Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Moody'nin Türkiye hakkındaki raporu ne olacak?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

3 cevap verilmiş

%3Cp%3E%3Cimg%20_mce_src=%22http://im.haberturk.com/2014/08/15/980412_detay.jpg?1408099105%22%20src=%22http://im.haberturk.com/2014/08/15/980412_detay.jpg?1408099105%22%3E%3C/p%3E%3Cp%3EMoody's%20Investors%20Service, T%C3%BCrkiye'de%2010%20A%C4%9Fustos%20tarihinde%20yap%C4%B1lan%20Cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20se%C3%A7iminin%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n,%20devaml%20eden%20yurti%C3%A7i%20politik%20gerilim%20ve%202015%20Haziran'da%20yap%C4%B1lacak%20parlamento%20se%C3%A7imlerine%20kadar%20devam%20edecek%20belirsizlik%20nedeniyle T%C3%BCrkiye'nin%20kredi%20notunun%20%C3%B6n%C3%BCndeki%20%C3%B6nemli%20ekonomik%20ve%20kurumsal%20zorluklar%C4%B1%20(yava%C5%9F%20b%C3%BCy%C3%BCme,%20y%C3%BCksek%20enflasyon,%20kayda%20de%C4%9Fer%20d%C4%B1%C5%9F%20k%C4%B1r%C4%B1lganl%C4%B1klar%20ve%20TCMB%20gibi%20%C3%B6nemli%20kurumlar%C4%B1n%20ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1klar%C4%B1nda%20zay%C4%B1flama)%20%C3%A7%C3%B6zmeyece%C4%9Fini%20savundu. %3Cbr%3E%3Cbr%3EMoody's,%20Cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20se%C3%A7imi%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n%20etkilerinin,%20yeni%20Ba%C5%9Fbakan%20belirlenene%20ve%202015%20parlamento%20se%C3%A7imleri%20AKP'nin%20anayasay%C4%B1%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirecek%20%C3%A7o%C4%9Funlu%C4%9Fu%20elde%20edip%20etmedi%C4%9Fini%20ortaya%20koyana%20kadar%20tam%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BClemeyece%C4%9Fini%20savundu.%20Parlamento%20se%C3%A7imleri%20ve%20yeni%20h%C3%BCk%C3%BCmetin%20olu%C5%9Fumunu%20AKP'nin%20i%C3%A7indeki%20b%C3%B6l%C3%BCnmelerin%20ekonomi%20politikas%C4%B1%20ve%20y%C3%B6netim%20yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20nas%C4%B1l%20etkileyece%C4%9Fi%20konusunda%20baz%C4%B1%20i%C5%9Faretler%20verece%C4%9Fini%20ifade%20eden%20Moody's,%20AKP%20i%C3%A7indeki%20dinamiklerin%20geli%C5%9Fiminin%20politik%20gerilim%20ortam%C4%B1n%C4%B1n%20ve%202013%20ortas%C4%B1ndan%20bu%20yana%20s%C3%BCren%20belirsizli%C4%9Fin%20devam%20etmesine%20yol%20a%C3%A7abilece%C4%9Fini%20vurgulad%C4%B1. %3Cbr%3EYay%C4%B1nlad%C4%B1%C4%9F%C4%B1 raporda%20Ba%C5%9Fbakan%20Erdo%C4%9Fan%20ve%20AKP%20h%C3%BCk%C3%BCmetlerinin%20sadece%20yap%C4%B1lan%20yap%C4%B1sal%20iyile%C5%9Ftirmelerden%20de%C4%9Fil,%20ayn%C4%B1%20zamanda%20global%20likidite%20ve%20yabanc%C4%B1%20sermaye%20giri%C5%9Fleri,%20h%C4%B1zl%C4%B1%20kredi%20b%C3%BCy%C3%BCmesi%20yoluyla%20sa%C4%9Flanan%20t%C3%BCketim%20ve%20yat%C4%B1r%C4%B1m%20art%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1ndan%20faydaland%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirten%20Moody's,%20ancak%202003'dan%20bu%20yana%20sa%C4%9Flanan%20ivmenin%20devam%20ettirilmesinin%20%C3%B6n%C3%BCm%C3%BCzdeki%20d%C3%B6nemde%20zorla%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1na%20i%C5%9Faret%20etti. %3Cbr%3E%C3%96n%C3%BCm%C3%BCze%20bak%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20risklerin%20a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20y%C3%B6nl%C3%BC%20oldu%C4%9Funun%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BC%20belirten%20Moody's,%20artan%20jeopolitik%20risklerin%20y%C4%B1l%C4%B1n%20ikinci%20yar%C4%B1s%C4%B1nda%20net%20ihracat%C4%B1n%20ilk%20%C3%A7eyrekteki%20pozitif%20etkilerini%20azaltaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20%C3%B6ng%C3%B6rd%C3%BCklerini%20i%C5%9Faret%20ederek,%20bunu%20sonu%20olarak T%C3%BCrkiye ekonomisinde%20b%C3%BCy%C3%BCmenin%20bu%20y%C4%B1l%202013'deki%20y%C3%BCzde%204'ten%203'e%20gerilemesini%20beklediklerini%20ifade%20etti. %3Cbr%3EMoody's,%20TCMB'nin%20g%C3%B6sterge%20faiz%20ve%20gecelik%20bor%C3%A7lanma%20faizinde%20yaptk%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20indirimlerini T%C3%BCrkiye'de%20enflasyon%20risklerini%20art%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ve%20bunun%20merkez%20bankas%C4%B1n%C4%B1n%20ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20konusunda%20ku%C5%9Fkular%C4%B1%20ate%C5%9Flemesinin%20muhtemel%20oldu%C4%9Funu%20vurgulad%C4%B1. %3Cbr%3E%3Cbr%3ERecep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%202003'te%20ba%C5%9Fbakan%20olmas%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%202013%20y%C4%B1l%C4%B1na%20kadar%20olan%20s%C3%BCre%C3%A7te%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20ortalama%20%255%20b%C3%BCy%C3%BCme%20g%C3%B6sterdi%C4%9Fine%20dikkat%20%C3%A7eken%20Moody's,%20%22Bu%20b%C3%BCy%C3%BCme,%20istikrarl%C4%B1%20bir%20ekonomi%20politikas%C4%B1,%20iki%20haneli%20enflasyon%20rakamlar%C4%B1n%C4%B1n%20sona%20erdirilmesi%20(Erdo%C4%9Fan%20ba%C5%9Fbakan%20oldu%C4%9Fu%20y%C4%B1l%20enflasyon%20rakam%C4%B1%20%2518,4'lerdeydi),%20ihra%C3%A7%20edilen%20%C3%BCr%C3%BCnlerin%20%C3%A7e%C5%9Fitlendirilmesi%20ile%20kamu%20maliyesinde%20yap%C4%B1lan%20g%C3%B6zle%20g%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCr%20d%C3%BCzenleme%20ve%20iyile%C5%9Ftirmenin%20yan%C4%B1%20s%C4%B1ra%20bankac%C4%B1l%C4%B1k%20sekt%C3%B6r%C3%BCndeki%20d%C3%BCzenlemeler%20sonucu%20olu%C5%9Ftu%22%20tespitinde%20bulundu.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3EMoody's,%20cari%20a%C3%A7%C4%B1kla%20ilgili%20ise%20%C5%9Fu%20tespitlerde%20bulundu:%20%22Buna%20ek%20olarak%20dengelenme%20sinyalleri%20verse%20de%20mevcut%20cari%20a%C3%A7%C4%B1k%20halen%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BC%20koruyor%20ve%20bunun%20finansman%C4%B1%20da%20yabanc%C4%B1%20para%20ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20ge%C3%A7iyor.%20Ocak-May%C4%B1s%202014%20tarihleri%20aras%C4%B1%20i%C3%A7in%20a%C3%A7%C4%B1klanan%20mevcut%20cari%20a%C3%A7%C4%B1k%2019.8%20milyar%20dolar%20olarak%20a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1%20-ki%20bu%20ge%C3%A7en%20y%C4%B1la%20oranla%2012.4%20milyar%20dolar%20daha%20az-%20-%20Yine%20de,T%C3%BCrkiye'nin%20ikinci%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk%20ticaret%20orta%C4%9F%C4%B1%20olan%20Irak'taki%20kriz%20,%20ihracattaki%20b%C3%BCy%C3%BCme%20ve%20petrol%20fiyatlar%C4%B1%20ba%C5%9Fta%20olmak%20%C3%BCzere T%C3%BCrkiye'nin%20%C3%B6deme%20dengelerini%20tehdit%20etmeye%20ve%20olumsuz%20etkilemeye%20devam%20edecek%20gibi%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCyor.%22%3Cbr%3E%3Cbr%3EDaha%20sonras%C4%B1nda%20yap%C4%B1lan%20haberler, raporun%20se%C3%A7imi%20etkilememek%20i%C3%A7in%20ertelendi%C4%9Fi%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20gelen%20baz%C4%B1%20kulislere%20dikkat%20%C3%A7ekmi%C5%9Fti.%3Cbr%3EMoody's%20ise%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1 a%C3%A7%C4%B1klamada; raporlar%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klanmas%C4%B1%20i%C3%A7in%20belirli%20takvimler%20konuldu%C4%9Fu,%20bu%20takvimlerden%20herhangi%20birinde%20haz%C4%B1rlanan raporlar%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klanabilece%C4%9Fini%20duyurmu%C5%9Ftu.%3Cbr%3E %3Cbr%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3EHat%C4%B1rlanaca%C4%9F%C4%B1%20gibi%20Moody's'in%20cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20se%C3%A7imleri%20%C3%B6ncesinde a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20beklenen raporpiyasalarda%20sert%20dalgalanmalara%20yol%20a%C3%A7m%C4%B1%C5%9F,%20fakat raporun%20a%C3%A7%C4%B1klanmas%C4%B1%20i%C3%A7in%20verilen%20tarihte rapora%C3%A7%C4%B1klanmam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1.%3Cbr%3E%3Cbr%3EDaha%20sonras%C4%B1nda%20yap%C4%B1lan%20haberler,%20raporun%20se%C3%A7imi%20etkilememek%20i%C3%A7in%20ertelendi%C4%9Fi%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20gelen%20baz%C4%B1%20kulislere%20dikkat%20%C3%A7ekmi%C5%9Fti.%3Cbr%3E%3Cbr%3EMoody's%20ise%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1 a%C3%A7%C4%B1klamada;%20raporlar%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klanmas%C4%B1%20i%C3%A7in%20belirli%20takvimler%20konuldu%C4%9Fu,%20bu%20takvimlerden%20herhangi%20birinde%20haz%C4%B1rlanan%20raporlar%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klanabilece%C4%9Fini%20duyurmu%C5%9Ftu.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3EDOLARDAK%C4%B0%20Y%C3%9CKSEL%C4%B0%C5%9E%20S%C3%9CRD%C3%9C%3Cbr%3E%3C/strong%3ERapor%20%C3%B6ncesinde%20zaten%20y%C3%BCkseli%C5%9F%20belirtileri%20veren%20dolar,%20raporuna%20a%C3%A7%C4%B1klanmas%C4%B1n%C4%B1n%20hemen%20ard%C4%B1ndan%20y%C3%BCkseli%C5%9Fine%20devam%20etti.%3Cbr%3EDolar%20halen%202.16%20seviyesinin%20%C3%BCzerinde%20i%C5%9Flem%20g%C3%B6r%C3%BCyor.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3Ehadi%20bakal%C4%B1m%20hakk%C4%B1m%C4%B1zda%20hay%C4%B1rl%C4%B1s%C4%B1%20in%C5%9Fallah%20en%20iyisini%20hak%20etmeyi%20ba%C5%9Far%C4%B1r%C4%B1z%20onca%20%C5%9Feyden%20sonra%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3Eadamlar%20vermeseler%20hakl%C4%B1lar%20cidden%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Moody'nin Türkiye hakkındaki raporu ne olacak? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Moody'nin Türkiye hakkındaki raporu ne olacak?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları