve%20Muhammed,%20%22kari%22sindan,%20yani%20%22Aise%22den%20ayri%20kalisindan%20dogan%20soruna%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%20i%C3%A7in%20yakin%20%C3%A7evresini%20topluyor.%20Bunlarin%20i%C3%A7inde%20Ali%20de%20vardir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAli,%20g%C3%B6r%C3%BCs%C3%BCn%C3%BC%20s%C3%B6yle%20dile%20getiriyor:%20-%20%22Ey%20Tann%20El%C3%A7isil%20Ta%20nri%20d%C3%BCnyayi%20sana%20dar%20etmedi%20ya!%20Aise'den%20baska%20da%20kadin%20var,%20kadin%20%C3%A7okl%22%3C/p%3E%0A%3Cp%3E Muhammed:%20%22Aise!%20B%C3%B6yle%20bir%20su%C3%A7un%20varsa%20tevbe%20et!%22%20-%20%22Aise!%20Senin%20hakkinda%20bana%20s%C3%B6yle%20s%C3%B6yle%20dedikodular%20geldi%20(Safvan'la%20iliski%20kurdugundan%20s%C3%B6zediliyor).%3C/p%3E%0A%3Cp%3EEger%20bu%20su%C3%A7u%20islemedinse%20Tanri%20seni%20aklayacaktir.%20Ama%20eger%20isledinse%20bu%20su%C3%A7undan%20dolayi%20Tanri'ya%20y%C3%B6nel,%20tevbe%20et!%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20bir%20kul,%20su%C3%A7unu%20boynuna%20alir%20ve%20tevbe%20ederse,%20Tanri%20da%20onun%20tevbesini%20kabul%20eder.%22%20Aise'nin%20%22zina%22%20etmedigine%20iliskin%20%2218%20ayet%22%20birden%20iniyor:%20Onca%20(hadise%20g%C3%B6re%20bir%20ay)%20gecikmeden%20sonra%20%22vahy%22%20gelmistir.%20Hem%20de%20kimine%20g%C3%B6re%20%2210%20ayet%22,%20kimine%20g%C3%B6reyse%20%2218%20ayet%22%20birden...%20(Bkz.%20N%C3%BBr,%20ayet:%2011-20.%20Buna%20g%C3%B6re%20toplam:%2010%20ayet.%20Ama%20tefsirlerde%20toplam:%2018%20ayet%20oldugu%20belirtilir.%20Bu%20ayetler,%20birinci%20ve%20ikinci%20orijinalleri%20yakildigi%20i%C3%A7in%20Muhammed%20d%C3%B6nemindeki%20bi%C3%A7imini%20tam%20olarak%20bilemedigimiz%20(bunun%20i%C3%A7in%20daha%20sonraki%20yazilara%20bkz.)%20Kur'an'%20in%20bug%C3%BCnk%C3%BCnde,%20Nur%20Suresinde%20yer%20aliyor.%20Bu%20ayetlerde,%20%22zinayi%22%20kanitlamak%20i%C3%A7in%20%22d%C3%B6rt%20tanik%20g%C3%B6stermek%20gerektigi%22,%20bu%20g%C3%B6sterilmedigi%20zaman%20iftira%20olacagi%20a%C3%A7iklandiktan%20(bkz.%20Nur,%20ayet:%2013)%20sonra,%20ad%20vermeden%20%22iftira%20edenler%22%20%C3%A7ok%20agir%20bi%C3%A7imde%20kinaniyor.%20Iste%20%C3%A2yetlerden%20bir%20kesim%20(Diyanet'in%20resmi%20%C3%A7evirisiyle):%20-%20%22Muhammed'%20in%20esine%20o%20yalani%20uyduranlar,%20i%C3%A7inizden%20bir%20g%C3%BCr%C3%BBhtur.%20Bunu%20kendiniz%20i%C3%A7in%20k%C3%B6t%C3%BC%20sanmayin.%20O,%20sizin%20i%C3%A7in%20hayirli%20olmustur.%20O%20kimselerden%20her%20birine,%20kazandigi%20g%C3%BCn%C3%A2h%20karsiligi,%20cez%C3%A2%20vardir.%20I%C3%A7lerinden%20elebasilik%20yapana%20ise,%20b%C3%BCy%C3%BCk%20az%C3%A2b%20vardir.%20Onu%20isittiginiz%20zaman;%20erkek,%20kadin%20m%C3%BC'minlerin,%20kendiliklerinden%20h%C3%BCsn-%20%C3%BC%20zanda%20bulu-%20nup%20da:%20'Bu%20apa%C3%A7ik%20bir%20iftiradir!'%20demeleri%20gerekmez%20miydi?%20D%C3%B6rt%20sahid%20getirmeleri%20gerekmez%20miydi?%20Iste%20bunlar,%20s%C3%A2hid%20getirmedik%C3%A7e%20Allah%20katinda%20yalanci%20olanlardir.%20Allah'in%20d%C3%BCny%C3%A2%20ve%20%C3%A2hirette%20size%20lutuf%20ve%20merhameti%20olmasaydi%20o%20k%C3%B6t%C3%BC%20s%C3%B6z%C3%BC%20yaymanizdan%20%C3%B6t%C3%BCr%C3%BC,%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bir%20azaba%20ugrardiniz.%3C/p%3E%0A%3Cp%3ETanri%20%22vahiyle%22%20a%C3%A7iklama%20yapacakti%20da,%20bu%20a%C3%A7iklamayi%20daha%20%C3%B6nce,%20yani%20dedikodular%20olusup%20yayilmadan%20ni%C3%A7in%20yapmadi?%20Neden%20%22bir%20ay%22%20bekledi%20de,%20basta%20%22peygamber%22i%20ve%20sevgili%20karisi%20olmak%20%C3%BCzere%20herkesi%20%C3%BCzd%C3%BC?%20Gelismeler%20neden%20b%C3%B6yle%20olmustur?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E 5-%20Bir%20%22zinanin%22%20kanitlanmasi%20i%C3%A7in%20%22d%C3%B6rt%20tanik%22%20istemek,%20ger%C3%A7ek%C3%A7i%20bir%20yaklasim%20midir?%3C/p%3E%0A%3Cp%3EHadiste%20belirtildigine%20g%C3%B6re:%20Aclanogullari'nin%20ileri%20gelenlerinden%20Medineli%20Asim%20Ibn%20Adyy%20in%20ve%20ayni%20kabileden%20Uveymir'in%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%22Peygamber%22den%20bir%20sorulan%20olur:%20-%20Bir%20adam,%20karisini%20bir%20adamla%20zina%20ederken%20bulsa%20ne%20yapmali?%20Karisinin%20tam%20karni%20%C3%BCzerinde%20bulsa?%20Eger%20gidip%20d%C3%B6rt%20erkek%20tanik%20bul-%20maya%20y%C3%B6nelirse,%20zina%20eden%20adam%20isini%20bitirip%20gidecektir!!!%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3ED%C3%B6rt%20tanik%20mi%20aramali,%20yoksa..?%3C/p%3E%0A%3Cp%3EMuhammed%2056%20yasindaydi%20o%20sirada.%20G%C3%BCzel%20k%C3%B6rpecik%20C%C3%BCveyriyye'yi,%20koynuna%20almak%20i%C3%A7in%20hi%C3%A7%20zaman%20yitirmemisti.%20Suyun%20yaninda%20hemen%20kurulan%20mesin%20%C3%A7adirinda%20isini%20g%C3%B6rm%C3%BCst%C3%BC.%20Karilarindan%20Aise%20de%20oradayken...%20C%C3%BCveyriyye%20ve%20Aise%20ayni%20yastalardi.%20Medine'ye%20d%C3%B6n%C3%BCste%20de%20Aise'nin%20kolyesi%20ve%20Safvan%20olayi%20meydana%20gelecektir.%20Acaba,%20Aise%20Muhammed'den%20bir%20%C3%B6%C3%A7%20almak%20istemis%20miydi?%20C%C3%BCveyriyye'yi%20kiskanmis%20olarak?..%20%22Kurtulmalik%22%20lar%20%C3%B6denmeden%20ve%20tutsaklar%20daha%20%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BCklerine%20kavusturulmadan%20bir%20sey%20olmustu.%20Anilmaya,%20%C3%BCzerinde%20durulmaya%20deger%20bir%20sey:%3Cbr%3EMuhammed,%20tutsak%20kadinlarin%20irzlarina%20ge%C3%A7ilmesine%20izin%20veriyor:%3Cbr%3EEbu%20Said%20el%20Hudfi'nin%20anlatmasiyla%20%22tutsaklar%20arasinda%20Arab'in%20en%3Cbr%3Enefis%20kadinlari%22%20bulunuyordu.%20(Bkz.%20M%C3%BCslim,%20e's-Sahih,%20Kitabu'n-%20Nik%C3%A2h/125,%20hadis%20no:%201438.)%20Ve%20o%20baskini%20ger%C3%A7eklestirmis%20olan%20M%C3%BCsl%C3%BCmanlarin%20agizlarinin%20suyu%20akiyordu%20g%C3%BCzel%20kadinlari%20g%C3%B6r%C3%BCrken.%20Hemen%20yatmak%20istiyorlardi.%20Yatmak%20istedikleri%20kadinlar,%20birer%20%22cariye%22%20durumuna%20gelmis%20degiller%20miydi?%20%C3%96yleyse%20m%C3%BCsl%C3%BCmanlara%20%22hel%C3%A2l%22diler.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EM%C3%BCsl%C3%BCmanlar,%20ellerindeki%20%22tutsak%20kadinlar%22la%20cinsel%20iliskide%20bulunmak%20istiyorlardi.%20Ama%20bir%20sorunlari%20vardi:%20Ya%20%C3%A7ocuklari%20olursa?%20Iliski%20kuracaklari%20bu%20kadinlardan%20%C3%A7ocuk%20olsun%20istemiyorlardi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%22%20(Bkz.%20Diyanet%20yayinlarindan%20Tecrid,%201596%20numarali%20hadis,%20not:%201.)%20Kisacasi:%20Tutsak%20kadinlarin%20irzina%20ge%C3%A7ebilirlerdi%20%22gaziler%22.%20Ama%20bu%20is%20i%20yaptiktan%20sonra%20da%20%22%C3%A7ocuk%20sorunuyla%22%20karsilasmak%20isteniyorlardi.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20gerektiginde%20bu%20tutsak%20kadinlari%20satabilirlerdi.%20Buna%20bir%20engel%20%C3%A7ikmamaliydi.%20%22Azl%22i%20bunun%20i%C3%A7in%20istemis%20ve%20%22Peygamber%22e%20danismislardi.%20Peygamber%20de%20temelde%20bu%20kadinlarin%20irzlarina%20ge%C3%A7ilmesinde%20bir%20sakinca%20g%C3%B6rm%C3%BCyordu,%20buna%20izin%20veriyordu.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3EMuhammed'in%20Zeyneb'i%20de%20karilari%20arasina%20katmasinin%20%C3%B6yk%C3%BCs%C3%BC:%3C/p%3E%0A%3Cp%3EZeyneb%20Bint%20Cahs,%20Muhammed'in%20ogullugu%20Zeyd'in%20karisidir.%20Zeyd'i%20Muhammed%20kcndisine%20%22ogul%22%20edindigi%20i%C3%A7in%20herkes%20ondan%20%22Muhammed'in%20Oglu%20(Zeyd%20Ibn%20Muhammed)%22%20diye%20s%C3%B6zeder.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EMuhammed%20bir%20g%C3%BCn,%20Zeyd'i%20g%C3%B6rmek%20i%C3%A7in%20onun%20evine%20gider.%20Zeyd'i%20bulamaz,%20Zeyd'in%20karisi%20Zenneb'le%20karsilasir.%20Birden%20tutulur%20Zeyneb'e.%20Bir%20kadina%20Muhammed'in%20ilgi%20duymasi,%20o%20kadinin%20baska%20erkege%20-bu%20erkek%20kocasi%20da%20olsa-%20uygun%20olmaktan%20%C3%A7ikmasi%20ve%20dolayisiyla%20Muhammed'in%20olmasi%20gerektigi%20sonucunu%20dogurmaktadir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20nedenle%20Zeyd%20durumu%20%C3%B6grenir%20%C3%B6grenmez%20Muhammed'e%20gidip%20konusur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E Zeyd:%20-Karimdan%20ayrilmak%20istiyorum.%3C/p%3E%0A%3Cp%3ENeden?%20Seni%20kuskuya%20d%C3%BCs%C3%BCrecek%20bir%20sey%20mi%20yapti?%3C/p%3E%0A%3Cp%3EVallahi%20hayir.%20Beni%20kuskuya%20d%C3%BCs%C3%BCrecek%20hi%C3%A7bir%20seyi%20olmadi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EOnun%20iyilikten%20baska%20birseyini%20g%C3%B6rmedim.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E(Zeyd'%20in%20esini%20bosamak%20istemesinin%20nedeninin%20M%C3%BCsl%C3%BCman%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Kuran-ı Kerim in diğer kitaplar gibi değişmediğini ispatlayabilirmisiniz? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Kuran-ı Kerim in diğer kitaplar gibi değişmediğini ispatlayabilirmisiniz?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları